• Dátum účinnosti

40/2018

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

40
OPATRENIE
Národnej banky Slovenska
zo 6. novembra 2018, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 16/2014 o uverejňovaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk v znení opatrenia Národnej banky Slovenska č. 13/2015
(Oznámenie o vydaní opatrenia bolo publikované v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod číslom 328/2018 Z. z.)

Konsolidované znenie právneho predpisu

Národná banka Slovenska podľa § 37 ods. 14 písm. c) až e) zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 35 ods. 2 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 16/2014 o uverejňovaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk (oznámenie č. 237/2014 Z. z.) v znení opatrenia Národnej banky Slovenska č. 13/2015 (oznámenie č. 303/2015 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 odsek 2 znie:

„(2) Informácie o finančných ukazovateľoch banky obsahujú

a) údaje zo súvahy, uverejnené v súlade s požiadavkami medzinárodného štandardu pre finančné vykazovanie č. 7 podľa osobitného predpisu,3)
b) údaje z výkazu ziskov a strát, uverejnené v súlade s požiadavkami medzinárodného štandardu pre finančné vykazovanie č. 7 podľa osobitného predpisu,3)
c) súhrnnú výšku expozícií bez výrazného zvýšenia kreditného rizika od prvotného vykázania (úroveň 1)4) v členení podľa tried expozícií podľa osobitného predpisu,5)
d) súhrnnú výšku expozícií s výrazným zvýšením kreditného rizika od prvotného vykázania, ale nie znehodnotené (úroveň 2)4) v členení podľa tried expozícií podľa osobitného predpisu,5)
e) súhrnnú výšku znehodnotených expozícií (úroveň 3)4) v členení podľa tried expozícií podľa osobitného predpisu,5)
f) súhrnnú výšku zlyhaných pohľadávok4) v členení podľa tried expozícií podľa osobitného predpisu,5)
g) údaje o ukazovateli krytia likvidity v členení podľa výkazu, ktorého vzor vrátane metodiky na jeho vypracúvanie je uvedený v prílohe č. 2,
h) údaje o krytých dlhopisoch, preregistrovaných hypotekárnych záložných listoch a hypotekárnych záložných listoch, v členení podľa výkazu, ktorého vzor vrátane metodiky na jeho vypracúvanie je uvedený v prílohe č. 3,
i) údaje o vlastných zdrojoch, rizikovo vážených aktívach, kapitálovom podiele a ukazovateli finančnej páky, v členení podľa výkazu, ktorého vzor vrátane metodiky na jeho vypracúvanie je uvedený v prílohe č. 4.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 3 a 4 znejú:
„3) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1606/2002 z 19. júla 2002 o uplatňovaní medzinárodných účtovných noriem (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 029) v platnom znení.
4) Opatrenie Národnej banky Slovenska z 12. decembra 2017 č. 13/2017 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ bankami a pobočkami zahraničných bánk na účely vykonávania dohľadu (oznámenie č. 337/2017 Z. z.).”.Poznámka pod čiarou k odkazu 5a sa vypúšťa.
2.
V § 2 odseky 2 až 4 znejú:

„(2) Informácie podľa § 1 ods. 1, ods. 2 písm. i), ods. 3 až 7 a podľa osobitného predpisu6) sa uverejňujú podľa stavu k poslednému dňu príslušného kalendárneho roka, najneskôr do 90 dní po schválení účtovnej závierky.

(3) Informácie podľa § 1 ods. 2 písm. a) až h) a podľa osobitného predpisu9) sa uverejňujú podľa stavu k poslednému dňu príslušného kalendárneho štvrťroka, najneskôr do 45 dní po uplynutí posledného dňa príslušného prvého kalendárneho štvrťroka až tretieho kalendárneho štvrťroka a najneskôr do 90 dní po uplynutí posledného dňa príslušného štvrtého kalendárneho štvrťroka.

(4) Ak sa použije ako účtovné obdobie hospodársky rok, lehoty na uverejňovanie informácií, určené v odsekoch 2 a 3, sa predlžujú o časový úsek, o ktorý je posunutý začiatok hospodárskeho roku oproti kalendárnemu roku.“.
3.
V § 2 sa vypúšťa odsek 5.
4.
Príloha č. 2 sa nahrádza prílohou č. 1 k tomuto opatreniu.
5.
Opatrenie sa dopĺňa prílohami č. 3 a 4, ktoré sú prílohami č. 2 a 3 k tomuto opatreniu.
Čl. II
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2018.
Jozef Makúch v. r.
guvernér