• Dátum účinnosti

15/2019

Časová verzia predpisu účinná od 31.12.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

15
OPATRENIE
Národnej banky Slovenska
z 1. októbra 2019 o predkladaní výkazov bankami, pobočkami zahraničných bánk a obchodníkmi s cennými papiermi na účely zabezpečenia zberu údajov podľa osobitného predpisu
(Oznámenie o vydaní opatrenia bolo publikované v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod číslom 342/2019 Z. z.)

Národná banka Slovenska podľa § 42 ods. 2 a § 45 ods. 5 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 77 ods. 7 a § 139 ods. 5 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov ustanovuje:
§ 1
Výkaz vypracúvaný a predkladaný podľa vzorov a metodiky ustanovených podľa osobitných predpisov1) sa predkladá elektronicky prostredníctvom informačného systému Štatistický zberový portál, v ktorom sa uvádza
a)
názov banky, pobočky zahraničnej banky alebo obchodníka s cennými papiermi,
b)
identifikačný kód banky, pobočky zahraničnej banky alebo obchodníka s cennými papiermi,
c)
informácia o tom, či ide o zber údajov na individuálnom základe alebo konsolidovanom základe,
d)
referenčný dátum vykazovania,
e)
referenčné obdobie, za ktoré sa príslušný výkaz vypracúva,
f)
použitý účtovný štandard,
g)
kód vykazovanej meny.
§ 2
(1)
Výkazy predkladané bankou a obchodníkom s cennými papiermi na účely spoločného výkazníctva sú
a)
výkazy o vlastných zdrojoch a požiadavkách na vlastné zdroje a stratách pochádzajúcich z úverov zabezpečených kolaterálom vo forme nehnuteľného majetku podľa vzorov a metodiky na ich vypracúvanie uvedených v prílohách č. I, II, VI a VII osobitného predpisu,2)
b)
výkazy o veľkej majetkovej angažovanosti a riziku koncentrácie podľa vzorov a metodiky na ich vypracúvanie uvedených v prílohách č. VIII a IX osobitného predpisu,2)
c)
výkazy o finančnej páke podľa vzorov a metodiky na ich vypracúvanie uvedených v prílohách č. X a XI osobitného predpisu,2)
d)
výkazy o likvidite podľa vzorov a metodiky na ich vypracúvanie uvedených v prílohách č. XII, XIII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV a XXV osobitného predpisu.2)
(2)
Výkazy podľa odseku 1 s názvom Platobná schopnosť skupiny, Kreditné riziko, Operačné riziko, Trhové riziko, Obozretné oceňovanie, Expozície voči orgánom verejnej správy a Expozície a straty pochádzajúce z úverov zabezpečených kolaterálom vo forme nehnuteľného majetku nepredkladá obchodník s cennými papiermi, ktorý spĺňa podmienky podľa osobitného predpisu.3)
(3)
Výkazy podľa odseku 1 písm. a) s názvom Platobná schopnosť skupiny a Operačné riziko nepredkladá obchodník s cennými papiermi, ktorý nespĺňa podmienky podľa osobitného predpisu.4)
(4)
Výkazy podľa odseku 1 písm. b) nepredkladá obchodník s cennými papiermi, ktorý spĺňa podmienky podľa osobitného predpisu.5)
(5)
Výkazy podľa odseku 1 písm. c) nepredkladá obchodník s cennými papiermi, ktorý spĺňa podmienky podľa osobitného predpisu.6)
(6)
Výkazy podľa odseku 1 písm. d) nepredkladá obchodník s cennými papiermi, ak sa postupuje podľa osobitného predpisu.7)
§ 3
Výkaz podľa § 2 ods. 1 písm. a) s názvom Expozície a straty pochádzajúce z úverov zabezpečených kolaterálom vo forme nehnuteľného majetku podľa vzoru a metodiky na jeho vypracúvanie uvedených v prílohách č. VI a VII osobitného predpisu,2) na účely spoločného výkazníctva sa predkladá aj pobočkou zahraničnej banky.
§ 4
(1)
Výkazy predkladané bankou a obchodníkom s cennými papiermi na účely finančného výkazníctva sú
a)
výkazy so štvrťročnou periodicitou, podľa vzorov a metodiky na ich vypracúvanie uvedených v prílohách č. III a V osobitného predpisu,2)
b)
výkazy určené prahovou hodnotou so štvrťročnou periodicitou, podľa vzorov a metodiky na ich vypracúvanie uvedených v prílohách č. III a V osobitného predpisu,2)
c)
výkazy s polročnou periodicitou, podľa vzorov a metodiky na ich vypracúvanie uvedených v prílohách č. III a V osobitného predpisu,2)
d)
výkazy s ročnou periodicitou, podľa vzorov a metodiky na ich vypracúvanie uvedených v prílohách č. III a V osobitného predpisu.2)
(2)
Výkazy podľa odseku 1 nepredkladá obchodník s cennými papiermi, ktorý nespĺňa podmienky ustanovené v osobitnom predpise.8)
§ 5
(1)
Výkazy predkladané bankou a obchodníkom s cennými papiermi o informáciách súvisiacich so zaťaženosťou aktív sú
a)
výkazy predkladané so štvrťročnou periodicitou, podľa vzorov a metodiky na ich vypracúvanie uvedených v prílohách č. XVI a XVII osobitného predpisu,2)
b)
výkazy predkladané s polročnou periodicitou, podľa vzorov a metodiky na ich vypracúvanie uvedených v prílohách č. XVI a XVII osobitného predpisu,2)
c)
výkaz predkladaný s ročnou periodicitou, podľa vzoru a metodiky na jeho vypracúvanie uvedených v prílohách č. XVI a XVII osobitného predpisu.2)
(2)
Výkaz podľa odseku 1 písm. a) s názvom Údaje o splatnosti a výkazy podľa odseku 1 písm. b) a c) sa nepredkladajú, ak
a)
výška celkových aktív banky alebo obchodníka s cennými papiermi vypočítaná podľa osobitného predpisu,2) nepresiahne 30 miliárd eur a
b)
úroveň zaťaženosti aktív banky alebo obchodníka s cennými papiermi vypočítaná podľa osobitného predpisu,2) je nižšia ako 15%.
(3)
Výkaz podľa odseku 1 písm. a) s názvom Kryté dlhopisy sa nepredkladá, ak banka alebo obchodník s cennými papiermi neemitujú dlhopisy podľa osobitného predpisu.9)
§ 6
(1)
Výkazy predkladané bankou, ktorá používa prístup interných ratingov podľa osobitného predpisu10) a obchodníkom s cennými papiermi, ktorý používa prístup interných ratingov podľa osobitného predpisu,10) podľa vzorov a metodiky na ich vypracúvanie uvedených v prílohách č. I až IV osobitného predpisu,11) obsahujú informácie týkajúce sa kreditného rizika podľa čl. 2 osobitného predpisu.11)
(2)
Výkazy predkladané bankou, ktorá používa interný model podľa osobitného predpisu12) a obchodníkom s cennými papiermi, ktorý používa interný model podľa osobitného predpisu,12) podľa vzorov a metodiky na ich vypracúvanie uvedených v prílohách č. V až VII osobitného predpisu,11) obsahujú informácie týkajúce sa trhového rizika podľa čl. 3 osobitného predpisu.11)
§ 7
Okrem výkazov podľa § 2 až 6 a § 8 sa bankou a pobočkou zahraničnej banky predkladajú aj výkazy na účely dohľadu podľa osobitného predpisu13) takto:
a)
najneskôr 30. pracovný deň nasledujúci po referenčnom dátume podľa osobitného predpisu,2) ak ide o banku, ktorá nie je súčasťou významnej dohliadanej skupiny a významnú pobočku,13)
b)
najneskôr 45. pracovný deň nasledujúci po referenčnom dátume podľa osobitného predpisu,2) ak ide o banku, ktorá je súčasťou významnej dohliadanej skupiny,13)
c)
najneskôr 45. pracovný deň nasledujúci po referenčnom dátume podľa osobitného predpisu,2) ak ide o významnú banku týkajúcu sa dcérskej spoločnosti zriadenej v nezúčastnenom členskom štáte alebo v tretej krajine,13)
d)
najneskôr 45. pracovný deň nasledujúci po referenčnom dátume podľa osobitného predpisu,2) ak ide o menej významnú banku, ktorá vykazuje na najvyššej úrovni konsolidácie,13)
e)
najneskôr 55. pracovný deň nasledujúci po referenčnom dátume podľa osobitného predpisu,2) ak ide o menej významnú banku, ktorá vykazuje na subkonsolidovanom základe,13)
f)
najneskôr 45. pracovný deň nasledujúci po referenčnom dátume podľa osobitného predpisu,2) ak ide o menej významnú banku, ktorá nie je súčasťou dohliadanej skupiny a menej významnú pobočku,13)
g)
najneskôr 55. pracovný deň nasledujúci po referenčnom dátume podľa osobitného predpisu,2) ak ide o menej významnú banku, ktorá je súčasťou menej významnej dohliadanej skupiny.13)
§ 8
(1)
Ak sa na banku vzťahuje čl. 7 osobitného predpisu,13) predkladajú sa výkazy podľa vzorov a metodiky na ich vypracúvanie uvedených v prílohe č. III osobitného predpisu2) s názvom Členenie vybraných položiek výkazu ziskov a strát, Geografické členenie a Štruktúra skupiny.
(2)
Ak sa na banku vzťahuje čl. 13 ods. 7 písm. a) a čl. 14 ods. 7 osobitného predpisu,13) predkladajú sa okrem výkazov uvedených v osobitnom predpise,13) výkaz podľa vzoru a metodiky na jeho vypracúvanie uvedených v prílohe č. II osobitného predpisu2) a výkaz podľa vzoru a metodiky na jeho vypracúvanie uvedených v prílohe č. III osobitného predpisu2) s názvom Úverové záväzky, finančné záruky a iné prijaté prísľuby.
(3)
Ak sa na banku vzťahuje čl. 14 ods. 2 osobitného predpisu,13) predkladá sa okrem výkazov uvedených v osobitnom predpise13) výkaz podľa vzoru a metodiky na jeho vypracúvanie uvedených v prílohe č. III osobitného predpisu2) s názvom Úverové záväzky, finančné záruky a iné prijaté prísľuby.
§ 9
Zrušuje sa opatrenie Národnej banky Slovenska z 20. júna 2017 č. 3/2017 o predkladaní výkazov bankami, pobočkami zahraničných bánk a obchodníkmi s cennými papiermi na účely zabezpečenia zberu údajov podľa osobitného predpisu (oznámenie č. 168/2017 Z. z.).
§ 10
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2019.
Peter Kažimír v. r.
guvernér
1)
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 680/2014 zo 16. apríla 2014, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o vykazovanie inštitúciami na účely dohľadu podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 (Ú. v. EÚ L 191, 28.6.2014) v platnom znení.
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/2070 zo 14. septembra 2016, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy na vzory, vymedzenia pojmov a riešenia IT, ktoré majú inštitúcie používať pri vykazovaní Európskemu orgánu pre bankovníctvo a príslušným orgánom v súlade s článkom 78 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ (Ú. v. EÚ L 328, 2.12.2016) v platnom znení.
Nariadenie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2015/534 zo 17. marca 2015 o vykazovaní finančných informácií na účely dohľadu (ECB/2015/13) (Ú. v. EÚ L 86, 31.3.2015) v platnom znení.
2)
Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 680/2014 v platnom znení.
3)
Čl. 95 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013) v platnom znení.
4)
Čl. 96 ods. 1 písm. a) a b) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.
5)
Čl. 388 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.
6)
Čl. 6 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.
7)
Čl. 6 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.
8)
Čl. 99 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.
9)
§ 89 ods. 7 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení zákona č. 361/2015 Z. z.
10)
Čl. 143 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.
11)
Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2016/2070 v platnom znení.
12)
Čl. 363 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.
13)
Nariadenie (EÚ) 2015/534 (ECB 2015/13).
13)
Nariadenie (EÚ) 2015/534 (ECB 2015/13).