• Dátum účinnosti

2/2019

Časová verzia predpisu účinná od 10.03.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

2
OPATRENIE
Národnej banky Slovenska
z 18. decembra 2018, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 13/2017 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ bankami a pobočkami zahraničných bánk na účely vykonávania dohľadu
(Oznámenie o vydaní opatrenia bolo publikované v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod číslom 7/2019 Z. z.)

Konsolidované znenie opatrenia

Národná banka Slovenska podľa § 42 ods. 2, a § 45 ods. 5 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl. I
.
Opatrenie Národnej banky Slovenska z 12. decembra 2017 č. 13/2017 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ bankami a pobočkami zahraničných bánk na účely vykonávania dohľadu (oznámenie č. 337/2017 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 1 písmeno j) znie:

„j) Hlásenie o uzatvorených obchodoch Ocp (BMO) 16-99 vypracované podľa osobitného predpisu,1)“.“
2.
V § 1 ods. 1 sa vypúšťa písmeno l).
Doterajšie písmená m) až r) sa označujú ako písmená l) až q).
3.
V § 1 sa odsek 1 dopĺňa písmenom r), ktoré znie:

„r) Hlásenie o internalizovanom vyrovnaní Ocp (IVT) 21-04 vypracované podľa osobitného predpisu.1)“.
4.
V § 1 ods. 2 sa vypúšťa písmeno i).
Doterajšie písmená j) až m) sa označujú ako písmená i) až l).
5.
V § 1 sa vypúšťa odsek 3.
6.
V § 2 ods. 2 sa slová „l) a n)“ nahrádzajú slovami „m) a r)“.
7.
V § 2 ods. 3 sa slová „ písm. m), o) až q)“ nahrádzajú slovami „písm. l), n) až p)“.
8.
V § 2 ods. 5 sa slová „písm. r)“ nahrádzajú slovami „písm. q)“.
9.
V § 2 ods. 7 sa slová „d) až j)“ nahrádzajú slovami „d) až i)“.
10.
V § 2 ods. 8 sa slová „písm. k) až m)“ nahrádzajú slovami „písm. j) až l)“.
11.
V § 2 ods. 9 sa slová „písm. o) až q)“ nahrádzajú slovami „písm. n) až p)“.
12.
V § 3 ods. 1 sa slová „§ 1 ods. 1 písm. a) až k), m) až r) a ods. 2 písm. a) až h) a j) až m)“ nahrádzajú slovami „§ 1“.
13.
V § 3 sa vypúšťa odsek 2.
Doterajšie odseky 3 až 20 sa označujú ako odseky 2 až 19.
14.
V § 3 ods. 2 sa slová „4 až 8“ nahrádzajú slovami „3 až 7“.
15.
V § 3 sa odsek 2 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d) za pobočky v zahraničí.“.
16.
V § 3 sa odsek 3 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c) za pobočky v zahraničí.“.
17.
V § 3 sa odsek 4 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d) za pobočky v zahraničí.“.
18.
V § 3 ods. 14 sa slová „písm. m)“ nahrádzajú slovami „písm. l)“.
19.
V § 3 sa vypúšťa odsek 15.
Doterajšie odseky 16 až 19 sa označujú ako odseky 15 až 18.
20.
V § 3 ods. 15 sa slová „písm. n)“ nahrádzajú slovami „písm. m)“ a slová „písm. j)“ sa nahrádzajú slovami „písm. i)“.
21.
V § 3 ods. 16 sa slová „písm. o) až q)“ nahrádzajú slovami „písm. n) až p)“ a slová „písm. k) až m)“ sa nahrádzajú slovami „písm. j) až l)“.
22.
V § 3 ods. 17 sa slová „písm. r)“ nahrádzajú slovami „písm. q)“.
23.
V § 3 sa za odsek 17 vkladá nový odsek 18, ktorý znie:

„(18) Výkaz podľa § 1 ods. 1 písm. r) sa predkladá do desiatich pracovných dní odo dňa, ku ktorému sa vypracúva.“.
Doterajší odsek 18 sa označuje ako odsek 19.
24.
V § 3 ods. 19 sa slová „3 až 13 a 15 až 17“ nahrádzajú slovami „2 až 12 a 14 a 15“.
25.
V prílohe č. 1 r. 10 sa slová „z r. 5: zlyhané“ nahrádzajú slovami „z r. 6: zlyhané“.
26.
V prílohe č. 1 r. 11 sa slová „z r. 5: problémové“ nahrádzajú slovami „z r. 6: problémové“.
27.
V prílohe č. 3 r. 25 sa slová „pohľadávky voči fyzickým osobám“ nahrádzajú slovami „záväzky voči fyzickým osobám“.
28.
V prílohe č. 3 r. 26 sa slová „pohľadávky voči právnickým osobám“ nahrádzajú slovami „záväzky voči právnickým osobám“.
29.
Príloha č. 5 sa nahrádza prílohou č. 1 k tomuto opatreniu.
Čl. II
.
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 15. januára 2019, okrem čl. I. bodu 3, ktorý nadobúda účinnosť 10. marca 2019.
Jozef Makúch v. r.
guvernér