• Dátum účinnosti

16/2019

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

16
OPATRENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 22. augusta 2019 č. MF/013624/2019-721, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. novembra 2018 č. MF/010685/2018-721, ktorým sa ustanovujú vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov
(Oznámenie o vydaní opatrenia bolo publikované v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod číslom 344/2019 Z. z.)

Konsolidované znenie opatrenia

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 15 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl. I
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. novembra 2018 č. MF/010685/2018-721, ktorým sa ustanovujú vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov oznámenie č. 338/2018 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:
1.
Za § 2 sa vkladá § 2a, ktorý znie:

㤠2a

Vzor tlačiva daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby typ B a vzor tlačiva daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby uvedené v prílohách č. 2 a 3 v znení účinnom do 31. decembra 2019 sa použijú pri podávaní daňových priznaní u daňovníkov, ktorým posledný deň lehoty na podanie daňového priznania uplynul najneskôr 31. decembra 2019.“.

2.
Prílohy č. 2 a 3 sa nahrádzajú prílohami č. 1 a 2 k tomuto opatreniu.
Prevziať prílohu - Príloha č. 1
Prevziať prílohu - Príloha č. 2
Čl. II
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2020.