• Dátum účinnosti

21/2019

Časová verzia predpisu účinná od 01.12.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

21
OPATRENIE
Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky
z 25. novembra 2019 č. 21934/2019/SCL/96603-M, ktorým sa ustanovujú vzor žiadosti o poskytnutie príspevku v civilnom letectve a vzory vybraných príloh k tejto žiadosti
(Oznámenie o vydaní opatrenia bolo publikované v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod číslom 412/2019 Z. z.)

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky podľa § 16 ods. 9 zákona č. 213/2019 Z. z. o odplatách a o poskytovaní príspevku v civilnom letectve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
(1)
Vzor žiadosti podľa § 16 ods. 1 zákona je uvedený v prílohe č. 1.
(2)
Vzor prílohy podľa § 16 ods. 4 písm. a) zákona je uvedený v prílohe č. 2.
§ 2
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. decembra 2019.
Arpád Érsek v. r.
minister
Príloha č. 1 k opatreniu č. 21/2019 R. o.
Príloha č. 2 k opatreniu č. 21/2019 R. o.