• Dátum účinnosti

33/2018

Časová verzia predpisu účinná od 01.11.2018

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

33
OPATRENIE
Národnej banky Slovenska
z 25. septembra 2018 č. 12/2018 o registri finančných agentov, finančných poradcov, finančných sprostredkovateľov z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia a finančných sprostredkovateľov z iného členského štátu v oblasti poskytovania úverov na bývanie
(Oznámenie o vydaní opatrenia bolo publikované v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod číslom 292/2018 Z. z.)

Národná banka Slovenska podľa § 16 ods. 13 zákona č.186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Návrh na zápis do registra
(1)
Návrh na zápis do registra finančných agentov, finančných poradcov, finančných sprostredkovateľov z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia a finančných sprostredkovateľov z iného členského štátu v oblasti poskytovania úverov na bývanie (ďalej len „register“) obsahuje,
a)
ak je navrhovaný viazaný finančný agent, podriadený finančný agent, viazaný investičný agent alebo sprostredkovateľ doplnkového poistenia právnická osoba
1.
informáciu o skutočnosti, že ide o zápis do registra,
2.
označenie, že ide o právnickú osobu,
3.
obchodné meno,
4.
IČO, ak bolo pridelené,
5.
adresu sídla, kde sa uvedie súpisné číslo domu, poštové smerovacie číslo, obec a štát, ak nie je pridelené orientačné číslo; ulica, orientačné číslo domu, poštové smerovacie číslo, obec a štát, ak je pridelené orientačné číslo a ak ide o právnickú osobu so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, uvedie sa aj adresa organizačnej zložky na území Slovenskej republiky, kde sa uvedie ulica, súpisné číslo domu, poštové smerovacie číslo, obec a štát,
6.
telefónne číslo a ak ide o právnickú osobu so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, uvedie sa aj telefónne číslo organizačnej zložky na území Slovenskej republiky,
7.
adresu elektronickej pošty a ak ide o právnickú osobu so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, uvedie sa aj adresa elektronickej pošty organizačnej zložky na území Slovenskej republiky,
8.
meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, adresu trvalého pobytu člena štatutárneho orgánu zodpovedného za vykonávanie finančného sprostredkovania,
9.
meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené vedúceho organizačnej zložky na území Slovenskej republiky,
10.
dátum začiatku vykonávania funkcie vedúceho organizačnej zložky na území Slovenskej republiky,
b)
ak je navrhovaný finančný sprostredkovateľ z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia alebo finančný sprostredkovateľ z iného členského štátu v oblasti poskytovania úverov na bývanie
1.
informáciu o skutočnosti, že ide o zápis do registra,
2.
registračné číslo pridelené orgánom dohľadu domovského členského štátu,
3.
označenie, že ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu,
4.
obchodné meno,
5.
meno, priezvisko, adresu miesta podnikania, ak ide o fyzickú osobu,
6.
adresu sídla, kde sa uvedie ulica, súpisné číslo domu, poštové smerovacie číslo, obec a štát,
7.
telefónne číslo finančného sprostredkovateľa so sídlom mimo územia Slovenskej republiky,
8.
adresu elektronickej pošty finančného sprostredkovateľa so sídlom mimo územia Slovenskej republiky,
9.
adresu organizačnej zložky na území Slovenskej republiky, kde sa uvedie súpisné číslo domu, poštové smerovacie číslo, obec a štát, ak nie je pridelené orientačné číslo; ulica, orientačné číslo domu, poštové smerovacie číslo, obec a štát, ak je pridelené orientačné číslo,
10.
telefónne číslo organizačnej zložky na území Slovenskej republiky,
11.
adresu elektronickej pošty organizačnej zložky na území Slovenskej republiky,
12.
meno a priezvisko vedúceho organizačnej zložky na území Slovenskej republiky,
13.
kategóriu finančného agenta v sektore poistenia a zaistenia
14.
obchodné meno poisťovne alebo zaisťovne, ktorú zastupuje finančný sprostredkovateľ v sektore poistenia a zaistenia,
15.
príslušné poistné druhy v sektore poistenia a zaistenia,
16.
obchodné meno veriteľa, ktorého zastupuje finančný sprostredkovateľ v oblasti poskytovania úverov na bývanie,
17.
názov a adresu sídla orgánu dohľadu v domovskom členskom štáte,
18.
dátum doručenia oznámenia podľa § 11 ods. 2 zákona,
19.
dátum zápisu do registra,
20.
dátum zmeny zápisu v registri,
21.
dátum zrušenia zápisu v registri,
c)
ak je navrhovaný viazaný finančný agent, podriadený finančný agent, viazaný investičný agent alebo sprostredkovateľ doplnkového poistenia fyzická osoba
1.
informáciu o skutočnosti, že ide o zápis do registra,
2.
označenie, že ide o fyzickú osobu,
3.
meno a priezvisko,
4.
rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené a IČO, ak bolo pridelené,
5.
adresu trvalého pobytu, kde sa uvedie súpisné číslo domu, poštové smerovacie číslo, obec a štát, ak nie je pridelené orientačné číslo; ulica, orientačné číslo domu, poštové smerovacie číslo, obec a štát, ak je pridelené orientačné číslo,
6.
adresu miesta podnikania, kde sa uvedie súpisné číslo domu, poštové smerovacie číslo, obec a štát, ak nie je pridelené orientačné číslo; ulica, orientačné číslo domu, poštové smerovacie číslo, obec a štát, ak je pridelené orientačné číslo,
7.
telefónne číslo,
8.
adresu elektronickej pošty,
(2)
Návrh na zápis finančného agenta do registra pre každý podregister obsahuje
a)
informáciu o skutočnosti, že ide o zápis do podregistra,
b)
označenie, že ide o fyzickú osobu, právnickú osobu alebo právnickú osobu so sídlom mimo územia Slovenskej republiky,
c)
označenie podregistra,
d)
IČO, ak bolo pridelené a ak ide o fyzickú osobu, aj rodné číslo; ak rodné číslo nebolo pridelené, uvedie sa dátum narodenia,
e)
typ finančného agenta,
f)
dátum vzniku oprávnenia, ak ide o sektor poistenia alebo zaistenia, dátum sa uvedie osobitne pre životné poistenie a osobitne pre neživotné poistenie,
g)
dátum zániku oprávnenia, ak ide o sektor poistenia alebo zaistenia, dátum sa uvedie osobitne pre životné poistenie a osobitne pre neživotné poistenie,
h)
názvy iných členských štátov, na ktorých území je finančný agent oprávnený vykonávať finančné sprostredkovanie,
i)
dátum vzniku oprávnenia finančného agenta vykonávať finančné sprostredkovanie na území iných členských štátov,
j)
dátum zániku oprávnenia finančného agenta vykonávať finančné sprostredkovanie na území iných členských štátov,
k)
informácie o odbornom garantovi pre podregister, a to:
1.
meno a priezvisko,
2.
adresu trvalého pobytu, kde sa uvedie súpisné číslo domu, poštové smerovacie číslo, obec a štát, ak nie je pridelené orientačné číslo; ulica, orientačné číslo domu, poštové smerovacie číslo, obec a štát, ak je pridelené orientačné číslo,
3.
rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené,
4.
dátum začiatku vykonávania funkcie odborného garanta,
l)
informáciu o skutočnosti, že navrhovateľ prevzal zodpovednosť za škodu,
m)
ak navrhovateľ neprevzal zodpovednosť za škodu, uvádza sa aj
1.
dátum začiatku platnosti poistnej zmluvy,
2.
dátum začiatku účinnosti poistnej zmluvy,
3.
obchodné meno poisťovateľa,
4.
IČO poisťovateľa; ak poisťovateľ nemá pridelené IČO, uvádza sa LEI kód,
n)
ďalšie doplňujúce údaje,
(3)
Register obsahuje údaje o navrhovateľovi
a)
ak ide o právnickú osobu
1.
obchodné meno,
2.
IČO, ak bolo pridelené,
3.
adresu sídla, kde sa uvedie súpisné číslo domu, poštové smerovacie číslo, obec a štát, ak nie je pridelené orientačné číslo; ulica, orientačné číslo domu, poštové smerovacie číslo, obec a štát, ak je pridelené orientačné číslo a ak ide o právnickú osobu so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, uvedie sa aj adresa organizačnej zložky na území Slovenskej republiky, kde uvedie súpisné číslo domu, poštové smerovacie číslo, obec a štát, ak nie je pridelené orientačné číslo; ulica, orientačné číslo domu, poštové smerovacie číslo, obec a štát, ak je pridelené orientačné číslo,
4.
telefónne číslo a ak ide o právnickú osobu so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, uvedie sa aj telefónne číslo organizačnej zložky na území Slovenskej republiky,
5.
adresu elektronickej pošty a ak ide o právnickú osobu so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, uvedie sa aj adresa elektronickej pošty organizačnej zložky na území Slovenskej republiky,
6.
meno a priezvisko vedúceho organizačnej zložky na území Slovenskej republiky, jeho rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené,
7.
dátum začiatku vykonávania funkcie vedúceho organizačnej zložky na území Slovenskej republiky,
b)
ak ide o fyzickú osobu
1.
meno a priezvisko,
2.
rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené a IČO, ak bolo pridelené,
3.
adresu trvalého pobytu, kde sa uvedie súpisné číslo domu, poštové smerovacie číslo, obec a štát, ak nie je pridelené orientačné číslo; ulica, orientačné číslo domu, poštové smerovacie číslo, obec a štát, ak je pridelené orientačné číslo,
4.
adresu miesta podnikania, kde sa uvedie súpisné číslo domu, poštové smerovacie číslo, obec a štát, ak nie je pridelené orientačné číslo; ulica, orientačné číslo domu, poštové smerovacie číslo, obec a štát, ak je pridelené orientačné číslo,
5.
telefónne číslo,
6.
adresu elektronickej pošty.
§ 2
Návrh na zmenu zápisu v registri
(1)
Návrh na zmenu zápisu v registri obsahuje
a)
informáciu o skutočnosti, že ide o zmenu zápisu v registri,
b)
registračné číslo finančného agenta, finančného sprostredkovateľa z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia a finančného sprostredkovateľa z iného členského štátu v oblasti poskytovania úverov na bývanie,
c)
označenie, že ide o fyzickú osobu, právnickú osobu alebo právnickú osobu so sídlom mimo územia Slovenskej republiky,
d)
IČO, ak je finančným agentom právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky, alebo IČO a rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, ak je finančným agentom fyzická osoba,
e)
zmenu ďalších údajov podľa § 1 ods. 1, ak došlo k zmene v týchto evidovaných údajoch.
(2)
Návrh na zmenu zápisu v registri okrem údajov podľa odseku 1 obsahuje aj
a)
ak sa navrhuje zrušenie zápisu v podregistri,
1.
informáciu o skutočnosti, že ide o zrušenie zápisu v podregistri,
2.
registračné číslo,
3.
označenie podregistra, ktorého sa zrušenie zápisu týka,
4.
IČO,
5.
rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, ak ide o fyzickú osobu,
b)
ak sa navrhuje zmena zápisu v podregistri,
1.
informáciu o skutočnosti, že ide o zmenu zápisu v podregistri,
2.
registračné číslo,
3.
označenie podregistra, ktorého sa zmena zápisu týka,
4.
IČO,
5.
rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, ak ide o fyzickú osobu,
6.
zmenu ďalších údajov podľa § 1 ods. 2, ak došlo k zmene v týchto evidovaných údajoch,
c)
ak sa navrhuje zápis v novom podregistri,
1.
informáciu o skutočnosti, že ide o zápis v podregistri,
2.
registračné číslo,
3.
označenie podregistra,
4.
IČO,
5.
rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, ak ide o fyzickú osobu,
6.
informácie o odbornom garantovi pre podregister podľa § 1 ods. 2 písm. k),
7.
informáciu o skutočnosti, že navrhovateľ prevzal zodpovednosť za škodu,
8.
informácie podľa § 1 ods. 2 písm. m), ak navrhovateľ neprevzal zodpovednosť za škodu,
9.
ďalšie doplňujúce údaje.
§ 3
Návrh na zrušenie zápisu v registri a žiadosť o zrušenie zápisu v registri
(1)
Návrh na zrušenie zápisu v registri obsahuje
a)
informáciu o skutočnosti, že ide o zrušenie zápisu v registri,
b)
registračné číslo finančného agenta, finančného sprostredkovateľa z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia a finančného sprostredkovateľa z iného členského štátu v oblasti poskytovania úverov na bývanie,
c)
IČO, ak je finančným agentom právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky alebo IČO a rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, ak je finančným agentom fyzická osoba.
(2)
Vzor žiadosti o zrušenie zápisu žiadateľa podľa § 16 ods. 4 písm. e) zákona je uvedený v prílohe.
§ 4
Spôsob predkladania návrhu a žiadosti
Návrh na zápis do registra, návrh na zmenu zápisu v registri a návrh na zrušenie zápisu v registri sa predkladá prostredníctvom webovej aplikácie dostupnej na webovom sídle Národnej banky Slovenska. Žiadosť o zrušenie zápisu žiadateľa podľa § 16 ods. 4 písm. e) zákona sa predkladá v listinnej podobe.
§ 5
Štruktúra registračného čísla
(1)
Registračné číslo pridelené finančnému agentovi, finančnému poradcovi, finančnému sprostredkovateľovi z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia a finančnému sprostredkovateľovi z iného členského štátu v oblasti poskytovania úverov na bývanie má štruktúru poradového čísla so vzostupnou postupnosťou číselného radu.
(2)
Ak osoba, ktorej bol zrušený zápis v registri, je opätovne zapísaná do registra, pridelí sa jej nové registračné číslo.
§ 6
Maximálny počet osôb
Návrh na zápis do registra, návrh na zmenu zápisu v registri a návrh na zrušenie zápisu v registri obsahuje maximálne 50 osôb.
§ 7
Účinnosť
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. novembra 2018.
Jozef Makúch v. r.
guvernér
Príloha k opatreniu č. 33/2018 Z. z.