• Dátum účinnosti

47/2018

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

47
OPATRENIE
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
z 29. novembra 2018 č. 1/2018, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky zo 14. júla 2004 č. 3/2004-5.1, ktorým sa vydáva národný zoznam území európskeho významu v znení opatrenia č. 1/2017
(Oznámenie o vydaní opatrenia bolo publikované v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod číslom 384/2018 Z. z.)

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 27 ods. 5 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky zo 14. júla 2004 č. 3/2004-5.1, ktorým sa vydáva národný zoznam území európskeho významu (oznámenie č. 450/2004 Z. z.) v znení opatrenia č. 1/2017 (oznámenie č. 353/2017 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:
Čl. II
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2019.
László Solymos v. r.