• Dátum účinnosti

46/2018

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

46
OPATRENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 5. decembra 2018 č. MF/13417/2018-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. novembra 2005 č. MF/22930/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre zdravotné poisťovne v znení neskorších predpisov
(Oznámenie o vydaní opatrenia bolo publikované v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod číslom 360/2018 Z. z.)

Konsolidované znenie opatrenia

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 30. novembra 2005 č. MF/22930/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre zdravotné poisťovne (oznámenie č. 592/2005 Z. z.) v znení opatrenia z 13. decembra 2007 č. MF/25864/2007-74 (oznámenie č. 629/2007 Z. z.), opatrenia z 27. novembra 2008 č. MF/24442/2008-74 (oznámenie č. 504/2008 Z. z.), opatrenia z 12. marca 2009 č. MF/10208/2009-74 (oznámenie č.101/2009 Z. z.), opatrenia z 3. decembra 2009 č. MF/19523/2009-74 (oznámenie č. 528/2009 Z. z.), opatrenia z 3. novembra 2011 č. MF/24652/2011-74 (oznámenie č. 398/2011 Z. z.) a opatrenia z 21. októbra 2015 č. MF/14949/2015-74 (oznámenie č. 296/2015 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Pri príspevku do kapitálového fondu z príspevkov akcionárov2a) je dňom uskutočnenia účtovného prípadu deň splatenia príspevku, pričom pri nepeňažnom príspevku je dňom splatenia príspevku deň prevzatia príspevku akcionára zdravotnou poisťovňou.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:
„2a) § 217a Obchodného zákonníka v znení zákona č. 264/2017 Z. z.“.
2.
V § 40 ods. 5 sa za slovo „predpisu26)“ vkladajú slová „a príspevky na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti podľa osobitného predpisu26a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 26a znie:
„26a) § 8a zákona č. 581/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
3.
V § 47 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto vety: „V rámci syntetického účtu Ostatné kapitálové fondy sa účtuje na samostatnom analytickom účte kapitálový fond z príspevkov akcionárov.2a) V prospech analytického účtu Kapitálový fond z príspevkov akcionárov sa účtuje prijatie príspevku akcionára v hodnote uvedenej v príslušnej zmluve súvzťažne na ťarchu účtu účtovej skupiny 31 Pohľadávky voči spoločníkom. Použitie splateného príspevku do kapitálového fondu z príspevkov akcionárov na prerozdelenie medzi akcionárov sa účtuje na základe rozhodnutia valného zhromaždenia na ťarchu analytického účtu Kapitálový fond z príspevkov akcionárov a v prospech účtu účtovej skupiny 34 Záväzky voči spoločníkom.“.
4.
Doterajší text § 55 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Na účtoch účtovej skupiny 48 sa účtujú aj dlhodobé záväzky z dôvodu financovania energetickej služby s garantovanou úsporou energie29a) (ďalej len „garantovaná energetická služba“) na základe zmluvy o energetickej efektívnosti pre verejný sektor.29b) Prijatie energetického zhodnotenia majetku sa účtuje ako technické zhodnotenie hmotného majetku29c) na ťarchu účtu účtovej skupiny 22 a v prospech účtu účtovej skupiny 48. Na tomto účte sa neúčtujú služby za servis počas trvania zmluvy o energetickej efektívnosti pre verejný sektor fakturované poskytovateľom garantovanej energetickej služby. Tieto služby sa účtujú na ťarchu účtu Správna réžia účtovej skupiny 51 a v prospech účtu Rôzni veritelia účtovej skupiny 36. Ak sa nedosiahnu zmluvne dohodnuté hodnoty zlepšenia energetickej efektívnosti, účtuje sa na základe zmluvy o energetickej efektívnosti pre verejný sektor zníženie záväzku na ťarchu účtu účtovej skupiny 48. Ak bola garantovaná energetická služba obstaraná z dotácií na obstaranie dlhodobého majetku, účtuje sa v časovej a vecnej súvislosti s účtovaním zníženia hodnoty energetického zhodnotenia majetku použitie dotácie na ťarchu účtu Výnosy budúcich období účtovej skupiny 39 a v prospech účtu Dotácie zo štátneho rozpočtu alebo Ostatné dotácie účtovej skupiny 37. Technické zhodnotenie hmotného majetku sa odpíše v priebehu trvania zmluvného vzťahu s poskytovateľom garantovanej energetickej služby.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 29a až 29c znejú:
„29a) § 15 ods. 2 písm. b) zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
29b) § 18 zákona č. 321/2014 Z. z. v znení zákona č. .../2018 Z. z.
29c) § 29 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.“

5.
V § 58 ods. 10 sa na konci pripájajú tieto slová: „a úroky z úveru pri kontokorentnom úvere účtovanom na účte účtovej skupiny 36 priamo súvisiacom s poskytnutou zdravotnou starostlivosťou“.
Čl. II
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2019 okrem čl. I bodu 4, ktorý nadobúda účinnosť 1. februára 2019.
Peter Kažimír, v. r.
podpredseda vlády a minister financií
Slovenskej republiky