• Dátum účinnosti

37/2018

Časová verzia predpisu účinná od 16.11.2018

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

37
OPATRENIE
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
č. MK-5339/2018-110/14219 z 5. novembra 2018, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. MK-3186/2015-110/17632 z 15. decembra 2015 o podrobnostiach poskytovania dotácií zo štátneho rozpočtu
(Oznámenie o vydaní opatrenia bolo publikované v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod číslom 315/2018 Z. z.)

Konsolidované znenie právneho predpisu

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 2 a § 4 ods. 3 zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Opatrenie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. MK-3186/2015-110/17632 z 15. decembra 2015 o podrobnostiach poskytovania dotácií zo štátneho rozpočtu (oznámenie č. 52/2016 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 odsek 2 znie:

„(2) Prílohou žiadosti na podporu projektu podľa odseku 1 písm. a) je

a) vyhlásenie žiadateľa, že nemôže v plnej výške uhradiť náklady spojené s obnovou alebo reštaurovaním,

b) zoznam údajov špecifikujúcich nehnuteľnú kultúrnu pamiatku na účely overenia vlastníctva alebo správy nehnuteľnej kultúrnej pamiatky v katastri nehnuteľností alebo doklad o vlastníctve alebo doklad o správe kultúrnej pamiatky, ak sa kultúrna pamiatka nezapisuje do katastra nehnuteľností; ak ide o nehnuteľnú kultúrnu pamiatku, ktorá nemá súpisné číslo a nie je evidovaná v katastri nehnuteľností, alebo ak doklad o vlastníctve alebo doklad o správe hnuteľnej kultúrnej pamiatky nemožno z objektívnych dôvodov predložiť, predkladá sa vyhlásenie o vlastníctve alebo vyhlásenie o správe kultúrnej pamiatky,

c) zmluva o výkone správy kultúrnej pamiatky, ak žiadosť predkladá správca podľa § 3 ods. 3 písm. b) zákona,

d) kópia katastrálnej mapy s farebným označením kultúrnej pamiatky, ak ide o ochranu, obnovu alebo reštaurovanie nehnuteľnej kultúrnej pamiatky, ktorá je umiestnená na časti parcely alebo na viacerých parcelách, alebo ak ide o ochranu, obnovu alebo reštaurovanie časti nehnuteľnej kultúrnej pamiatky,

e) nájomná zmluva alebo zmluva o výpožičke pozemku, na ktorom sa nachádza kultúrna pamiatka, ktorá je stavbou torzálneho charakteru, historickou zeleňou, archeologickou lokalitou alebo kultúrnou pamiatkou technického charakteru, ak ide o žiadateľa podľa § 3 ods. 5 zákona,

f) splnomocnenie na predloženie žiadosti s úradne osvedčeným podpisom splnomocniteľa alebo splnomocniteľov, ak je žiadateľ pri podaní žiadosti zastúpený inou osobou, alebo ak je kultúrna pamiatka, na ktorú sa žiada dotácia, v spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov, za ktorých žiadosť predkladá jeden spoluvlastník alebo viacerí spoluvlastníci,

g) prehľad o finančných prostriedkoch, ktoré boli poskytnuté žiadateľovi na obnovu alebo reštaurovanie z prostriedkov štátneho rozpočtu a iných verejných zdrojov za posledné tri roky, spolu s uvedením účelu ich poskytnutia,

h) stanovisko obce, v ktorej územnom obvode sa kultúrna pamiatka nachádza, a v ktorom je uvedená suma príspevku poskytnutého obcou žiadateľovi na obnovu alebo reštaurovanie, alebo sú v ňom uvedené dôvody, pre ktoré príspevok neposkytla,

i) reštaurátorský rozpočet v štruktúre podľa prílohy č. 4, ak sa predkladá žiadosť na podporu projektu reštaurovania,

j) archeologický rozpočet v štruktúre podľa prílohy č. 5, ak sa predkladá žiadosť na podporu projektu archeologického výskumu kultúrnej pamiatky,

k) uvedenie technických parametrov kultúrnej pamiatky v štruktúre podľa prílohy č. 6,

l) kópia právoplatného rozhodnutia príslušného krajského pamiatkového úradu o zámere obnovy alebo rozhodnutia o zámere reštaurovania podľa typu projektu,

m) farebná fotodokumentácia s popisom a komentárom, ktorá dokumentuje aktuálny stav kultúrnej pamiatky, v rozsahu najmenej štyri fotografie vo formáte 9 x 13 cm, z toho jedna fotografia so záberom na celú kultúrnu pamiatku a tri fotografie dokumentujúce poškodenie kultúrnej pamiatky,

n) popis prác, ktorých vykonanie bude financované z poskytnutej dotácie.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 sa vypúšťa.
2.
V § 2 ods. 3 sa za slová „odseku 1 písm. b)“ vkladá čiarka a slová „ak ide o odbornú publikáciu,“.
3.
V § 3 ods. 1 písm. c) sa za slová „vydávanie elektronických nosičov“ vkladá čiarka a slová „tvorba mobilných aplikácií“.
4.
V § 3 sa odsek 4 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:

„i) návrh mobilnej aplikácie, ak sa predkladá žiadosť na podporu projektu na vytvorenie mobilnej aplikácie.“.
Čl. II
Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Ľubica Laššáková v. r.
ministerka kultúry Slovenskej republiky