• Dátum účinnosti

26/2018

Časová verzia predpisu účinná od 13.09.2018

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

26
OPATRENIE
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
zo 6. septembra 2018, ktorým sa ustanovuje suma maximálneho ročného školného na akademický rok 2019/2020 pre študijné programy v externej forme štúdia uskutočňované na verejných vysokých školách a štátnych vysokých školách
(Oznámenie o vydaní opatrenia bolo publikované v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod číslom 253/2018 Z. z.)

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 92 ods. 3 a 23 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
§ 1
Suma maximálneho ročného školného na akademický rok 2019/2020 pre študijné programy v externej forme štúdia uskutočňované na verejných vysokých školách a štátnych vysokých školách je uvedená v prílohe. Suma maximálneho ročného školného sa uvádza pre podskupinu študijných odborov. Ak je suma maximálneho ročného školného pre niektorý študijný odbor iná ako pre príslušnú podskupinu študijných odborov, uvádza sa osobitne.
§ 2
Ak sa študijný program v externej forme štúdia uskutočňuje v kombinácii dvoch študijných odborov, suma maximálneho ročného školného na akademický rok 2019/2020 sa ustanovuje vo výške
a)
priemeru súm maximálneho ročného školného pre študijné programy príslušného stupňa v jednotlivých študijných odboroch uvedených v prílohe, ak ide o medziodborové štúdium,
b)
sumy maximálneho ročného školného pre študijné programy v príslušnom stupni v hlavnom študijnom odbore uvedenej v prílohe, ak jeden študijný odbor je hlavný a druhý študijný odbor je vedľajší.
§ 3
Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Martina Lubyová v. r.
Príloha k opatreniu č. 26/2018 Z. z.