• Dátum účinnosti

13/2019

Časová verzia predpisu účinná od 01.10.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

13
OPATRENIE
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
z 12. septembra 2019, ktorým sa ustanovuje suma maximálneho ročného školného na akademický rok 2020/2021
(Oznámenie o vydaní opatrenia bolo publikované v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod číslom 290/2019 Z. z.)

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 92 ods. 3 a 23 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
§ 1
Suma maximálneho ročného školného na akademický rok 2020/2021 pre študijné programy v externej forme štúdia uskutočňované na verejných vysokých školách a štátnych vysokých školách je uvedená v prílohe. Suma maximálneho ročného školného sa uvádza pre študijné odbory. Ak je suma maximálneho ročného školného pre niektorý študijný program iná ako pre príslušný študijný odbor, uvádza sa osobitne.
§ 2
Ak sa študijný program v externej forme štúdia uskutočňuje v kombinácii dvoch študijných odborov, suma maximálneho ročného školného na akademický rok 2020/2021 sa ustanovuje vo výške
a)
priemeru súm maximálneho ročného školného pre študijné programy príslušného stupňa v jednotlivých študijných odboroch, ktoré sú uvedené v prílohe, ak ide o medziodborové štúdium alebo
b)
sumy maximálneho ročného školného pre študijné programy v príslušnom stupni v hlavnom študijnom odbore, ktorá je uvedená v prílohe, ak jeden študijný odbor je hlavný a druhý študijný odbor je vedľajší.
§ 3
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. októbra 2019.
Martina Lubyová v. r.
Príloha k opatreniu č. 13/2019 R. o.