• Dátum účinnosti

43/2018

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

43
OPATRENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 5. decembra 2018 č. MF/16648/2018-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2011 č. MF/25918/2011-74, ktorým sa ustanovuje rozsah, spôsob, miesto a termíny ukladania výkazu vybraných údajov z individuálnej účtovnej závierky pre účtovné jednotky, ktorými sú poisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne, zaisťovne, pobočky zahraničnej zaisťovne, Slovenská kancelária poisťovateľov a Exportno-importná banka Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
(Oznámenie o vydaní opatrenia bolo publikované v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod číslom 357/2018 Z. z.)

Konsolidované znenie opatrenia

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 17a ods. 7 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 547/2011 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2011 č. MF/25918/2011-74, ktorým sa ustanovuje rozsah, spôsob, miesto a termíny ukladania výkazu vybraných údajov z individuálnej účtovnej závierky pre účtovné jednotky, ktorými sú poisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne, zaisťovne, pobočky zahraničnej zaisťovne, Slovenská kancelária poisťovateľov a Exportno-importná banka Slovenskej republiky (oznámenie č. 557/2011 Z. z.) v znení opatrenia z 30. októbra 2013 č. MF/14275/2013-74 (oznámenie č. 377/2013 Z. z.), opatrenia z 3. decembra 2014 č. MF/21025/2014-74 (oznámenie č. 359/2014 Z. z.) a opatrenia zo 16. septembra 2015 č. MF/14725/2015-74 (oznámenie č. 230/2015 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 1 sa za slovo „poisťovne,1)“ vkladajú slová „pobočky poisťovne z iného členského štátu,1a)“ a za slovo „zaisťovne,3)“ sa vkladajú slová „pobočky zaisťovne z iného členského štátu,3a)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 1, 1a, 3 a 3a znejú:
„1) § 4 ods. 1 zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
1a) § 4 ods. 4 zákona č. 39/2015 Z. z.
3) § 4 ods. 7 zákona č. 39/2015 Z. z.
3a) § 4 ods. 10 zákona č. 39/2015 Z. z.“.
2.
Poznámky pod čiarou k odkazom 2 a 4 znejú:
„2) § 4 ods. 6 zákona č. 39/2015 Z. z.
4) § 4 ods. 12 zákona č. 39/2015 Z. z.“.
3.
V § 2 ods. 2 sa za slovami „časti I. písm. a)“ slovo „a“ nahrádza čiarkou a za slová „časti II. písm. a)“ sa vkladajú slová „a časti IV.“.
4.
Príloha č. 1 sa dopĺňa časťou IV., ktorá vrátane nadpisu znie:

Prevziať prílohu - Text NB č. 4
5.
5. V prílohe č. 1 v časti Vysvetlivky sa za ôsmy bod vkladá nový deviaty bod, ktorý znie:

„9. V účtovnej jednotke, ktorá postupuje pri vykazovaní podľa medzinárodného účtovného štandardu finančného vykazovania IFRS 9, sa v riadkoch „Finančné nástroje na predaj“ vykazujú informácie „Finančné nástroje v reálnej hodnote preceňované cez ostatné súčasti komplexného výsledku“, v riadkoch „Finančné nástroje držané do splatnosti“ sa vykazujú informácie „Dlhové cenné papiere v amortizovanej hodnote“, v riadkoch „Termínované vklady v bankách“ sa vykazujú informácie „Termínované vklady v amortizovanej hodnote“ a v riadkoch „Oceňovacie rozdiely z ocenenia finančných nástrojov na predaj“ sa vykazujú informácie „Oceňovacie rozdiely z ocenenia finančných nástrojov v reálnej hodnote preceňovaných cez ostatné súčasti komplexného výsledku“.“.

Doterajšie body 9 až 19 sa označujú ako body 10 až 20.
6.
V prílohe č. 1 sa časť Vysvetlivky dopĺňa bodom 21, ktorý znie:

„21. V časti IV. sa vykazujú údaje o odvodovej povinnosti a daňovej povinnosti účtovnej jednotky, vrátane odvodu časti poistného pri PZP,8a) odvodu časti poistného z odvetví neživotného poistenia,8b) dane z poistenia,8c) miestnych daní a poplatkov8d) a dane z motorových vozidiel.8e) V stĺpci „Náklady“ sa uvádzajú náklady vyplývajúce z daňovej povinnosti a odvodovej povinností okrem údaja k dani z poistenia, pri ktorom sa uvádza súčet zaplatenej dane za obdobie 1. až 3. štvrťroka a záväzku, ku dňu, ku ktorému sa zostavuje riadna individuálna účtovná závierka.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 8a až 8e znejú:
„8a) § 68 zákona č. 39/2015 Z. z.
8b) § 205a ods. 2 zákona č. 39/2015 Z. z. v znení zákona č. 213/2018 Z. z.
8c) Zákon č. 213/2018 Z. z. o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
8d) Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.
8e) Zákon č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 253/2015 Z. z.“.
7.
V prílohe č. 1 sa časť Použité skratky dopĺňa slovami:

„PZP – povinné zmluvné poistenie“.
Čl. II
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2018 okrem bodov 1 až 4, 6 a 7, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2019.
Peter Kažimír, v. r.
podpredseda vlády a minister financií
Slovenskej republiky