• Dátum účinnosti

6/2018

Časová verzia predpisu účinná od 01.03.2018

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

6
OPATRENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 31. januára 2018 č. MF/006697/2018-75, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. augusta 1998 č. 15648/1998-64, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov
(Oznámenie o vydaní opatrenia bolo publikované v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod číslom 43/2018 Z. z.)

Konsolidované znenie právneho predpisu

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 19 ods. 5 a § 38 ods. 7 zákona č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. augusta 1998 č. 15648/1998-64, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov (oznámenie č. 327/1998 Z. z.) v znení výnosu z 12. septembra 2003 č. 7274/2003-76 (oznámenie č. 390/2003 Z. z.), výnosu z 18. mája 2004 č. 6999/2004-75 (oznámenie č. 328/2004 Z. z.), výnosu z 12. októbra 2005 č. 20696/2005-75 (oznámenie č. 476/2005 Z. z.), výnosu zo 17. októbra 2007 č. 7819/2007-75 (oznámenie č. 484/2007 Z. z.), výnosu zo 14. mája 2008 č. 12138/2008-75 (oznámenie č. 182/2008 Z. z.), výnosu z 12. mája 2009 č. MF/4966/2009-75 (oznámenie č. 173/2009 Z. z.), výnosu zo 16. decembra 2011 č. MF/6028/2011-75 (oznámenie č. 504/2011 Z. z.) a opatrenia z 13. apríla 2016 č. MF/006899/2016-75 (oznámenie č. 162/2016 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:
Čl. II
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. marca 2018.
Peter Kažimír v. r.
minister financií Slovenskej republiky