• Dátum účinnosti

45/2018

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

45
OPATRENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 5. decembra 2018 č. MF/13418/2018-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. decembra 2005 č. MF/22933/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek individuálnej účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre zdravotné poisťovne v znení neskorších predpisov
(Oznámenie o vydaní opatrenia bolo publikované v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod číslom 359/2018 Z. z.)

Konsolidované znenie opatrenia

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. II
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2019.
Peter Kažimír, v. r.
podpredseda vlády a minister financií
Slovenskej republiky