• Dátum účinnosti

18/2019

Časová verzia predpisu účinná od 01.12.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

18
OPATRENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 30. októbra 2019 č. MF/014989/2019-74, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. apríla 2016 č. MF/006250/2016-74, ktorým sa ustanovuje skúšobný poriadok na vykonanie audítorskej skúšky, skúšky spôsobilosti a preskúšania v znení opatrenia zo 17. októbra 2018 č. MF/013613/2018-74
(Oznámenie o vydaní opatrenia bolo publikované v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod číslom 366/2019 Z. z.)

Konsolidované znenie opatrenia

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 17 ods. 2 zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. apríla 2016 č. MF/006250/2016-74, ktorým sa ustanovuje skúšobný poriadok na vykonanie audítorskej skúšky, skúšky spôsobilosti a preskúšania (oznámenie č. 163/2016 Z. z.) v znení opatrenia zo 17. októbra 2018 č. MF/013613/2018-74 (oznámenie č. 303/2018 Z. z.) sa mení takto:

Príloha č. 2 vrátane nadpisu znie:
Prevziať prílohu - Príloha č. 2
Čl. II
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. decembra 2019.
Ladislav Kamenický v. r.
minister financií
Slovenskej republiky