• Dátum účinnosti

17/2019

Časová verzia predpisu účinná od 01.11.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

17
OPATRENIE
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
č. 2/2019 zo 14. októbra 2019, ktorým sa vydáva zoznam výrobkov obranného priemyslu
(Oznámenie o vydaní opatrenia bolo publikované v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod číslom 345/2019 Z. z.)

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 43 písm. a) zákona č. 392/2011 Z. z. o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Zoznam výrobkov obranného priemyslu podľa § 3 zákona je uvedený v prílohe č. 1.
§ 2
Týmto opatrením sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 2.
§ 3
Zrušuje sa opatrenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 1/2018 z 12. marca 2018, ktorým sa vydáva zoznam výrobkov obranného priemyslu (oznámenie
č. 86/2018 Z. z.).
§ 4
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. novembra 2019.
Peter Žiga v. r.
minister
Príloha č. 1 k opatreniu č. 17/2019 R. o.
Príloha č. 2 k opatreniu č. 17/2019 R. o.