• Dátum účinnosti

39/2018

Časová verzia predpisu účinná od 31.12.2018

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

39
OPATRENIE
Národnej banky Slovenska
zo 6. novembra 2018 o predkladaní hlásenia z registra krytých dlhopisov a z registra hypoték na účely vykonávania dohľadu
(Oznámenie o vydaní opatrenia bolo publikované v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod číslom 327/2018 Z. z.)

Národná banka Slovenska podľa § 42 ods. 2 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Vzor Hlásenia z registra krytých dlhopisov a z registra hypoték Bd (PKD) 1-04 vrátane metodiky na jeho vypracúvanie je uvedený v prílohe.
§ 2
(1)
Hlásenie podľa § 1 sa predkladá
a)
bankou, ktorá vedie register krytých dlhopisov podľa § 75 zákona (ďalej len „register krytých dlhopisov“) aj register hypoték podľa § 122ya ods. 9 zákona (ďalej len „register hypoték“) v rozsahu týkajúcom sa ňou vedeného registra krytých dlhopisov a v rozsahu ňou vedeného registra hypoték,
b)
bankou, ktorá vedie len register krytých dlhopisov v rozsahu ňou vedeného registra krytých dlhopisov,
c)
bankou a pobočkou zahraničnej banky, ktorá vedie len register hypoték v rozsahu ňou vedeného registra hypoték.
(2)
Hlásenie podľa § 1 sa vypracúva štvrťročne, podľa stavu k poslednému dňu príslušného kalendárneho štvrťroka.
§ 3
Hlásenie podľa § 1 sa predkladá elektronicky v informačnom systéme Štatistický zberový portál do 25 kalendárnych dní odo dňa, ku ktorému sa vypracúva.
§ 4
Hlásenie podľa § 1 sa prvýkrát vypracuje za štvrtý kalendárny štvrťrok 2018 a predloží sa do 25. januára 2019. Hlásenie podľa § 1 sa nepredkladá, ak nie sú k dispozícii údaje potrebné na jeho vypracovanie.
§ 5
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2018.
Jozef Makúch v. r.
guvernér
Príloha k opatreniu č. 39/2018 Z. z.