• Dátum účinnosti

27/2018

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

27
OPATRENIE
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 12. septembra 2018 č. S08321-2018-OL, ktorým sa ustanovuje zoznam zdravotných výkonov pre klasifikačný systém diagnosticko-terapeutických skupín
(Oznámenie o vydaní opatrenia bolo publikované v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod číslom 258/2018 Z. z.)

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 10 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
§ 1
Zoznam zdravotných výkonov pre klasifikačný systém diagnosticko-terapeutických skupín je uvedený v prílohe.
§ 2
Zrušuje sa opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 8. decembra 2017 č. S00692-2017-OL, ktorým sa ustanovuje zoznam zdravotných výkonov pre klasifikačný systém diagnosticko-terapeutických skupín (oznámenie č. 348/2017 Z. z.).
§ 3
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2019.
Andrea Kalavská v. r.
ministerka
Príloha k opatreniu č. 27/2018 Z. z.