• Dátum účinnosti

8/2018

Časová verzia predpisu účinná od 01.03.2018

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

8
OPATRENIE
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
zo 14. februára 2018 o hodnotách výstrojných súčastí pre príslušníkov Policajného zboru na výkon služby v roku 2018
(Oznámenie o vydaní opatrenia bolo publikované v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod číslom 45/2018 Z. z.)

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 129 ods. 8 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov u s t a n o v u j e :
§ 1
Hodnoty výstrojných súčastí podľa reálnych nákupných cien, ktoré tvoria hodnotu služobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov Policajného zboru na výkon služby v roku 2018, sú uvedené v prílohe.
§ 2
Zrušuje sa opatrenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 15. februára 2017 č. 16/2017 o hodnotách výstrojných súčastí pre príslušníkov Policajného zboru na výkon služby v roku 2017 (oznámenie č. 31/2017 Z. z.).
§ 3
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. marca 2018.
Robert Kaliňák v. r.
Príloha k opatreniu č. 8/2018 Z. z.
Hodnoty výstrojných súčastí