• Dátum účinnosti

28/2018

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

28
OPATRENIE
Dopravného úradu
č. 2/2018 zo 7. septembra 2018, ktorým sa určujú úhrady za prístup k železničnej infraštruktúre a servisným zariadeniam
(Oznámenie o vydaní opatrenia bolo publikované v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod číslom 259/2018 Z. z.)

Dopravný úrad podľa § 53 ods. 1 písm. a) zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 259/2015 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
(1)
Týmto opatrením sa určujú úhrady za prístup k železničnej infraštruktúre v rozsahu minimálneho prístupového balíka a prístupu k infraštruktúre spájajúcej servisné zariadenia podľa prílohy č. 13 časti B zákona, ako aj úhrady za prístup a služby v servisných zariadeniach podľa prílohy č. 13 časti B druhého bodu zákona, ktorých jediným prevádzkovateľom je manažér infraštruktúry.
(2)
Na členenie úhrad za prístup k železničnej infraštruktúre v rozsahu minimálneho prístupového balíka a prístupu k infraštruktúre spájajúcej servisné zariadenia a na členenie úhrad za prístup a služby v servisných zariadeniach, ktorých jediným prevádzkovateľom je manažér infraštruktúry sa vzťahuje osobitný predpis.1) Na výpočet úhrad za prístup k železničnej infraštruktúre v rozsahu minimálneho prístupového balíka a za prístup vrátane traťového prístupu k servisným zariadeniam a službám poskytovaných v týchto servisných zariadeniach sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu.2)
(3)
Na účely tohto opatrenia sa rozumie
a)
vlakom podľa grafikonu vlak objednaný do nového grafikonu alebo do zmeny platného grafikonu vlakovej dopravy,
b)
vlakom ad hoc vlak objednaný mimo procesu tvorby platného grafikonu vlakovej dopravy.
(4)
Výšky úhrad podľa odseku 1 sú uvedené v prílohách č. 1 a 2.
§ 2
Týmto opatrením sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 3.
§ 3
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa výnos Úradu pre reguláciu železničnej dopravy z 2. decembra 2010 č. 3/2010 o určení úhrad za prístup k železničnej infraštruktúre (oznámenie č. 462/2010 Z. z.) v znení výnosu č. 7/2012 (oznámenie č. 156/2012 Z. z.).
§ 4
Účinnosť
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2019.
Ján Breja v. r.
1)
§ 4 ods. 4 opatrenia Dopravného úradu č. 1/2017 z 8. februára 2017 o regulačnom rámci pre určovanie úhrad za prístup a používanie železničnej infraštruktúry a servisných zariadení (oznámenie č. 20/2017 Z. z.).
2)
§ 4 ods. 5 až 18 opatrenia č. 1/2017.
Príloha č. 1 k opatreniu č. 28/2018 R. o.
Príloha č. 2 k opatreniu č. 28/2018 R. o.
Príloha č. 3 k opatreniu č. 28/2018 R. o.