• Dátum účinnosti

9/2018

Časová verzia predpisu účinná od 01.03.2018

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

9
OPATRENIE
Národnej banky Slovenska
zo 6. februára 2018, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 6/2010, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska podľa § 28 ods. 1 zákona o bankách
(Oznámenie o vydaní opatrenia bolo publikované v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod číslom 46/2018 Z. z.)

Konsolidované znenie právneho predpisu

Národná banka Slovenska podľa § 28 ods. 7 a zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl. I
Opatrenie Národnej banky Slovenska z 11. mája 2010 č. 6/2010, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska podľa § 28 ods. 1 zákona o bankách (oznámenie č. 219/2010 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:
1.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
„1) § 2 ods. 2 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
V § 2 ods. 2 písm. h) sa za slová „hypotekárneho správcu alebo jeho zástupcu“ vkladajú slová „a správcu krytých dlhopisov alebo jeho zástupcu.“.
3.
V § 3 sa odsek 2 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e) písomné vyhlásenie banky o tom, že ku dňu vrátenia bankového povolenia ukončia činnosti súvisiace s programom krytých dlhopisov na základe prevodu programu krytých dlhopisov, alebo iným spôsobom, ak je žiadateľom banka, ktorá je emitentom krytých dlhopisov.“.
4.
V § 5 sa odsek 2 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d) písomné vyhlásenie banky o tom, že ku dňu zrušenia banky z iného dôvodu ako podľa § 28 ods. 1 písm. b) zákona ukončia činnosti súvisiace s programom krytých dlhopisov na základe prevodu programu krytých dlhopisov, alebo iným spôsobom, ak je žiadateľom banka, ktorá je emitentom krytých dlhopisov.“.
5.
Za § 7 sa vkladajú § 7a a 7b, ktoré znejú:

㤠7a
(1) Žiadosť o predchádzajúci súhlas na vykonávanie činností súvisiacich s programom krytých dlhopisov podľa § 28 ods. 1 písm. f) zákona obsahuje
a) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo banky, ktorá chce začať vykonávať činnosti súvisiace s programom krytých dlhopisov,
b) odôvodnenie začatia vykonávania činností súvisiacich s programom krytých dlhopisov,
c) predpokladaný dátum začatia vykonávania činností súvisiacich s programom krytých dlhopisov a predpokladaný dátum prvej emisie krytých dlhopisov.

(2) Dokladmi prikladanými k žiadosti podľa odseku 1 sú
a) návrh stratégie vykonávania činností súvisiacich s programom krytých dlhopisov,
b) návrh obchodného plánu pre strednodobý horizont, najmenej však na prvé tri účtovné obdobia od právoplatnosti rozhodnutia podľa § 28 ods. 1 písm. f) zákona, ktorý vychádza z navrhovanej stratégie vykonávania činností súvisiacich s programom krytých dlhopisov s predpokladaným objemom emisii krytých dlhopisov a ich splatnosťou,
c) rozhodnutie oprávneného orgánu banky o zámere vykonávať činnosti súvisiace s programom krytých dlhopisov,
d) harmonogram organizačných, právnych, technických a finančných postupov, ktoré je potrebné vykonať v procese vykonávania činností súvisiacich s programom krytých dlhopisov,
e) návrh vnútorných predpisov banky upravujúcich postup pri vykonávaní činností súvisiacich s programom krytých dlhopisov,
f) informácia o zabezpečení a spôsobe nastavenia oddeleného vedenia analytickej evidencie v účtovnej evidencii podľa § 75 ods. 5 zákona,
g) informácia o metodike a procesoch banky preukazujúcich spôsob nastavenia a monitorovania zloženia krycieho súboru podľa 68 ods. 1 zákona a použitia krycieho súboru podľa § 68 ods. 3 zákona,
h) informácia o metodike a procesoch banky preukazujúcich spôsob nastavenia a monitorovania spôsobu výpočtu ukazovateľa krytia podľa § 69 zákona,
i) informácia o metodike a procesoch banky preukazujúcich spôsob oceňovania, sledovania a prehodnocovania hodnoty nehnuteľností slúžiacich na zabezpečenie hypotekárnych úverov podľa § 71 ods. 3 a 4 zákona,
j) informácia o vedení registra krytých dlhopisov podľa § 75 ods. 1 až 4 zákona,
k) informácia o spôsobe zabezpečenia oddeleného vedenia a uschovávania informácií a dokladov podľa § 75 ods. 4 zákona,
l) informácia o metodike a procesoch banky, ktorými sa zabezpečí stresové testovanie podľa § 76 zákona,
m) informácia o spôsobe zabezpečenia a fungovania riadiaceho a kontrolného systému banky a systému riadenia rizík na vykonávanie činností súvisiacich s programom krytých dlhopisov,
n) doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa § 77 ods. 3 a § 80 ods. 4 zákona, ak sa súčasne so žiadosťou predkladá aj návrh na vymenovanie osôb navrhovaných na funkciu správcu programu krytých dlhopisov a jeho zástupcu podľa § 77 ods. 1 zákona alebo návrh zmluvy o výkone činnosti správcu programu krytých dlhopisov alebo jeho zástupcu, a to
1. odborný životopis, doklad o ukončenom vzdelaní a odbornej praxi,
2. výpis z registra trestov5) nie starší ako tri mesiace; ak ide o cudzinca, obdobné potvrdenie o bezúhonnosti vydané príslušným orgánom štátu jeho obvyklého pobytu,
3. návrh zmluvy o výkone činnosti správcu programu krytých dlhopisov medzi bankou, ktorá je emitentom krytých dlhopisov a správcom programu krytých dlhopisov,
4. návrh zmluvy o výkone činnosti zástupcu správcu programu krytých dlhopisov medzi bankou, ktorá je emitentom krytých dlhopisov a zástupcom správcu programu krytých dlhopisov,
o) navrhovaná výška odmeny pre správcu programu krytých dlhopisov a jeho zástupcu, ak sa súčasne so žiadosťou predkladá aj návrh na odmenu správcu podľa § 80 ods. 3 zákona,
p) iné doklady preukazujúce splnenie podmienok na vydávanie krytých dlhopisov podľa § 67 až § 80 zákona.

(3) Ak je žiadateľom banka, ktorá mala k 31. decembru 2017 platné povolenie na vykonávanie hypotekárnych obchodov a ktorá má podľa § 122ya ods. 3 zákona zámer preregistrovať zo svojho registra hypoték do registra krytých dlhopisov hypotekárne záložné listy, hypotekárne úvery, záložné práva a pohľadávky a iné majetkové hodnoty, ktoré slúžia na riadne alebo náhradné krytie hypotekárnych záložných listov, ďalšími dokladmi prikladanými k žiadosti podľa ods. 1 sú
a) návrh zámeru preregistrovania hypotekárnych záložných listov a hypotekárnych úverov, záložných práv a pohľadávok banky z hypotekárnych úverov a iných majetkových hodnôt, ktoré slúžia na riadne alebo náhradné krytie hypotekárnych záložných listov vrátane ich objemu a ich splatnosti,
b) informácia o spôsobe zabezpečenia splnenia podmienok na zaradenie aktív a majetkových hodnôt do krycieho súboru podľa § 68 a 69 zákona,
c) harmonogram organizačných, právnych, technických a finančných postupov, ktoré je potrebné vykonať v procese preregistrácie.

§ 7b

(1) Žiadosť o predchádzajúci súhlas na prevod programu krytých dlhopisov alebo jeho časti podľa § 28 ods.1 písm. g) zákona obsahuje
a) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo banky, ktorá má previesť program krytých dlhopisov,
b) odôvodnenie zámeru previesť program krytých dlhopisov v celosti alebo po častiach tak, aby došlo k prevodu celého programu krytých dlhopisov,
c) predpokladaný dátum uskutočnenia prevodu celého programu krytých dlhopisov alebo dátumy postupného prevodu programu krytých dlhopisov tak, aby došlo k prevodu celého programu krytých dlhopisov,
d) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo banky alebo viacerých bánk, ktoré sú emitentom krytých dlhopisov a ktoré chcú kúpiť celý program krytých dlhopisov alebo jeho časti.

(2) Dokladmi prikladanými k žiadosti podľa odseku 1 sú
a) návrh zmluvy o prevode programu krytých dlhopisov alebo viaceré návrhy zmlúv o prevode jeho častí alebo iné návrhy zmlúv napĺňajúce tento účel tak, aby došlo k prevodu celého programu krytých dlhopisov,
b) návrh rozhodnutia oprávneného orgánu banky, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, o prevode programu krytých dlhopisov,
c) harmonogram organizačných, právnych, technických a finančných postupov, ktoré je potrebné vykonať v procese prevodu celého programu krytých dlhopisov,
d) súhlas majiteľov krytých dlhopisov podľa osobitného predpisu,6) ak sa takýto súhlas podľa § 67 ods. 9 zákona vyžaduje,
e) vyhlásenie banky, ktorá je emitentom krytých dlhopisov a ktorá má previesť program krytých dlhopisov, že bol dosiahnutý potrebný podiel menovitej hodnoty vydaných krytých dlhopisov na vyjadrenie súhlasu majiteľov krytých dlhopisov podľa osobitného predpisu,6) ak sa takýto súhlas podľa § 67 ods. 9 zákona vyžaduje,
f) vyhlásenie núteného správcu banky, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, že cena za prevedený program krytých dlhopisov alebo jeho časť je primeraná a ďalším spravovaním programu krytých dlhopisov núteným správcom banky, ktorá je emitentom krytých dlhopisov by došlo k celkovému zníženiu miery uspokojenia majiteľov krytých dlhopisov podľa § 55 ods. 8 zákona, ak ide o banku nad ktorou bola zavedená nútená správa,
g) vyhlásenie správcu konkurznej podstaty banky, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, že cena za prevedený program krytých dlhopisov alebo jeho časť je primeraná a ďalším spravovaním programu krytých dlhopisov núteným správcom banky, ktorá je emitentom krytých dlhopisov by došlo k celkovému zníženiu miery uspokojenia majiteľov krytých dlhopisov podľa § 55 odseku 8 zákona, ak ide o banku, na ktorú bol vyhlásený konkurz,
h) vyhlásenie správcu7) banky, ktorá je emitentom krytých dlhopisov, ak ide o banku, že cena za prevedený program krytých dlhopisov alebo jeho časť je primeraná a ďalším spravovaním programu krytých dlhopisov núteným správcom banky, ktorá je emitentom krytých dlhopisov by došlo k celkovému zníženiu miery uspokojenia majiteľov krytých dlhopisov podľa § 55 odseku 8 zákona, na ktorú bolo vyhlásené rezolučné konanie7),
i) ďalšie doklady preukazujúce splnenie podmienok na prevod programu krytých dlhopisov podľa § 55 ods. 8 a § 67 až 80 zákona, alebo podľa osobitných predpisov8).“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 5 až 8 znejú:
„5) § 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov v znení zákona č. 91/2016 Z. z..
6) § 3 ods. 6 zákona č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov.
7) zákon č. 371/2017 Z. z. o riešení krízových situácii na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
8) § 195a ods. 3 zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 279/2017 Z. z..
§ 34 a § 48 zákona č. 371/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

6.
V § 8 sa slová „§ 1 až 7“ nahrádzajú slovami „§ 1 až 7b“.
7.
§ 8 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5) Ustanovenia § 7a a § 7b sa nevzťahujú na banku alebo pobočku zahraničnej banky, ktorá mala k 31. decembru 2017 platné povolenie na vykonávanie hypotekárnych obchodov a dokončí vykonávanie týchto obchodov po 31. decembri 2017 podľa § 122ya ods. 1 a 2 zákona.“.
Čl. II
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. marca 2018.
Jozef Makúch v. r.
guvernér