• Dátum účinnosti

5/2018

Časová verzia predpisu účinná od 23.02.2018

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

5
OPATRENIE
Národnej banky Slovenska
z 13. februára 2018 č. 5/2018 o odbornej skúške a odbornej skúške s certifikátom na poskytovanie finančného sprostredkovania a finančného poradenstva
(Oznámenie o vydaní opatrenia bolo publikované v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod číslom 41/2018 Z. z.)

Národná banka Slovenska podľa § 22 ods. 5 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
(1)
Odborná skúška alebo odborná skúška s certifikátom sa vykonáva pre každý sektor podľa § 4 písm. a) zákona osobitne.
(2)
Odborná skúška alebo odborná skúška s certifikátom sa vykonávajú v štátnom jazyku a sú neverejné.
(3)
Odborná skúška alebo odborná skúška s certifikátom sa vykonáva v termíne určenom v oznámení o konaní odbornej skúšky alebo odbornej skúšky s certifikátom, ktorý vyhlasuje Národná banka Slovenska alebo ňou poverená právnická osoba podľa § 22 ods. 2 zákona podľa počtu prihlásených uchádzačov, najmenej však dvakrát v kalendárnom roku.
(4)
Oznámenie o konaní odbornej skúšky alebo odbornej skúšky s certifikátom obsahuje
a)
termín konania odbornej skúšky alebo odbornej skúšky s certifikátom,
b)
miesto konania odbornej skúšky alebo odbornej skúšky s certifikátom,
c)
spôsob konania odbornej skúšky alebo písomnej časti odbornej skúšky s certifikátom podľa § 2 ods. 2,
d)
sektory, v ktorých je možné odbornú skúšku alebo odbornú skúšku s certifikátom vykonať,
e)
poplatok za vykonanie odbornej skúšky alebo poplatok za vykonanie odbornej skúšky s certifikátom,
f)
dátum, do ktorého je potrebné doručiť prihlášku na odbornú skúšku alebo odbornú skúšku s certifikátom,
g)
dátum, do ktorého je potrebné uhradiť poplatok za vykonanie odbornej skúšky alebo odbornej skúšky s certifikátom,
h)
číslo účtu v banke, alebo pobočke zahraničnej banky, na ktorý je potrebné uhradiť poplatok za vykonanie odbornej skúšky alebo odbornej skúšky s certifikátom.
(5)
Oznámenie podľa odseku 4 a skúšobný poriadok podľa § 22 ods. 1 zákona sa zverejnia najneskôr desať dní pred konaním odbornej skúšky alebo odbornej skúšky s certifikátom na webovom sídle Národnej banky Slovenska a na webovom sídle ňou poverenej právnickej osoby podľa § 22 ods. 2 zákona.
§ 2
(1)
Odborná skúška alebo odborná skúška s certifikátom sa vykonávajú osobne na mieste určenom Národnou bankou Slovenska. Odborná skúška je písomná. Odbornú skúšku s certifikátom tvorí písomná časť a ústna časť; predpokladom na vykonanie ústnej časti skúšky je úspešné vykonanie písomnej časti skúšky.
(2)
Odborná skúška a písomná časť odbornej skúšky s certifikátom sa vykonáva elektronicky alebo listinne. Písomná časť a ústna časť odbornej skúšky s certifikátom sa konajú v jeden deň.
(3)
Okruhy tém, z ktorých sú zostavené otázky overujúce všeobecné znalosti finančného trhu, okruhy tém overujúce osobitné znalosti podľa sektora a okruhy tém overujúce špecifické znalosti na vykonávanie finančného poradenstva sú uvedené v prílohe č. 1.
(4)
Otázky na písomnú časť odbornej skúšky alebo odbornej skúšky s certifikátom sa zverejňujú najneskôr desať dní pred termínom konania odbornej skúšky alebo odbornej skúšky s certifikátom na webovom sídle Národnej banky Slovenska.
(5)
Otázky na ústnu časť odbornej skúšky s certifikátom sa nezverejňujú; zverejňujú sa okruhy tém podľa prílohy č. 1 a odporúčaná literatúra.
(6)
Prihláška na odbornú skúšku alebo odbornú skúšku s certifikátom obsahuje
a)
meno, priezvisko a rodné číslo uchádzača alebo dátum narodenia uchádzača, ak je uchádzačom cudzinec,
b)
adresu trvalého pobytu, telefónne číslo alebo adresu elektronickej pošty uchádzača,
c)
označenie sektorov, v ktorých má uchádzač záujem odbornú skúšku alebo odbornú skúšku s certifikátom vykonať,
d)
označenie, či ide o odbornú skúšku pre stredný stupeň odbornej spôsobilosti, odbornú skúšku pre vyšší stupeň odbornej spôsobilosti alebo odbornú skúšku s certifikátom,
e)
termín vykonania odbornej skúšky alebo odbornej skúšky s certifikátom, ktorý si uchádzač zvolil z termínov uvedených v oznámení podľa § 1 ods. 4.
(7)
Obsah písomnej časti odbornej skúšky a obsah písomnej časti odbornej skúšky s certifikátom tvoria vedomostné testy, ktoré obsahujú otázky zo všeobecných znalostí finančného trhu a otázky z osobitných znalostí podľa sektora. Obsah ústnej časti odbornej skúšky s certifikátom tvoria aj otázky z okruhu špecifických znalostí potrebných na vykonávanie finančného poradenstva.
(8)
Otázky so stredným stupňom náročnosti na účely odbornej skúšky pre stredný stupeň odbornej spôsobilosti a vyšší stupeň odbornej spôsobilosti a na účely písomnej časti odbornej skúšky s certifikátom a otázky s vyšším stupňom náročnosti na účely odbornej skúšky pre vyšší stupeň odbornej spôsobilosti a na účely písomnej časti odbornej skúšky s certifikátom sa vykonávajú formou testu. Ku každej otázke sú tri možnosti odpovede, pričom správna odpoveď je vždy len jedna.
(9)
Výsledok odbornej skúšky alebo odbornej skúšky s certifikátom sa oznámi uchádzačovi do 30 dní odo dňa jej vykonania. Ak uchádzač úspešne vykonal odbornú skúšku, prílohou oznámenia o výsledku odbornej skúšky je osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2. Ak uchádzač úspešne vykonal odbornú skúšku s certifikátom, prílohou oznámenia o výsledku odbornej skúšky s certifikátom je certifikát, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 3.
§ 3
(1)
Poplatok za vykonanie odbornej skúšky je 30 eur za každý sektor.
(2)
Poplatok za vykonanie písomnej časti odbornej skúšky s certifikátom je 30 eur za každý sektor.
(3)
Poplatok za vykonanie ústnej časti odbornej skúšky s certifikátom je 60 eur za každý sektor.
(4)
Poplatok za vykonanie odbornej skúšky alebo odbornej skúšky s certifikátom sa uhrádza prevodom z účtu alebo v hotovosti.
(5)
Poplatok za vykonanie odbornej skúšky alebo odbornej skúšky s certifikátom sa uhrádza najneskôr v deň určený v oznámení podľa § 1 ods. 4 písm. g) pred vykonaním odbornej skúšky alebo odbornej skúšky s certifikátom.
§ 4
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 23. februára 2018.
Jozef Makúch v. r.
guvernér
Príloha č. 1 k opatreniu č. 5/2018 Z. z.
Príloha č. 2 k opatreniu č. 5/2018 Z. z.
Príloha č. 3 k opatreniu č. 5/2018 Z. z.