• Dátum účinnosti

11/2019

Časová verzia predpisu účinná od 15.09.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

11
OPATRENIE
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
č. 1/2019 z 19. augusta 2019, ktorým sa ustanovujú druhy výrobkov obranného priemyslu pre všeobecnú transferovú licenciu
(Oznámenie o vydaní opatrenia bolo publikované v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod číslom 275/2019 Z. z.)

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 43 písm. e) zákona č. 392/2011 Z. z. o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Všeobecná transferová licencia sa vzťahuje na výrobky obranného priemyslu uvedené v prílohe č. 1 na predvádzanie a hodnotenie, v prílohe č. 2 na opravu a údržbu a v prílohe č. 3 na vystavovanie.
§ 2
Týmto opatrením sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 4.
§ 3
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 15. septembra 2019.
Peter Žiga v. r.
minister
Príloha č. 1 k opatreniu č. 11/2019 R. o.
Príloha č. 2 k opatreniu č. 11/2019 R. o.
Príloha č. 3 k opatreniu č. 11/2019 R. o.
Príloha č. 4 k opatreniu č. 11/2019 R. o.