• Dátum účinnosti

34/2018

Časová verzia predpisu účinná od 31.12.2018

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

34
OPATRENIE
Národnej banky Slovenska
z 25. septembra 2018 o predkladaní výkazov správcovskými spoločnosťami, zahraničnými správcovskými spoločnosťami, samosprávnymi investičnými fondmi a depozitármi fondov na účely dohľadu nad finančným trhom
(Oznámenie o vydaní opatrenia bolo publikované v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod číslom 298/2018 Z. z.)

Národná banka Slovenska podľa § 191 ods. 1 a § 192 ods. 3 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní (ďalej len „zákon“) a § 35 ods. 2 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
§ 2
(1)
Výkazy podľa § 1 ods. 1 písm. a) a ods. 4 písm. a) sa vypracúvajú štvrťročne, k poslednému dňu príslušného kalendárneho štvrťroka a predkladajú sa v lehote podľa § 187 ods. 4 písm. d) zákona.
(2)
Výkazy podľa § 1 ods. 1 písm. b), ods. 3 písm. f) a ods. 4 písm. g) sa vypracúvajú
a)
polročne, k poslednému dňu príslušného kalendárneho polroka a predkladajú sa v lehote podľa § 187 ods. 4 písm. b) a § 160 ods. 7 zákona,
b)
ročne, k poslednému dňu príslušného kalendárneho roka a predkladajú sa v lehote podľa § 187 ods. 4 písm. a) a § 160 ods. 7 zákona.
(3)
Výkaz podľa § 1 ods. 1 písm. c) sa vypracúva a predkladá spolu s výpisom zo zoznamu akcionárov vedeného v centrálnom depozitári cenných papierov v lehote podľa § 188 ods. 5 zákona.
(4)
Výkazy podľa § 1 ods. 1 písm. d) a e) a ods. 2 písm. a) až c), e) a f) sa vypracúvajú štvrťročne, k poslednému dňu príslušného kalendárneho štvrťroka a predkladajú sa do 25 kalendárnych dní odo dňa, ku ktorému sa vypracúvajú, okrem výkazov vypracovaných k poslednému dňu kalendárneho roka.
(5)
Výkaz podľa § 1 ods. 2 písm. d) sa vypracúva denne, ak sa vykonala transakcia a predkladá sa najneskôr nasledujúci pracovný deň po uzavretí obchodu.
(6)
Výkazy podľa § 1 ods. 3 písm. a) a b), ods. 4 písm. b) a c) a ods. 5 sa vypracúvajú ku dňu vzniku skutočnosti, s ktorou je spojená povinnosť vypracovať výkaz a predkladajú sa do troch pracovných dní odo dňa, ku ktorému sa vypracúvajú.
(7)
Výkazy podľa § 1 ods. 3 písm. c) a ods. 4 písm. d) sa vypracúvajú
a)
polročne, k poslednému dňu kalendárneho polroka a predkladajú sa na základe údajov z polročnej správy o hospodárení najneskôr do 31. augusta kalendárneho roka,
b)
ročne, k poslednému dňu príslušného kalendárneho roka a predkladajú sa na základe údajov z ročnej správy o hospodárení najneskôr do 30. apríla nasledujúceho kalendárneho roka.
(8)
Výkazy podľa § 1 ods. 3 písm. d) a ods. 4 písm. e) sa vypracúvajú mesačne, k poslednému dňu príslušného mesiaca kalendárneho roka a predkladajú sa
a)
za fondy peňažného trhu6) do desiatich pracovných dní odo dňa, ku ktorému sa vypracúvajú, okrem výkazov vypracovaných k poslednému dňu kalendárneho roka,
b)
za ostatné fondy do 15 pracovných dní odo dňa, ku ktorému sa vypracúvajú, okrem výkazov vypracovaných k poslednému dňu kalendárneho roka.
(9)
Výkazy podľa § 1 ods. 3 písm. e) a ods. 4 písm. f) sa vypracúvajú k 31. decembru kalendárneho roka a predkladajú sa do 30 kalendárnych dní odo dňa, ku ktorému sa vypracúvajú.
(10)
Výkazy podľa § 1 ods. 3 písm. g) až l) a ods. 4 písm. h) a i) sa vypracúvajú štvrťročne, k poslednému dňu príslušného kalendárneho štvrťroka a predkladajú sa na základe
a)
predbežných údajov z priebežnej účtovnej závierky do 25 kalendárnych dní odo dňa, ku ktorému sa vypracúvajú, okrem výkazov vypracovaných k poslednému dňu kalendárneho roka,
b)
údajov z polročnej účtovnej závierky vypracovanej k poslednému dňu príslušného kalendárneho polroka najneskôr do 31. augusta kalendárneho roka.
(11)
Výkazy podľa § 1 ods. 1 písm. d) a e), ods. 3 písm. g) až l) a ods. 4 písm. h) a i) vypracované k poslednému dňu kalendárneho roka sa predkladajú na základe
a)
predbežných údajov, známych k poslednému dňu kalendárneho roka, upravených o účtovné prípady účtované od 1. januára do 10. januára nasledujúceho kalendárneho roka, a to najneskôr do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka, výkaz sa označí ako predbežné hlásenie,
b)
údajov z ročnej účtovnej závierky, a to najneskôr do 30. apríla nasledujúceho kalendárneho roka, výkaz sa označí ako riadne hlásenie.
(12)
Výkazy podľa § 1 ods. 2 písm. b), e) a f) vypracované k poslednému dňu kalendárneho roka sa predkladajú na základe
a)
predbežných údajov, známych k poslednému dňu kalendárneho roka, upravených o účtovné prípady účtované od 1. januára do 10. januára nasledujúceho kalendárneho roka, a to do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka, výkaz sa označí ako predbežné hlásenie,
b)
údajov z ročnej účtovnej závierky, a to do 30 kalendárnych dní po zostavení ročnej účtovnej závierky, výkaz sa označí ako riadne hlásenie.
(13)
Výkazy podľa § 1 ods. 2 písm. a) a c) vypracované k poslednému dňu kalendárneho roka sa predkladajú do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka.
(14)
Výkazy podľa § 1 ods. 3 písm. d) a ods. 4 písm. e) vypracované k poslednému dňu kalendárneho roka sa predkladajú na základe
a)
predbežných údajov, známych k poslednému dňu kalendárneho roka, upravených o účtovné prípady doúčtované do 10. januára nasledujúceho kalendárneho roka, a to do 10. pracovného dňa mesiaca január nasledujúceho kalendárneho roka za fondy peňažného trhu6) a do 17. pracovného dňa mesiaca január nasledujúceho kalendárneho roka za ostatné fondy, výkaz sa označí ako predbežné hlásenie,
b)
údajov z ročnej účtovnej závierky, a to do posledného pracovného dňa prvého štvrťroka nasledujúceho kalendárneho roka, výkaz sa označí ako riadne hlásenie.
(15)
Ak sa správcovskej spoločnosti a investičnému fondu s premenlivým základným imaním ako daňovníkovi dane z príjmov predĺži lehota na podanie daňového priznania podľa osobitného zákona,7) predkladajú sa výkazy podľa odsekov 11, 12 a 14 bezodkladne po zostavení ročnej účtovnej závierky a k 31. marcu kalendárneho roka sa predloží informácia o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania a výkazy podľa odsekov 11, 12 a 14 sa predkladajú aj k 31. marcu kalendárneho roka, a to na základe údajov o stave majetku, čistého obchodného imania, záväzkov, nákladov, výnosov a hospodárskeho výsledku k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka, ktoré sú správcovskej spoločnosti a investičnému fondu s premenlivým základným imaním známe k 31. marcu kalendárneho roka s tým, že ide o predbežné údaje.
(16)
Výkaz podľa § 1 ods. 6 sa vypracúva
a)
štvrťročne, správcovskou spoločnosťou za správcovskú spoločnosť a za ňou spravované fondy k poslednému dňu príslušného kalendárneho štvrťroka a predkladá sa v lehote podľa § 187 ods. 1 písm. d) a ods. 4 písm. c) zákona,
b)
polročne, správcovskou spoločnosťou za správcovskú spoločnosť a za ňou spravované fondy k poslednému dňu prvého kalendárneho polroka a predkladá sa v lehote podľa § 160 ods. 7 a § 187 ods. 4 písm. b) zákona.
(17)
Ak sa použije ako účtovné obdobie hospodársky rok, ktoré je posunuté oproti účtovnému obdobiu, ktorým je kalendárny rok o určitý časový úsek, lehoty na vypracúvanie a predkladanie výkazov podľa odsekov 1, 2, 4, 7, 10 až 16 sa predlžujú o rovnaký úsek.
§ 3
(1)
Výkazy podľa § 1 sa predkladajú Národnej banke Slovenska elektronicky prostredníctvom informačného systému Štatistický zberový portál.
(2)
Ročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s vlastným majetkom podľa § 187 zákona a ročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom vo fonde podľa § 160 zákona sa predkladajú aj v listinnej podobe.
§ 4
(1)
Ak správcovská spoločnosť má v povolení na vytváranie a spravovanie fondov uvedený aj výkon činností podľa § 27 ods. 3 alebo ods. 6 zákona, vypracúvajú a predkladajú sa za správcovskú spoločnosť výkazy podľa § 1 ods. 1 a 2.
(2)
Ak zahraničná správcovská spoločnosť vykonávajúca na území Slovenskej republiky činnosť prostredníctvom založenia pobočky alebo na základe práva slobodného poskytovania služieb spravuje fond, na ktorý vydala povolenie Národná banka Slovenska, vypracúvajú a predkladajú sa za tento fond výkazy podľa § 1 ods. 3, 5 a ods. 6 písm. b) v lehotách podľa § 2 a spôsobom podľa § 3.
(3)
Ak správcovská spoločnosť spravuje strešný fond, výkazy podľa § 1 ods. 3, 5 a ods. 6 písm. b) okrem výkazu podľa § 1 ods. 3 písm. f) sa vypracúvajú a predkladajú za každý podfond samostatne, v lehotách podľa § 2 a spôsobom podľa § 3 ods. 1. Výkaz podľa § 1 ods. 3 písm. f) sa vypracúva a predkladá za strešný fond ako celok alebo za každý podfond samostatne v lehote podľa § 2 ods. 2 a spôsobom podľa § 3.
(4)
Ak správcovská spoločnosť spravuje špeciálny fond kvalifikovaných investorov, vypracúvajú a predkladajú sa za tento fond výkazy podľa § 1 ods. 3 písm. d) a f) a ods. 6 písm. b) v lehotách podľa § 2 a spôsobom podľa § 3. Ak špeciálny fond kvalifikovaných investorov nezostavuje ročnú správu a polročnú správu podľa § 152 ods. 3 zákona, predkladajú sa za tento fond namiesto výkazu podľa § 1 ods. 3 písm. f) porovnateľné informácie poskytované podľa štatútu súhrnne.
(5)
Ak správcovská spoločnosť spravuje investičný fond s premenlivým základným imaním, vypracúvajú a predkladajú sa za tento fond výkazy podľa § 1 ods. 3 písm. a) až f), k) a l) a ods. 5 a ods. 6 písm. b) v lehotách podľa § 2 a spôsobom podľa § 3.
§ 5
Zrušuje sa opatrenie Národnej banky Slovenska z 10. januára 2012 č. 3/2012 o predkladaní výkazov správcovskými spoločnosťami a depozitármi podielových fondov na účely dohľadu nad finančným trhom (oznámenie č. 25/2012 Z. z.) v znení opatrenia Národnej banky Slovenska č. 26/2015 (oznámenie č. 65/2016 Z. z.).
§ 6
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 31. decembra 2018.
Jozef Makúch v. r.
guvernér
6)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1131 zo 14. júna 2017 o fondoch peňažného trhu (Ú. v. EÚ L 169, 30.6.2017).
7)
§ 49 ods. 3 zákona č. 595/2003 z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
Príloha č. 1 k opatreniu č. 34/2018 Z. z.
Príloha č. 2 k opatreniu č. 34/2018 Z. z.
Príloha č. 3 k opatreniu č. 34/2018 Z. z.
Príloha č. 4 k opatreniu č. 34/2018 Z. z.
Príloha č. 5 k opatreniu č. 34/2018 Z. z.
Príloha č. 6 k opatreniu č. 34/2018 Z. z.
Príloha č. 7 k opatreniu č. 34/2018 Z. z.
Príloha č. 8 k opatreniu č. 34/2018 Z. z.