• Dátum účinnosti

41/2018

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

41
OPATRENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 8. novembra 2018 č. MF/010685/2018-721, ktorým sa ustanovujú vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov
(Oznámenie o vydaní opatrenia bolo publikované v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod číslom 338/2018 Z. z.)

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 15 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
§ 1
(1)
Vzor tlačiva daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby pre daňovníka, ktorý má príjmy len zo závislej činnosti podľa § 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, je uvedený v prílohe č. 1.
(2)
Vzor tlačiva daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby pre daňovníka, ktorý má príjmy podľa § 5 až 8 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, je uvedený v prílohe č. 2.
(3)
Vzor tlačiva daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby je uvedený v prílohe č. 3.
§ 2
Vzory tlačív daňových priznaní podľa doterajších predpisov sa použijú pri podávaní daňových priznaní u daňovníkov, ktorým posledný deň lehoty na podanie daňového priznania uplynul najneskôr 31. decembra 2018.
§ 3
Zrušuje sa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 20. októbra 2015 č. MF/16772/2015-721, ktorým sa ustanovujú vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov (oznámenie č. 289/2015 Z. z.) v znení opatrenia z 24. novembra 2016 č. MF/15394/2016-721 (oznámenie č. 325/2016 Z. z.) a opatrenia z 22. novembra 2017 č. MF/16021/2017-721 (oznámenie č. 354/2017 Z. z.).
§ 4
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2019.
Peter Kažimír v. r.
podpredseda vlády a minister financií
Slovenskej republiky
Príloha č. 1 k opatreniu č. 41/2018 Z. z.
Príloha č. 2 k opatreniu č. 41/2018 Z. z.
Príloha č. 3 k opatreniu č. 41/2018 Z. z.