• Dátum účinnosti

12/2019

Časová verzia predpisu účinná od 30.09.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

12
OPATRENIE
Národnej banky Slovenska
z 27. augusta 2019 o výkazoch predkladaných doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou na účely poskytovania informácií Národnej banke Slovenska a európskym orgánom dohľadu
(Oznámenie o vydaní opatrenia bolo publikované v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod číslom 277/2019 Z. z.)

Národná banka Slovenska podľa § 67 ods. 11 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 318/2013 Z. z. a podľa § 35 ods. 2 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
§ 1
Výkazy predkladané doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou za každý doplnkový dôchodkový fond sú tieto:
a)
PF_01_01 Obsah predkladaných údajov, ktorého vzor vrátane metodiky na jeho vypracúvanie je uvedený v prílohe č. 1,
b)
PFE_01_02_30 Základné informácie, ktorého vzor vrátane metodiky na jeho vypracúvanie je uvedený v prílohe č. 2,
c)
PFE_01_02_31 Základné informácie, ktorého vzor vrátane metodiky na jeho vypracúvanie je uvedený v prílohe č. 3,
d)
PFE_02_01_30 Súvaha, ktorého vzor vrátane metodiky na jeho vypracúvanie je uvedený v prílohe č. 4,
e)
PF_04_03_24 Informácie o cezhraničnej činnosti, ktorého vzor vrátane metodiky na jeho vypracúvanie je uvedený v prílohe č. 5,
f)
PF_05_03_24 Náklady, ktorého vzor vrátane metodiky na jeho vypracúvanie je uvedený v prílohe č. 6,
g)
PFE_06_02_30 Zoznam aktív, ktorého vzor vrátane metodiky na jeho vypracúvanie je uvedený v prílohe č. 7,
h)
PF_06_03_24 Podniky kolektívneho investovania – prístup založený na prezretí podkladových aktív, ktorého vzor vrátane metodiky na jeho vypracúvanie je uvedený v prílohe č. 8,
i)
PF_09_02_24 Výnos z investícií, ktorého vzor vrátane metodiky na jeho vypracúvanie je uvedený v prílohe č. 9,
j)
PF_29_05_24 Zmeny technických rezerv, ktorého vzor vrátane metodiky na jeho vypracúvanie je uvedený v prílohe č. 10,
k)
PFE_50_01_30 Údaje o účastníkoch, ktorého vzor vrátane metodiky na jeho vypracúvanie je uvedený v prílohe č. 11,
l)
PF_51_01_24 Príspevky, vyplatené dávky a prevody, ktorého vzor vrátane metodiky na jeho vypracúvanie je uvedený v prílohe č. 12,
m)
EP_02_01_30 Rezervy dôchodkových fondov, ktorého vzor vrátane metodiky na jeho vypracúvanie je uvedený v prílohe č. 13,
n)
EP_03_01_30 Záväzky na štatistické účely, ktorého vzor vrátane metodiky na jeho vypracúvanie je uvedený v prílohe č. 14,
o)
EP_04_01_30 Záväzky – priznané dôchodkové dávky (podľa krajín), ktorého vzor vrátane metodiky na jeho vypracúvanie je uvedený v prílohe č. 15.
§ 2
Výkazy podľa § 1 sa vypracovávajú takto:
a)
výkazy podľa § 1 písm. b), e), f), h) až l), n) a o) sa vypracúvajú ročne, k poslednému dňu príslušného kalendárneho roka za obdobie od začiatku príslušného kalendárneho roka do konca príslušného kalendárneho roka,
b)
výkaz podľa § 1 písm. c) sa vypracúva štvrťročne k poslednému dňu príslušného kalendárneho štvrťroka za obdobie od začiatku príslušného kalendárneho štvrťroka do konca príslušného kalendárneho štvrťroka,
c)
výkazy podľa § 1 písm. a), d), g) a m) sa vypracúvajú štvrťročne k poslednému dňu príslušného kalendárneho štvrťroka za obdobie od začiatku príslušného kalendárneho štvrťroka do konca príslušného kalendárneho štvrťroka a ročne k poslednému dňu príslušného kalendárneho roka za obdobie od začiatku príslušného kalendárneho roka do konca príslušného kalendárneho roka.
§ 3
1) Výkazy podľa § 1 sa predkladajú Národnej banke Slovenska elektronicky prostredníctvom informačného systému Štatistický zberový portál.
2) Výkazy podľa § 1 sa predkladajú, ak § 4 neustanovuje inak, takto :
a)
výkazy podľa § 1 písm. b), e), f), h) až l), n) a o) sa predkladajú do 13 týždňov po uplynutí príslušného kalendárneho roka,
b)
výkaz podľa § 1 písm. c) sa predkladá do šiestich týždňov po uplynutí príslušného kalendárneho štvrťroka,
c)
výkazy podľa § 1 písm. a), d), g) a m) sa predkladajú do šiestich týždňov po uplynutí príslušného kalendárneho štvrťroka, ak ide o výkazy za obdobie príslušného kalendárneho štvrťroka a do 13 týždňov po uplynutí príslušného kalendárneho roka, ak ide o výkazy za obdobie príslušného kalendárneho roka.
§ 4
(1)
Výkaz podľa § 1 písm. c) a výkazy podľa § 1 písm. a), d), g) a m), ak ide o výkazy za obdobie príslušného kalendárneho štvrťroka, sa predkladajú takto:
a)
za obdobie tretieho kalendárneho štvrťroka a štvrtého kalendárneho štvrťroka kalendárneho roka 2019 do deviatich týždňov po uplynutí príslušného kalendárneho štvrťroka,
b)
za obdobie kalendárneho štvrťroka kalendárneho roka 2020 do ôsmych týždňov po uplynutí príslušného kalendárneho štvrťroka,
c)
za obdobie kalendárneho štvrťroka kalendárneho roka 2021 do siedmich týždňov po uplynutí príslušného kalendárneho štvrťroka.
(2)
Výkazy podľa § 1 písm. b), e), f), h) až l), n) a o) a výkazy podľa § 1 písm. a), d), g) a m), ak ide o výkazy za obdobie príslušného kalendárneho roka, sa predkladajú takto :
a)
za obdobie kalendárneho roka 2019 do 23 týždňov po uplynutí príslušného kalendárneho roka,
b)
za obdobie kalendárneho roka 2020 do 21 týždňov po uplynutí príslušného kalendárneho roka,
c)
za obdobie kalendárneho roka 2021 do 19 týždňov po uplynutí príslušného kalendárneho roka,
d)
za obdobie kalendárneho roka 2022 do 17 týždňov po uplynutí príslušného kalendárneho roka,
e)
za obdobie kalendárneho roka 2023 do 15 týždňov po uplynutí príslušného kalendárneho roka.
§ 5
Výkaz podľa § 1 písm. g) predkladaný za obdobie kalendárneho štvrťroka sa prvýkrát vypracuje a elektronicky predloží za prvý kalendárny štvrťrok kalendárneho roka 2020 a výkazy podľa § 1 písm. g) a h) predkladané za obdobie kalendárneho roka sa prvýkrát vypracujú a elektronicky predložia za kalendárny rok 2020.
§ 6
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 30. septembra 2019.
Peter Kažimír v. r.
guvernér
Príloha č. 1 k opatreniu č. 12/2019 R. o.
Príloha č. 2 k opatreniu č. 12/2019 R. o.
Príloha č. 3 k opatreniu č. 12/2019 R. o.
Príloha č. 4 k opatreniu č. 12/2019 R. o.
Príloha č. 5 k opatreniu č. 12/2019 R. o.
Príloha č. 6 k opatreniu č. 12/2019 R. o.
Príloha č. 7 k opatreniu č. 12/2019 R. o.
Príloha č. 8 k opatreniu č. 12/2019 R. o.
Príloha č. 9 k opatreniu č. 12/2019 R. o.
Príloha č. 10 k opatreniu č. 12/2019 R. o.
Príloha č. 11 k opatreniu č. 12/2019 R. o.
Príloha č. 12 k opatreniu č. 12/2019 R. o.
Príloha č. 13 k opatreniu č. 12/2019 R. o.
Príloha č. 14 k opatreniu č. 12/2019 R. o.
Príloha č. 15 k opatreniu č. 12/2019 R. o.