• Dátum účinnosti

35/2018

Časová verzia predpisu účinná od 01.03.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

35
OPATRENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
zo 17. októbra 2018 č. MF/013593/2018-421, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších predpisov
(Oznámenie o vydaní opatrenia bolo publikované v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod číslom 301/2018 Z. z.)

Konsolidované znenie právneho predpisu

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl. I
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie (oznámenie č. 690/2004 Z. z.) v znení opatrenia z 28. marca 2006 č. MF/008978/2006-421 (oznámenie č. 179/2006 Z. z.), opatrenia z 23. apríla 2008 č. MF/009212/2008-421 (oznámenie č. 177/2008 Z. z.), opatrenia z 20. mája 2010 č. MF/011928/2010-421 (oznámenie č. 264/2010 Z. z.), opatrenia z 18. augusta 2010 č. MF/021218/2010-421 (oznámenie č. 376/2010 Z. z.), opatrenia z 29. októbra 2010 č. MF/025825/2010-421 (oznámenie č. 414/2010 Z. z.), opatrenia z 20. februára 2012 č. MF/010211/2012-421 (oznámenie č. 67/2012 Z. z.), opatrenia zo 4. decembra 2013 č. MF/23213/2013-421 (oznámenie č. 455/2013 Z. z.), opatrenia z 12. novembra 2014 č. MF/19698/2014-421 (oznámenie č. 329/2014 Z. z.), opatrenia zo 16. septembra 2015 č. MF/017458/2015-421 (oznámenie č. 261/2015 Z. z.), opatrenia zo 16. marca 2016 č. MF/009798/2016-421 (oznámenie č.159/2016 Z. z.), opatrenia z 18. mája 2016 č. MF/013944/2016-421 (oznámenie č. 182/2016 Z. z.), opatrenia zo 7. decembra 2016 č. MF/019194/2016-421 (oznámenie č. 346/2016 Z. z.) a opatrenia z 26. apríla 2017 č. MF/008740/2017-421 (oznámenie č. 106/2017 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:
1.
V prílohe sa prvá časť dopĺňa kódom 13, ktorý znie:

„13 rozpočet verejnej výskumnej inštitúcie“.
2.
V prílohe druhej časti sa písmeno G. dopĺňa kódom 130, ktorý znie :

„130 Verejná výskumná inštitúcia“.
3.
V prílohe tretej časti písmene A. sa položka 139 dopĺňa podpoložkou 139004, ktorá znie:

„139004 Daň z poistenia“.
4.
V prílohe tretej časti písmene A. názov položky 195 znie:

„Príspevok na financovanie riešenia krízových situácií“.
5.
V prílohe tretej časti písmene A. sa kategória 190 dopĺňa položkami 196 a 197, ktoré znejú:

„196 Odvod obchodných reťazcov
197 Ďalšie iné dane“.
6.
V prílohe tretej časti písmene A. sa položka 229 dopĺňa podpoložkou 229006, ktorá znie:

„229006 Za obchodovanie s emisnými kvótami“.
7.
V prílohe tretej časti písmene A. položke 292 sa za podpoložku 292021 vkladá podpoložka 292022, ktorá znie:

„292022 Z príspevkov do Fondu ochrany vkladov a Garančného fondu investícií“.
8.
V prílohe tretej časti písmene A. položke 292 sa za podpoložku 292022 vkladá podpoložka 292023, ktorá znie:

„292023 Z príspevkov prevádzkovateľa hazardnej hry“.
9.
V prílohe tretej časti písmene A. sa vypúšťajú položky 314 a 324.
10.
V prílohe tretej časti písmene B. položke 637 sa za podpoložku 637041 vkladá podpoložka 637042, ktorá znie:

„637042 Garantované energetické služby“.
11.
V prílohe tretej časti písmene B. sa položka 641 dopĺňa podpoložkou 641020, ktorá znie:

„641020 Verejnej výskumnej inštitúcii“.
12.
V prílohe tretej časti písmene B. názov položky 644 znie:

„Transfery nefinančným subjektom“.
13.
V prílohe tretej časti písmene B. položke 644 sa vypúšťa podpoložka 644004.
14.
V prílohe tretej časti písmene B. sa položka 721 dopĺňa podpoložkou 721015, ktorá znie:

„721015 Verejnej výskumnej inštitúcii“.
15.
V prílohe tretej časti písmene B. názov položky 723 znie:

„Transfery nefinančným subjektom“.
16.
V prílohe tretej časti písmene B. položke 723 sa vypúšťa podpoložka 723005.
Čl. II
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2019 okrem čl. I ôsmeho bodu, ktorý nadobúda účinnosť 1. marca 2019.
Peter Kažimír v. r.
podpredseda vlády a minister financií
Slovenskej republiky