• Dátum účinnosti

1/2019

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

1
OPATRENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 13.decembra 2018 č. MF/015819/2018-352, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov
(Oznámenie o vydaní opatrenia bolo publikované v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod číslom 1/2019 Z. z.)

Konsolidované znenie opatrenia

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky (oznámenie č. 419/2007 Z. z.) v znení opatrenia zo 17. decembra 2008 č. MF/25189/2008-311 (oznámenie č. 627/2008 Z. z.), opatrenia z 9. decembra 2009 č. MF/24240/2009-31 (oznámenie č. 556/2009 Z. z.), opatrenia z 23. decembra 2011 č. MF/24141/2011-31 (oznámenie č. 568/2011 Z. z.), opatrenia z 13. decembra 2012 č. MF/19324/2012-31 (oznámenie č. 403/2012 Z. z.), opatrenia z 11. decembra 2013 č. MF/19568/2013-31 (oznámenie č. 470/2013 Z. z.), opatrenia z 10. decembra 2014 č. MF/21231/2014-31 (oznámenie č. 404/2014 Z. z.) a opatrenia z 10. decembra 2015 č. MF/21572/2015-31 (oznámenie č. 55/2016 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 6 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e) refundácie nákladov v priebehu účtovného obdobia sa účtujú v prospech nákladov bežného účtovného obdobia; ak dôjde k refundácii nákladov minulých účtovných období až v nasledujúcom účtovnom období, refundácia sa účtuje do výnosov tohto účtovného obdobia v prospech účtu 648 – Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti.“.
2.
§ 19 sa dopĺňa odsekom 15, ktorý znie:

„(15) V účtovnej jednotke, ktorá je štátnym účelovým fondom, sa účtuje o prijatých transferoch a poskytnutých transferoch ako v účtovnej jednotke, ktorá je štátnou príspevkovou organizáciou.“.
3.
V § 21 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:

„(7) Ako dlhodobý majetok sa neúčtuje majetok, ktorý neprináša budúce ekonomické úžitky alebo využiteľný potenciál. Využiteľným potenciálom sa rozumie schopnosť poskytovať služby, ktoré prispievajú k plneniu úloh účtovnej jednotky a umožňuje plniť jej úlohy bez nutnosti vytvárania peňažných tokov.“.
Doterajšie odseky 7 a 8 sa označujú ako odseky 8 a 9.
4.
V § 22 ods. 5 sa na konci pripájajú tieto vety:

„Ak pri odplatnom nadobudnutí vznikne významný rozdiel medzi vyššou trhovou cenou a obstarávacou cenou, neprihliada sa na obstarávaciu cenu a rozdiel medzi trhovou cenou a obstarávacou cenou sa účtuje súvzťažne s účtom 384 – Výnosy budúcich období. Obdobne sa postupuje aj pri prevode správy majetku medzi mestom a mestskou časťou.“.
5.
V § 22 odsek 7 znie:

„ (7) Pri účtovaní zámeny dlhodobého majetku sa v účtovníctve pôvodného správcu majetku alebo pôvodného vlastníka účtuje tento majetok súvzťažne s účtom oprávok , účtom transferov a účtom 541 – Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku. Rozdiel medzi reálnou hodnotou a zostatkovou cenou pôvodného majetku sa podľa povahy rozdielu účtuje na vecne príslušný nákladový účet alebo výnosový účet. Nadobudnutie nového majetku získaného zámenou sa účtuje na príslušný majetkový účet v reálnej hodnote.“.
6.
V § 25 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4) Ako súbor hnuteľných vecí sa účtuje súbor hnuteľných vecí vytvorený zo samostatných hnuteľných vecí, pričom každá vec spĺňa podmienky uvedené v § 21 ods. 3 písm. b).“.

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.
7.
V § 31 ods. 7 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová:
„účasť na účtovných jednotkách podľa osobitného predpisu19a).“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 19a znie:
„19a)Napríklad zákon č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
8.
V § 32 ods. 8 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová:
„plán udržateľnej mobility, webové sídlo.“.
9.
V § 35 ods. 6 sa konci pripájajú tieto vety:
„Bezodplatné nadobudnutie zásob sa účtuje na ťarchu účtu zásob v účtovej triede 1 súvzťažne s účtom 384 – Výnosy budúcich období. Pri odplatnom nadobudnutí zásob za cenu významne nižšiu ako trhová cena, sa neprihliada na obstarávaciu cenu a rozdiel medzi vyššou trhovou cenou a obstarávacou cenou sa účtuje súvzťažne s účtom 384 – Výnosy budúcich období. Bezodplatne odovzdané zásoby sa účtujú na ťarchu účtu 587 – Náklady na ostatné transfery.“.
10.
V § 46 ods.5 sa na konci pripájajú tieto vety:
„Súčasťou obstarávacej ceny majetku je aj daň z pridanej hodnoty pri prenose daňovej povinnosti pri dodaní stavebných prác, vrátane dodania stavby, alebo jej časti a dodaní tovaru s inštaláciou alebo montážou podľa osobitného predpisu28a). Súčasťou obstarávacej ceny majetku obstaraného formou finančného prenájmu nie je daň z pridanej hodnoty ani u účtovnej jednotky, ktorá nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 28a znie:
„28a) § 69 ods. 12 písm. j) zákona č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
11.
V § 47 ods.7 sa na konci pripájajú tieto vety:
„Na tomto účte sa účtujú najmä prijaté prostriedky zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy, prostriedky zo štátneho rozpočtu na obstaranie dlhodobého majetku, prijaté prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy, prijaté prostriedky od Úradu práce sociálnych vecí a rodiny na podporu aktívnej politiky na trhu práce, prijaté príspevky zo štrukturálnych fondov EÚ a Kohézneho fondu, zapojené do štátneho rozpočtu a poskytnuté prostredníctvom platobných jednotiek. Zúčtovanie prostriedkov sa účtuje podľa § 19 ods. 11.“.
12.
V § 48 ods.1 sa na konci pripája táto veta:
„Rozdiel medzi účtovnou hodnotou a reálnou hodnotou vecného vkladu sa účtuje na účtoch 568 – Ostatné finančné náklady a 668 – Ostatné finančné výnosy, podľa povahy tohto rozdielu.“.
13.
V § 49 odsek 9 znie:

„(9) Na účte 378 – Iné pohľadávky sa účtujú pohľadávky, ktoré nie sú obsiahnuté v predchádzajúcich účtoch pohľadávok v účtovej triede 3, napríklad

a) pohľadávka voči osobe zodpovednej za škodu alebo manko, súvzťažne s účtom 648 – Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti a pohľadávka voči poisťovni v dôsledku poistných udalostí,
b) pohľadávka z nedaňových rozpočtových príjmov, ktorá sa neúčtuje podľa § 43 ods. 6 alebo ods. 8,
c) pohľadávky z finančných vzťahov vyplývajúcich z nezrovnalostí podľa osobitného predpisu.31aaa)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 31aaa znie:
„31aaa) § 3 ods. 1 písm. j) a k) zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 93/2017 Z. z.“.

14.
§ 49 sa dopĺňa odsekmi 10 až 12, ktoré znejú:

„(10) Na účte 379 – Iné záväzky sa účtujú krátkodobé záväzky, ktoré nie sú obsiahnuté v predchádzajúcich účtoch záväzkov v účtovej triede 3, napríklad

a) záväzok zo zodpovednosti za spôsobenú škodu, súvzťažne k účtu 548 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť, ak tento záväzok nemá charakter rezervy,

b) záväzok voči colnému orgánu z cla, dane z pridanej hodnoty a záväzok zo spotrebných daní pri dovoze, pričom na analytických účtoch sa sleduje osobitne zúčtovanie ciel a zúčtovanie dane z pridanej hodnoty a jednotlivých spotrebných daní pri dovoze; v nadväznosti na daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty alebo daňové priznanie k spotrebnej dani je evidovanie na analytických účtoch k účtu 379 – Iné záväzky usporiadané tak, aby sa preukázalo platenie dane z pridanej hodnoty
a spotrebnej dane colnému orgánu a nárok na odpočet dane z pridanej hodnoty a na vrátenie spotrebnej dane voči daňovému úradu,

c) prijaté krátkodobé finančné zábezpeky,

d) záväzky z finančných vzťahov vyplývajúcich z nezrovnalostí podľa osobitného predpisu,31aaa) ak ide

o krátkodobý záväzok.

(11) Ak je záväzok účtovnej jednotky uhradený iným subjektom okrem banky, záväzok účtovnej jednotky voči subjektu, ktorý dlh prefinancoval, sa účtuje na účte 379 – Iné záväzky, ak ide o krátkodobý záväzok, alebo na účte 479 – Ostatné dlhodobé záväzky, ak ide o dlhodobý záväzok.

(12) Dlhodobý záväzok z finančných vzťahov vyplývajúcich z nezrovnalostí podľa osobitného predpisu,31aaa) sa účtuje na účte 479 – Ostatné dlhodobé záväzky.“.

15.
V § 55 ods. 11 tretej vete sa za slovo „aj“ vkladajú slová „prijaté dlhodobé finančné zábezpeky, záväzky prijímateľa garantovanej energetickej služby,32c)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 32c znie:
„32c) Zákon č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.../2018 Z. z.“.
16.
V § 58 ods. 2 sa za slovo „opravy“ vkladajú slová „hmotného majetku“.
17.
V § 58ods. 5 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „náklady na spotrebu poštových známok a poštové služby, poplatky za internet, “.
18.
V § 58 ods. 5 písm. e) sa na konci pripájajú tieto slová:
„externá správa počítačovej siete, softvérové služby, aplikačná podpora, poplatky za doménu, odborné školenia, reprografické služby“.
19.
V § 58 sa odsek 5 dopĺňa písmenami m) až p), ktoré znejú:

„m) náklady na verejné obstarávanie a právne služby s tým spojené,
n) služby retransmisie pre príjem televízneho vysielania a rozhlasového vysielania,
o) obstaranie webového sídla, ktorý nemá charakter dlhodobého majetku,
p) zahraničná diaľničná známka, ak nie je spojená s konkrétnou služobnou cestou.“.
20.
V § 61 ods. 6 sa na konci pripája táto veta:

„Účtujú sa tu najmä
a) príspevky do Audiovizuálneho fondu,35aa)
b) daň z pridanej hodnoty pri finančnom prenájme, ak nie je nárok na odpočet,35ab)
c) daň z pridanej hodnoty pri zrušení registrácie, ak vznikla daňová povinnosť, 35ac)
d) rozdiel medzi pomerne odpočítanou daňou z pridanej hodnoty v jednotlivých zdaňovacích obdobiach a pomerne odpočítanou daňou z pridanej hodnoty35ad) vypočítanou po skončení účtovného obdobia,
e) príspevky platené organizáciám kolektívnej správy autorských práv35ae).“.

Poznámky pod čiarou k odkazom35aa až 35ae znejú:
„35aa) Zákon č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
35ab) § 25 ods. 6 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
35ac) § 81 zákona č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
35ad) § 50 zákona č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
35ae) Zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov.“.

21.
V § 65 ods. 7 sa na konci pripájajú tieto vety:
„Ak bola vytvorená opravná položka k pohľadávkam z príjmov, ku ktorým bol zaúčtovaný predpis budúceho odvodu príjmov do rozpočtu zriaďovateľa, alebo sa odpíše pohľadávka, zúčtuje sa výška tvorby opravnej položky v priebehu účtovného obdobia v prospech účtu 589 – Náklady z budúceho odvodu príjmov súvzťažne s účtom 351 – Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa. Ak bola zúčtovaná alebo rozpustená opravná položka k pohľadávkam, účtuje sa predpis budúceho odvodu príjmov do rozpočtu zriaďovateľa na ťarchu účtu 589 – Náklady z budúceho odvodu príjmov súvzťažne s účtom 351 - Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa.“.
Čl. II
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2019.
Peter Kažimír v. r.
podpredseda vlády a minister financií