• Dátum účinnosti

10/2019

Časová verzia predpisu účinná od 15.08.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

10
OPATRENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
zo 7. augusta 2019 č. MF/006803/2019-32, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 28. decembra 2012 č. MF/026991/2012-321, ktorým sa ustanovuje denný limit zostatku finančných prostriedkov v hotovosti pre klientov Štátnej pokladnice v znení neskorších predpisov
(Oznámenie o vydaní opatrenia bolo publikované v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod číslom 251/2019 Z. z.)

Konsolidované znenie opatrenia

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 12 ods. 7 a zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 28. decembra 2012 č. MF/026991/2012-321, ktorým sa ustanovuje denný limit zostatku finančných prostriedkov v hotovosti pre klientov Štátnej pokladnice (oznámenie č. 7/2013 Z. z.) v znení výnosu zo 14. mája 2014 č. MF/003114/2014-321 (oznámenie č. 134/2014 Z. z.), výnosu z 10. decembra 2014 č. MF/025384/2014-321 (oznámenie č. 383/2014 Z. z.), výnosu z 2. decembra 2015 č. MF/022689/2015-323 (oznámenie č. 418/2015 Z. z.), opatrenia z 8. marca 2017 č. MF/007720/2017-323 (oznámenie č. 66/2017 Z. z.) a opatrenia z 30. mája 2018 č. MF/007021/2018-32 (oznámenie č. 167/2018 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 1 písm. f) sa suma „2 000 eur“ nahrádza sumou „5 000 eur“.
2.
V § 2 ods. 1 písm. h) sa suma „2 000 eur“ nahrádza sumou „4 000 eur“.
3.
V § 2 ods. 1 písm. i) sa suma „4 000 eur“ nahrádza sumou „6 000 eur“ a suma „1 000 eur“ sa nahrádza sumou „2 000 eur“.
4.
V § 2 ods. 1 písm. j) sa suma „2 500 eur“ nahrádza sumou „4 500 eur“ a suma „500 eur“ sa nahrádza sumou „1 000 eur“.
5.
V § 2 ods. 1 sa písmeno j) dopĺňa bodmi 25 až 29, ktoré znejú:

„25. Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky,
26. Múzeum vo Svätom Antone,
27. Národné centrum zdravotníckych informácií,
28. rozpočtová organizácia Slovenskej akadémie vied,
29. príspevková organizácia Slovenskej akadémie vied,“.
6.
V § 2 ods. 1 písm. k) sa suma „1 000 eur“ nahrádza sumou „3 000 eur“ a suma „200 eur“ sa nahrádza sumou „500 eur“.
7.
V § 2 ods. 1 sa písmeno k) dopĺňa bodom 22, ktorý znie:
„22. Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – FN,“.
8.
V § 2 ods. 1 písm. l) sa suma „500 eur“ nahrádza sumou „2 500 eur“ a suma „200 eur“ sa nahrádza sumou „300 eur“.
Čl. II
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 15. augusta 2019.
Ladislav Kamenický, v. r.
minister financií