• Dátum účinnosti

38/2018

Časová verzia predpisu účinná od 31.12.2018

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

38
OPATRENIE
Národnej banky Slovenska
zo 6. novembra 2018 o registri krytých dlhopisov
(Oznámenie o vydaní opatrenia bolo publikované v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod číslom 326/2018 Z. z.)

Národná banka Slovenska podľa § 75 ods. 6 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon “) ustanovuje:
§ 1
(1)
Do registra krytých dlhopisov (ďalej len „register“) sa na účely súvisiace s programom krytých dlhopisov zapisujú údaje o
a)
aktívach a iných majetkových hodnotách v krycom súbore podľa § 68 ods. 1 a 2 zákona, a to o
1.
základných aktívach v rozsahu a poradí údajov uvedených v prílohe č. 1 tabuľke č. 1,
2.
doplňujúcich aktívach v rozsahu a poradí údajov uvedených v prílohe č. 1 tabuľke č. 2,
3.
zabezpečovacích derivátoch v rozsahu a poradí údajov uvedených v prílohe č. 1 tabuľke č. 3,
4.
likvidných aktívach, ktoré tvoria krycí súbor v rozsahu a poradí údajov uvedených v prílohe č. 1 tabuľke č. 4,
b)
vydaných krytých dlhopisoch a preregistrovaných hypotekárnych záložných listoch podľa § 122ya ods. 3 zákona v rozsahu a poradí údajov uvedených v prílohe č. 1 tabuľke č. 5,
c)
odhadovaných záväzkoch podľa § 68 ods. 3 písm. b) zákona v rozsahu a poradí údajov uvedených v prílohe č. 1 tabuľke č. 6,
d)
ukazovateli krytia a vyššom ukazovateli krytia podľa § 69 zákona v rozsahu a poradí údajov uvedených v prílohe č. 1 tabuľke č. 7.
(2)
Do registra sa okrem údajov uvedených v odseku 1 môžu zapisovať aj ďalšie údaje súvisiace s programom krytých dlhopisov v poradí za údajmi podľa odseku 1.
(3)
Údaje podľa odseku 1, pri ktorých je uvedený kód číselníka alebo kód zoskupenia, sa do registra zapisujú jednotným spôsobom kódmi číselníkov alebo kódmi zoskupení informačného systému štatistický zberový portál, ktoré sú uvedené v prílohe č. 2.
§ 2
(1)
Údaje zapísané do registra a ich aktualizácie vedené k poslednému dňu príslušného kalendárneho mesiaca sa uchovávajú najmenej päť rokov spätne, a to vždy od skončenia príslušného kalendárneho mesiaca do splatenia príslušných krytých dlhopisov. Všetky údaje uchované ku dňu splatnosti krytých dlhopisov sa uchovávajú najmenej päť rokov od splatenia príslušných krytých dlhopisov.
(2)
Register sa vedie v elektronickej podobe v informačnom systéme banky oddelene od ostatných systémov, ako aj oddelene od evidencie aktív a pasív.
(3)
Pre údaje v registri sa vedie oddelene analytická evidencia v účtovnej evidencii na úrovni každej emisie krytých dlhopisov a aktív a iných majetkových hodnôt v krycom súbore.
§ 3
(1)
Údaje sa do registra zapisujú po tom, ako nastane skutočnosť, ktorá je predmetom zápisu podľa § 75 ods. 1 zákona.
(2)
Údaje o novej emisii krytých dlhopisov, príslušných aktívach a iných majetkových hodnotách v krycom súbore sa do registra zapisujú najneskôr v deň vydania krytého dlhopisu.
(3)
Údaje o aktívach, ktoré dopĺňajú krycí súbor sa do registra zapisujú po vyradení pôvodných aktív z dôvodu zlyhania dlžníka, splatnosti, poklesu hodnoty založenej nehnuteľnosti alebo inak zníženej hodnoty aktív, najneskôr k poslednému dňu kalendárneho mesiaca, v ktorom táto skutočnosť nastala tak, aby sa ukazovateľ krytia priebežne dodržiaval.
(4)
Údaje sa do registra zapisujú tak, aby bol každý zápis uchovaný a identifikovateľný a aby boli následné aktualizácie zápisu v registri identifikovateľné a odlíšiteľné od pôvodného zápisu.
§ 4
Údaje podľa prílohy č. 1 tabuľky č. 1 dvadsiateho prvého až dvadsiateho piateho bodu sa do registra začnú zapisovať najneskôr od 1. júla 2019.
§ 5
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2018.
Jozef Makúch v. r.
guvernér