• Dátum účinnosti

25/2018

Časová verzia predpisu účinná od 01.10.2018

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

25
OPATRENIE
Národnej banky Slovenska
z 21. augusta 2018, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska č. 18/2008 o likvidite bánk a pobočiek zahraničných bánk a o postupe riadenia rizika likvidity bánk a likvidity pobočiek zahraničných bánk a o zmene opatrenia Národnej banky Slovenska č. 11/2007 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na účely vykonávania dohľadu a na štatistické účely v znení neskorších predpisov
(Oznámenie o vydaní opatrenia bolo publikované v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod číslom 250/2018 Z. z.)

Konsolidované znenie právneho predpisu

Národná banka Slovenska podľa § 27 ods. 14 písm. b) a d) zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Opatrenie Národnej banky Slovenska z 28. októbra 2008 č. 18/2008 o likvidite bánk a pobočiek zahraničných bánk a o postupe riadenia rizika likvidity bánk a likvidity pobočiek zahraničných bánk a o zmene opatrenia Národnej banky Slovenska č. 11/2007 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na účely vykonávania dohľadu a na štatistické účely (oznámenie č. 423/2008 Z. z.) v znení opatrenia č. 5/2009 (oznámenie č. 519/2009 Z. z.), opatrenia č. 14/2010 (oznámenie č. 368/2010 Z. z.) a opatrenia č. 11/2014 (oznámenie č. 154/2014 Z. z.) sa mení takto:
1.
V § 1 sa vypúšťa písmeno c).
2.
V § 2 sa vypúšťajú písmená h), j) až n) a p) až s).
Doterajšie písmeno i) sa označuje ako písmeno h) a doterajšie písmeno o) sa označuje ako písmeno i).
Poznámky pod čiarou k odkazom 2 a 2a až 2d sa vypúšťajú.
3.
§ 13 až 13b sa vypúšťajú.
Poznámky pod čiarou k odkazom 3 až 9 sa vypúšťajú.
Čl. II
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. októbra 2018.
Jozef Makúch v. r.
guvernér