• Dátum účinnosti

19/2019

Časová verzia predpisu účinná od 01.12.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

19
OPATRENIE
Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky
z 13. novembra 2019 č. 30153/2019/SRF/93297-M ktorým sa mení výnos Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky z 21. decembra 2010 č. 20786/2010-SRVS/z.54145-M o poskytovaní dotácií zo štátneho rozpočtu obciam na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku a bývania v znení opatrenia Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky zo 16. marca 2018 č. 06484/2018/SRF/21012-M (oznámenie č. 84/2018 Z. z.)
(Oznámenie o vydaní opatrenia bolo publikované v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod číslom 392/2019 Z. z.)

Konsolidované znenie opatrenia

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky podľa § 8a ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Výnos Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky z 21. decembra 2010 č. 20786/2010-SRVS/z.54145-M o poskytovaní dotácií zo štátneho rozpočtu obciam na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku a bývania (oznámenie č. 555/2010 Z. z.) v znení opatrenia Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky zo 16. marca 2018 č. 06484/2018/SRF/21012-M (oznámenie č. 84/2018 Z. z.) sa mení takto:
§ 3 znie:

㤠3
(1) Výška dotácie podľa § 1 písm. a) na jedného obyvateľa sa určí ako podiel výdavkov schváleného rozpočtu alebo upraveného rozpočtu Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky účelovo určených v príslušnom rozpočtovom roku na prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku a počtu obyvateľov, ktorí majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.
(2) Dotácia podľa § 1 písm. a) pre obec sa vypočíta ako súčin dotácie na jedného obyvateľa podľa odseku 1 a počtu obyvateľov, ktorí majú trvalý pobyt v obci.“.
Čl. II
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. decembra 2019.
Arpád Érsek v. r.
minister dopravy a výstavby
Slovenskej republiky