• Dátum účinnosti

7/2018

Časová verzia predpisu účinná od 01.03.2018

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

7
OPATRENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
zo 7. februára 2018 č. MF/006554/2018-32, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 24. mája 2006 č. MF/010546/2006-32, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
(Oznámenie o vydaní opatrenia bolo publikované v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod číslom 44/2018 Z. z.)

Konsolidované znenie právneho predpisu

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 11, § 8a ods. 6, § 9 ods. 6 a § 10 ods. 4 zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 24. mája 2006 č. MF/010546/2006-32, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (oznámenie č. 380/2006 Z. z.) v znení výnosu z 9. decembra 2009 č. MF/28557/2009-32 (oznámenie č. 62/2009 Z. z.) a výnosu z 12. februára 2014 č. MF/000664/2014-321 (oznámenie č. 47/2014 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4 odsek 2 a 3 znejú:

„(2) Žiadosť o realizáciu platobnej operácie obsahuje tieto údaje:
a) typ platby,
b) počet jednorazových platobných operácií, ak ide o realizáciu hromadnej platobnej operácie,
c) dátum splatnosti platobnej operácie, ktorým je požadovaný dátum odpísania sumy platobnej operácie z účtu klienta,
d) sumu a menu platobnej operácie,
e) číslo účtu klienta v Štátnej pokladnici,
f) číslo účtu v Štátnej pokladnici, banke, alebo pobočke zahraničnej banky,
g) bankový identifikačný kód (BIC kód) Štátnej pokladnice, banky alebo pobočky zahraničnej banky,
h) číselný kód funkčnej klasifikácie,
i) číselný kód ekonomickej klasifikácie,
j) alfanumerický kód programu,
k) kód zdroja financovania,
l) číslo investičnej akcie v Registri investícií pri realizácii kapitálových výdavkov,
m) periodicitu úhrad trvalej platobnej operácie,
n) názov hromadnej platobnej operácie, ak ide o realizáciu hromadnej platobnej operácie,
o) názov dávkovej platobnej operácie, ak ide o realizáciu dávkovej platobnej operácie,
p) označenie „súrna“, ak sa platobná operácia realizuje v kratšej lehote ako je uvedená v § 5 ods. 1,
q) druh rozpočtu,
r) typ samostatného účtu, ak ide o realizáciu platobnej operácie zo samostatného účtu.“.

(3) Žiadosť o realizáciu platobnej operácie môže obsahovať aj tieto údaje:
„a) konštantný symbol, variabilný symbol a špecifický symbol platobnej operácie
b) názov príjemcu.“.

2.
V § 4 ods. 4 písmeno a) znie:
„a) štruktúra rozpočtovej klasifikácie na úrovni triedy alebo podtriedy funkčnej klasifikácie a najnižšej úrovne ekonomickej klasifikácie,“.
3.
V § 4 sa odsek 4 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e) druh rozpočtu.“.
4.
V § 4 odsek 5 znie:

„(5) Pri realizácií výdavkov klienta podľa §8a zákona sa v žiadosti o realizáciu platobnej operácie uvádza
a) štruktúra rozpočtovej klasifikácie na úrovni triedy alebo podtriedy funkčnej klasifikácie a najnižšej úrovne ekonomickej klasifikácie,
b) kód zdroja financovania,
c) program na úrovni podprogramu, projektu, prvku alebo programovo nealokované,
d) číslo investičnej akcie v Registri investícií pri realizácii kapitálových výdavkov,
e) typ samostatného účtu, ak ide o realizáciu platobnej operácie zo samostatného účtu.“.
5.
V § 4 ods. 6 sa na konci pripájajú tieto slová:
„a kód zdroja financovania“.
6.
V § 4 odsek 9 znie:

„(9) Pri realizácii výdavkov klienta podľa § 10 zákona sa v žiadosti o realizáciu platobnej operácie zo samostatného účtu uvádza
a) štruktúra rozpočtovej klasifikácie na úrovni triedy alebo podtriedy funkčnej klasifikácie a najnižšej úrovne ekonomickej klasifikácie,
b) kód zdroja financovania,
c) číslo investičnej akcie v Registri investícií pri realizácii kapitálových výdavkov,
d) program na úrovni podprogramu, projektu, prvku alebo programovo nealokované,
e) typ samostatného účtu,
f) druh rozpočtu.“.
7.
V § 4 ods. 10 sa slovo „mimorozpočtový“ nahrádza slovom „samostatný“.
8.
V § 4 odseky 11 a 12 znejú:

„(11) V žiadosti o realizáciu platobnej operácie klienta z príjmových účtov štátneho rozpočtu podľa § 8 zákona, ktorou je vratka alebo preplatok, sa uvádza ekonomická klasifikácia na najnižšej úrovni, kód zdroja financovania a druh rozpočtu.

(12) Žiadosť o realizáciu cezhraničného prevodu a žiadosť o realizáciu cezhraničnej dávkovej platobnej operácie obsahuje údaje uvedené v odseku 2 písm. c) až l), názov a adresu príjemcu, typ poplatku súvisiaci s realizovaním cezhraničného prevodu .“.

9.
V § 4 ods. 13 sa vypúšťajú slová „a údaj o možnosti informovania príjemcu o obdržaní cezhraničného prevodu".
10.
V nadpise nad § 5 sa vypúšťajú slová „a podrobnosti realizácie cezhraničného prevodu“.
11.
V § 5 odsek 1 znie:
„(1) Žiadosť o realizáciu platobnej operácie, ktorá nie je cezhraničným prevodom, sa predkladá najneskôr jeden pracovný deň pred dňom odpísania finančných prostriedkov z účtu klienta.“.
12.
V § 5 sa vypúšťa odsek 3.
Doterajšie odseky 4 až 7 sa označujú ako odseky 3 až 6.
13.
V § 5 odsek 3 znie:
„(3) Žiadosť o realizáciu dávkovej platobnej operácie, ktorá nie je cezhraničným prevodom, sa predkladá najneskôr jeden pracovný deň pred dňom odpísania finančných prostriedkov z účtu klienta v čase do sedemnástej hodiny pracovného dňa.“.
14.
V § 5 ods. 4 písm. a) sa vypúšťajú slová „od desiatej hodiny“.
15.
V § 5 ods. 6 sa za slovo „operácie“ vkladajú slová „pre tuzemský prevod“.
Čl. II
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. marca 2018.
Peter Kažimír v. r.
minister financií Slovenskej republiky