• Dátum účinnosti

3/2018

Časová verzia predpisu účinná od 23.02.2018

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

3
OPATRENIE
Národnej banky Slovenska
zo 6. februára 2018 č. 1/2018 o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta a na udelenie povolenia na vykonávanie činnosti finančného poradcu
(Oznámenie o vydaní opatrenia bolo publikované v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod číslom 36/2018 Z. z.)

Národná banka Slovenska podľa § 18 ods. 17 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
(1)
Splnenie podmienky podľa § 18 ods. 2 písm. a) zákona sa preukazuje predložením
a)
dokladov podľa § 23 ods. 1 písm. a) zákona,
b)
písomného potvrdenia miestne príslušného súdu alebo orgánu s obdobnou právomocou z iného štátu podľa § 23 ods. 1 písm. d) zákona a
c)
čestného vyhlásenia o splnení podmienok podľa § 23 ods. 1 písm. b), c), e) až h) zákona.
(2)
Splnenie podmienky podľa § 18 ods. 2 písm. b) zákona sa preukazuje predložením dokladov podľa § 21 ods. 12 písm. a) a b) zákona.
(3)
Splnenie podmienky podľa § 18 ods. 2 písm. c) zákona sa preukazuje predložením písomného vyhlásenia podľa § 18 ods. 6 písm. c) zákona.
(4)
Splnenie podmienky podľa § 18 ods. 2 písm. d) zákona sa preukazuje predložením
a)
grafického znázornenia štruktúry skupiny s úzkymi väzbami s uvedením osôb a výšky ich podielov podľa § 4 písm. k) zákona,
b)
zoznamu fyzických osôb s kvalifikovanou účasťou na žiadateľovi s uvedením percentuálnej výšky podielu na jeho základnom imaní alebo na hlasovacích právach v ňom a
c)
zoznamu právnických osôb s kvalifikovanou účasťou na žiadateľovi s uvedením obchodného mena, právnej formy, identifikačného čísla, sídla, výšky základného imania a percentuálnej výšky podielu na základnom imaní alebo na hlasovacích právach v ňom.
(5)
Splnenie podmienky podľa § 18 ods. 2 písm. e) zákona sa preukazuje predložením
a)
opisu technického vybavenia žiadateľa, a to najmä údajov o informačnom systéme žiadateľa, vrátane informácií o bezpečnosti prenosu dát smerom k finančnej inštitúcii a Národnej banke Slovenska,
b)
návrhu vnútorných predpisov o opatreniach na zamedzenie legalizácie príjmov z trestnej činnosti a pred financovaním terorizmu,
c)
návrhu vnútorných predpisov o spôsobe vybavovania sťažností klientov a potenciálnych klientov podľa § 26 ods. 1 až 5 zákona,
d)
návrhu vnútorných predpisov upravujúcich zamedzenie konfliktu záujmov podľa § 27 ods. 1 až 3 zákona,
e)
návrhu vnútorných predpisov upravujúcich pravidlá styku s klientom a s potenciálnym klientom,
f)
návrhu vnútorných predpisov upravujúcich vedenie záznamov o svojej činnosti podľa § 36 ods. 1 až 5 zákona a
g)
grafického znázornenia navrhovanej organizačnej štruktúry, ktoré umožňuje posúdenie rozdelenia a úpravy právomocí medzi členmi štatutárneho orgánu, štatutárnym orgánom, členmi dozornej rady, dozornou radou a odbornými garantmi žiadateľa.
(6)
Ak ide o žiadateľa, ktorý žiada o udelenie povolenia na výkon činnosti samostatného finančného agenta a má vykonávať aj finančné sprostredkovanie prostredníctvom podriadených finančných agentov, splnenie podmienky podľa § 18 ods. 2 písm. e) zákona sa okrem predloženia dokumentov uvedených v odseku 5 preukazuje aj predložením návrhov vnútorných predpisov upravujúcich vzťahy štatutárneho orgánu žiadateľa, členov štatutárneho orgánu žiadateľa, odborného garanta žiadateľa alebo iných zamestnancov žiadateľa s jeho podriadenými finančnými agentmi a zabezpečujúcich plnenie povinností uvedených v § 29 ods. 1 a 2 zákona.
(7)
Splnenie podmienky podľa § 18 ods. 2 písm. f) zákona sa preukazuje predložením dokladov podľa § 18 ods. 6 písm. g) zákona.
§ 2
(1)
Na preukazovanie splnenia podmienky dôveryhodnosti podľa § 18 ods. 3 písm. a) zákona sa vzťahuje § 1 ods. 1 rovnako. Splnenie podmienky plnej spôsobilosti na právne úkony podľa § 18 ods. 3 písm. a) zákona sa preukazuje čestným vyhlásením žiadateľa.
(2)
Na preukazovanie splnenia podmienky podľa § 18 ods. 3 písm. b) zákona sa vzťahuje § 1 ods. 2 rovnako.
(3)
Splnenie podmienky podľa § 18 ods. 3 písm. c) zákona sa preukazuje písomným vyhlásením žiadateľa podľa § 18 ods. 7 písm. c) zákona.
(4)
Na preukazovanie splnenia podmienky podľa § 18 ods. 3 písm. d) zákona sa vzťahuje § 1 ods. 5 písm. a) až f) rovnako a § 1 ods. 6 primerane.
§ 3
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 23. februára 2018.
Jozef Makúch v. r.
guvernér