• Dátum účinnosti

23/2019

Časová verzia predpisu účinná od 31.12.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

23
OPATRENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 20. novembra 2019 č. MF/015223/2019-74, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 15. decembra 2011 č. MF/26133/2011-74, ktorým sa ustanovuje rozsah, spôsob, miesto a termíny ukladania výkazu vybraných údajov z konsolidovanej účtovnej závierky pre účtovné jednotky, ktorými sú banky, správcovské spoločnosti, dôchodkové správcovské spoločnosti, doplnkové dôchodkové spoločnosti, obchodníci s cennými papiermi, Burza cenných papierov a platobné inštitúcie v znení neskorších predpisov
(Oznámenie o vydaní opatrenia bolo publikované v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod číslom 415/2019 Z. z.)

Konsolidované znenie opatrenia

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 22 ods. 18 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 547/2011 Z .z. ustanovuje:
Čl. I
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 15. decembra 2011 č. MF/26133/2011-74, ktorým sa ustanovuje rozsah, spôsob, miesto a termíny ukladania výkazu vybraných údajov z konsolidovanej účtovnej závierky pre účtovné jednotky, ktorými sú banky, správcovské spoločnosti, dôchodkové správcovské spoločnosti, doplnkové dôchodkové spoločnosti, obchodníci s cennými papiermi, Burza cenných papierov a platobné inštitúcie (oznámenie č. 564/2011 Z. z.) v znení opatrenia z 11. decembra 2013 č. MF/18020/2013-74 (oznámenie č. 479/2013 Z.z.) a opatrenia z 10. decembra 2014 č. MF/23601/2014-74 ( oznámenie č. 384/2014 Z. z.) sa mení takto:
1.
V § 3 sa vypúšťa odsek 4.
Čl. II
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2019.
Ladislav Kamenický v. r.
minister financií