• Dátum účinnosti

14/2019

Časová verzia predpisu účinná od 01.11.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

14
OPATRENIE
Národnej banky Slovenska
z 1. októbra 2019 č. 4/2019, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie č. 1/2018 o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta a na udelenie povolenia na vykonávanie činnosti finančného poradcu
(Oznámenie o vydaní opatrenia bolo publikované v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod číslom 341/2019 Z. z.)

Konsolidované znenie opatrenia

Národná banka Slovenska podľa § 18 ods. 17 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl. I
Opatrenie Národnej banky Slovenska zo 6. februára 2018 č. 1/2018 o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta a na udelenie povolenia na vykonávanie činnosti finančného poradcu (oznámenie č. 36/2018 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 1 sa na začiatok vkladá nové písmeno a), ktoré znie:

„ a) údajov potrebných na vyžiadanie výpisu z registra trestov 1) o dotknutej fyzickej osobe,“.

Doterajšie písmená a) až c) sa označujú ako písmená b) až d).

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
„1) § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.".

2.
V § 1 ods. 1 písm. b) sa slová „§ 23 ods. 1 písm. a)“ nahrádzajú slovami „§ 18 ods. 6 písm. c) alebo § 18 ods. 7 písm. c)“
3.
V § 1 ods. 1 sa vypúšťa písmeno c).
Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno c).
4.
V § 1 ods. 1 písm. c) sa slová „b), c), e) až h)“ nahrádzajú slovami „b) až h)“.
5.
V § 1 sa vypúšťa odsek 7.
Čl. II
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. novembra 2019.
Peter Kažimír v. r.
guvernér