• Dátum účinnosti

4/2018

Časová verzia predpisu účinná od 23.02.2018

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

4
OPATRENIE
Národnej banky Slovenska
č. 4 z 13. februára 2018, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 8/2012 o poplatkoch za úkony Národnej banky Slovenska v znení neskorších predpisov
(Oznámenie o vydaní opatrenia bolo publikované v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod číslom 40/2018 Z. z.)

Konsolidované znenie právneho predpisu

Národná banka Slovenska po prerokovaní s Ministerstvom financií Slovenskej republiky podľa § 41 ods. 3 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 279/2017 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Opatrenie Národnej banky Slovenska z 20. novembra 2012 č. 8/2012 o poplatkoch za úkony Národnej banky Slovenska (oznámenie č. 376/2012 Z. z.) v znení opatrenia č. 8/2013 (oznámenie č. 315/2013 Z. z.), opatrenia č. 3/2015 (oznámenie č. 69/2015 Z. z.), opatrenia č. 33/2015 (oznámenie č. 66/2016 Z. z.) a opatrenia č. 2/2017 (oznámenie č. 169/2017 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:
Čl. II
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 23. februára 2018.
Jozef Makúch v. r.
guvernér