• Dátum účinnosti

36/2018

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

36
OPATRENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
zo 17. októbra 2018 č. MF/013613/2018-74, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. apríla 2016 č. MF/006250/2016-74, ktorým sa ustanovuje skúšobný poriadok na vykonanie audítorskej skúšky, skúšky spôsobilosti a preskúšania
(Oznámenie o vydaní opatrenia bolo publikované v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod číslom 303/2018 Z. z.)

Konsolidované znenie právneho predpisu

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 17 ods. 2 a zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. apríla 2016 č. MF/006250/2016-74, ktorým sa ustanovuje skúšobný poriadok na vykonanie audítorskej skúšky, skúšky spôsobilosti a preskúšania (oznámenie č. 163/2016 Z. z.) sa mení takto:
1.
V § 2 ods. 2 úvodnej vete a ods. 3 úvodnej vete sa slovo „je“ nahrádza slovom „sú“.
2.
V § 2 ods. 2 písmeno e) znie:

„e) údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov1),“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

„1) § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.“.
3.
V § 2 ods. 3 písmeno d) znie:
„d) údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov1), výpis z registra trestov alebo obdobný doklad vydaný príslušným orgánom štátu, ktorého je európsky audítor alebo audítor z tretej krajiny príslušníkom alebo vydaný príslušným orgánom štátu ich posledného pobytu alebo potvrdenie vydané príslušným orgánom dohľadu podľa § 3 ods. 11 zákona, a to nie staršie ako tri mesiace,“.
4.
V § 12 sa vypúšťa odsek 3.
Čl. II
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2019.
Peter Kažimír v. r.
podpredseda vlády a minister financií Slovenskej republiky