• Dátum účinnosti

24/2018

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

24
OPATRENIE
Národnej banky Slovenska
z 21. augusta 2018 o registri bankových úverov a záruk
(Oznámenie o vydaní opatrenia bolo publikované v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod číslom 249/2018 Z. z.)

Národná banka Slovenska podľa § 38 ods. 8 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon”) ustanovuje:
§ 1
(1)
V registri bankových úverov a záruk (ďalej len „register“) sa podľa § 38 ods. 1 zákona vedú údaje poskytované bankou, pobočkou zahraničnej banky alebo Exportno-importnou bankou Slovenskej republiky a údaje poskytované na základe informácií a podkladov podľa § 38 ods. 7 zákona.
(2)
Informácie a podklady do registra podľa § 38 ods. 7 zákona sa poskytujú o podnikateľoch a právnických osobách, a to z:
a)
registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a ich identifikátora1) (ďalej len „register a identifikátor právnických osôb“), v rozsahu údajov uvedených v prílohe č. 1 stĺpci 1,
b)
registra organizácií,2) v rozsahu údajov uvedených v prílohe č. 1 stĺpci 2,
c)
registra účtovných závierok,3) v rozsahu údajov uvedených v prílohe č. 1 stĺpci 3,
d)
databázy identifikátorov právnických osôb (kód LEI),4) v rozsahu údajov uvedených v prílohe č. 1 stĺpci 4,
e)
databázy Sociálnej poisťovne,5) v rozsahu údajov uvedených v prílohe č. 1 stĺpci 5.
(3)
Ak informácie a podklady podľa odseku 2 neboli poskytnuté v rozsahu údajov podľa odseku 4, alebo nie sú správne, úplné alebo aktuálne, do registra sa poskytujú v súlade s osobitným predpisom6) bankou, pobočkou zahraničnej banky alebo Exportno-importnou bankou Slovenskej republiky.
(4)
Údaje do registra sa poskytujú
a)
o podnikateľovi, ktorý je právnickou osobou, o inej právnickej osobe alebo o fonde podľa osobitného predpisu,7) ktoré sú osobou podľa osobitného predpisu8) vo vykazujúcom členskom štáte podľa osobitného predpisu9) a ktoré sú dotknutou osobou nástroja podľa odseku 5 písm. a); rozsah týchto údajov je uvedený v prílohe č. 2, a to v závislosti od pozície podľa odseku 8, v ktorej sa vyskytuje,
b)
o podnikateľovi, ktorý je právnickou osobou, o inej právnickej osobe alebo o fonde podľa osobitného predpisu,7) ktoré nie sú osobou podľa osobitného predpisu8) vo vykazujúcom členskom štáte podľa osobitného predpisu9) a ktoré sú dotknutou osobou nástroja podľa odseku 5 písm. a); rozsah týchto údajov je uvedený v prílohe č. 3, a to v závislosti od pozície podľa odseku 8, v ktorej sa vyskytuje,
c)
o podnikateľovi, o inej právnickej osobe alebo o fonde podľa osobitného predpisu,7) ktoré sú dotknutou osobou nástroja podľa odseku 5 písm. b) až e); rozsah týchto údajov je uvedený v prílohe č. 4, a to v závislosti od pozície podľa odseku 8 písm. a) až f), v ktorej sa vyskytuje.
(5)
Údaje do registra sa poskytujú o
a)
nástrojoch podľa osobitného predpisu10) podnikateľa, ktorý je právnickou osobou, inej právnickej osoby alebo fondu podľa osobitného predpisu7) poskytnutých bankou alebo pobočkou zahraničnej banky; rozsah údajov o týchto nástrojoch je uvedený v prílohe č. 5 stĺpcoch 1 až 5,
b)
nástrojoch podľa osobitného predpisu11) podnikateľa, ktorý je právnickou osobou, inej právnickej osoby alebo fondu podľa osobitného predpisu7) poskytnutých bankou alebo pobočkou zahraničnej banky s prahovou hodnotou 0 eur, okrem nepovoleného prečerpania s prahovou hodnotou 250 eur; rozsah údajov o týchto nástrojoch je uvedený v prílohe č. 5 stĺpci 6,
c)
nástrojoch podľa osobitného predpisu11) podnikateľa, ktorý je fyzickou osobou poskytnutých bankou, pobočkou zahraničnej banky alebo Exportno-importnou bankou Slovenskej republiky s prahovou hodnotou 0 eur, okrem nepovoleného prečerpania s prahovou hodnotou 250 eur; rozsah údajov o týchto nástrojoch je uvedený v prílohe č. 5 stĺpci 6,
d)
nástrojoch podľa osobitného predpisu11) podnikateľa, inej právnickej osoby alebo fondu podľa osobitného predpisu7) poskytnutých Exportno-importnou bankou Slovenskej republiky s prahovou hodnotou 0 eur, okrem nepovoleného prečerpania s prahovou hodnotou 250 eur; rozsah údajov o týchto nástrojoch je uvedený v prílohe č. 5 stĺpci 6,
e)
podsúvahových nástrojoch, ktorými sú úverové prísľuby, záruky a akreditívy, podnikateľa, inej právnickej osoby alebo fondu podľa osobitného predpisu7) poskytnutých bankou, pobočkou zahraničnej banky alebo Exportno-importnou bankou Slovenskej republiky s prahovou hodnotou 0 eur; rozsah údajov o týchto podsúvahových nástrojoch je uvedený v prílohe č. 5 stĺpci 7.
(6)
Údaje do registra podľa odsekov 3 a 4 sa poskytujú ako Referenčné údaje protistrany,12) uvedené v prílohách č. 2 až 4.
(7)
Údaje do registra podľa odseku 5 sa poskytujú v rozsahu podľa prílohy č. 5, a to:
a)
v tabuľke č. 1 - Údaje nástroja,
b)
v tabuľke č. 2 - Finančné údaje,
c)
v tabuľke č. 3 - Údaje protistrana - nástroj,
d)
v tabuľke č. 4 - Údaje spoločných záväzkov,
e)
v tabuľke č. 5 - Účtovné údaje,
f)
v tabuľke č. 6 - Údaje prijatého zabezpečenia,
g)
v tabuľke č. 7 - Údaje nástroj – prijaté zabezpečenie,
h)
v tabuľke č. 8 - Údaje rizika protistrany,
i)
v tabuľke č. 9 - Údaje zlyhania protistrany.
(8)
Na účely odseku 4 sa pozíciou rozumie
a)
vykazujúca jednotka,
b)
pozorovaná jednotka,
c)
veriteľ,
d)
dlžník, u ktorého všetky nástroje vznikli pred 1. septembrom 2018,
e)
dlžník, u ktorého aspoň jeden nástroj vznikol 1. septembra 2018 alebo neskôr,
f)
poskytovateľ zabezpečenia,
g)
ústredie podniku,
h)
bezprostredná materská spoločnosť,
i)
najvyššie postavená materská spoločnosť,
j)
pôvodca,
k)
obsluhovateľ.
§ 2
(1)
Údaje do registra podľa § 1 ods. 3 a 4 o nových protistranách sa poskytujú mesačne najneskôr do 15. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po referenčnom dátume podľa osobitného predpisu,13) ku ktorému sa údaje poskytujú.
(2)
Údaje do registra podľa § 1 ods. 3 a 4 o protistranách, ktoré sa vyskytujú v novej pozícii v súlade s § 1 ods. 8 s väčším rozsahom údajov podľa § 1 ods. 3, sa poskytujú mesačne najneskôr do 15. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po referenčnom dátume podľa osobitného predpisu,13) ku ktorému sa údaje poskytujú.
(3)
Údaje do registra podľa § 1 ods. 3 a 4 o protistranách, ktorých údaje sa zmenili, sa poskytujú bezodkladne, avšak najneskôr do 15. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po referenčnom dátume podľa osobitného predpisu,13) ku ktorému sa údaje poskytujú.
§ 3
(1)
Údaje podľa § 1 ods. 7 písm. a), c) a f) sa do registra poskytujú mesačne pri vzniku nového nástroja a pri každej zmene, ktorá v údajoch nastala, podľa stavu k referenčnému dátumu podľa osobitného predpisu14) v rozsahu údajov, ktorý je uvedený v prílohe č. 5, najneskôr do 15. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po referenčnom dátume podľa osobitného predpisu,14) ku ktorému sa údaje poskytujú.
(2)
Údaje podľa § 1 ods. 7 písm. b), d) a g) až i) sa do registra poskytujú mesačne, podľa stavu k referenčnému dátumu podľa osobitného predpisu14) v rozsahu údajov, ktorý je uvedený v prílohe č. 5, najneskôr do 15. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po referenčnom dátume podľa osobitného predpisu,14) ku ktorému sa údaje poskytujú.
(3)
Údaje podľa § 1 ods. 7 písm. e) sa do registra poskytujú štvrťročne, podľa stavu k referenčnému dátumu podľa osobitného predpisu15) v rozsahu údajov, ktorý je uvedený v prílohe č. 5, podľa osobitného predpisu.16)
§ 4
Údaje z registra sa banke, pobočke zahraničnej banky alebo Exportno-importnej banke Slovenskej republiky poskytujú podľa § 38 ods. 3 zákona v rozsahu údajov, ktorý je uvedený v prílohe č. 6.
§ 5
Údaje z registra sa poskytujú podnikateľovi, právnickej osobe alebo fondu podľa osobitného predpisu,ktorému7) bol poskytnutý nástroj podľa § 1 ods. 5 v banke, pobočke zahraničnej banky alebo Exportno-importnej banke Slovenskej republiky podľa § 38 ods. 3 zákona a podnikateľovi, ktorý je právnickou osobou, podľa osobitného predpisu17) (ďalej len „klient“); údaje sa poskytujú v rozsahu údajov, ktorý je uvedený v prílohe č. 7.
§ 6
(1)
Údaje do registra a z registra sa poskytujú podľa § 1 až 4 prostredníctvom informačného systému registra bankových úverov a záruk.
(2)
Údaje z registra podľa § 5 sa poskytujú klientom na základe písomnej žiadosti o poskytnutie údajov z registra, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 8. Tieto údaje si môže žiadateľ, ktorý je klientom, alebo ním splnomocnená osoba prevziať osobne alebo sa mu zasielajú. Žiadosť o poskytnutie údajov z registra sa podáva za každého klienta samostatne.
(3)
Prílohami k žiadosti o poskytnutie údajov z registra sú
a)
protokol o osobnom prevzatí poskytnutých údajov z registra, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 9, ak žiadateľ požaduje osobné prevzatie údajov,
b)
úradne osvedčené splnomocnenie na prevzatie poskytnutých údajov z registra, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 10, ak žiadateľ požaduje osobné prevzatie údajov splnomocnenou osobou,
c)
výpis z obdobného registra akým je obchodný register vedený v inom členskom štáte nie starší ako tri mesiace, ak ide o osobu so sídlom alebo miestom podnikania v inom členskom štáte.
(4)
Doklad podľa odseku 3 písm. c) sa predkladá v origináli alebo ako úradne osvedčená kópia. Ak je tento doklad vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa aj v úradne osvedčenom preklade do štátneho jazyka.
§ 7
(1)
Poplatok za poskytnutie údajov z registra klientovi za jedno obdobie uvedené v žiadosti podľa § 6 ods. 2 je 20 eur; tento poplatok sa zvyšuje o dve eurá za každé ďalšie požadované obdobie.
(2)
Poplatok za poskytnutie údajov z registra klientovi sa platí na účet Národnej banky Slovenska určený na platenie poplatkov, ktorého číslo je zverejnené na webovom sídle Národnej banky Slovenska.
(3)
Pri platení poplatku za poskytnutie údajov z registra klientovi sa na platobnom príkaze na úhradu okrem údajov vyžadovaných podľa osobitného predpisu18) uvádzajú aj tieto identifikačné údaje:
a)
variabilný symbol, ktorým je identifikačné číslo organizácie alebo porovnateľný identifikačný symbol pri zahraničnej osobe,
b)
špecifický symbol, ktorým je
1.
1901 - pre poplatok za jedno požadované obdobie podľa odseku 1,
2.
1902 - pre poplatok za každé ďalšie požadované obdobie podľa odseku 1,
3.
1903 - pre poplatky podľa bodov prvého a druhého bodu súčasne.
§ 8
(1)
Na údaje poskytnuté do registra do 30. septembra 2018 sa vzťahujú právne predpisy účinné do 30. septembra 2018.
(2)
Na údaje, ktoré sa poskytujú z registra po 30. septembri 2018 a ktoré boli poskytnuté do registra do 30. septembra 2018, sa vzťahujú právne predpisy účinné do 30. septembra 2018.
(3)
Údaje, ktoré sa poskytujú do registra od 30. septembra 2018 do 31. decembra 2018, sa poskytujú súčasne podľa právnych predpisov účinných do 30. septembra 2018, zároveň podľa predpisov účinných od 30. septembri 2018.
(4)
Od 30. septembra 2018 do 31. decembra 2018 sa údaje podľa § 1 ods. 7 písm. a), c) a f) do registra poskytujú mesačne pri vzniku nového nástroja a pri každej zmene, ktorá v údajoch nastala, podľa stavu k referenčnému dátumu podľa osobitného predpisu14) v rozsahu údajov, ktorý je uvedený v prílohe č. 5, najneskôr do 20. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po referenčnom dátume podľa osobitného predpisu,14) ku ktorému sa údaje poskytujú.
(5)
Od 30. septembra 2018 do 31. decembra 2018 sa údaje podľa § 1 ods. 7 písm. b), d) a g) až i) do registra poskytujú mesačne, podľa stavu k referenčnému dátumu podľa osobitného predpisu14) v rozsahu údajov, ktorý je uvedený v prílohe č. 5, najneskôr do 20. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po referenčnom dátume podľa osobitného predpisu,14) ku ktorému sa údaje poskytujú.
§ 9
Zrušuje sa opatrenie Národnej banky Slovenska z 11. marca 2014 č. 5/2014 o registri bankových úverov a záruk (oznámenie č. 83/2014 Z. z.) v znení opatrenia č. 6/2016 (oznámenie č. 333/2016 Z. z.).
§ 10
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 30. septembra 2018, okrem § 3 ods. 1 a 2, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2019.
Jozef Makúch v. r.
guvernér
1)
§ 2 zákona č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2)
§ 20 ods. 1 písm. a) zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení zákona č. 55/2010 Z. z.
3)
§ 23 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
4)
§ 7 ods. 30 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení zákona č. 237/2017 Z. z.
5)
§ 226 ods. 1 písm. e) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
6)
Nariadenie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2016/867 z 18. mája 2016 o zbere podrobných údajov o úveroch a kreditnom riziku (ECB/2016/13) (Ú. v. EÚ L 144, 1.6.2016).
7)
Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
8)
Čl. 1 bod 2 nariadenia (EÚ) 2016/867.
9)
Čl. 1 bod 1 nariadenia (EÚ) 2016/867.
10)
Čl. 1 bod 23 a čl. 5 nariadenia (EÚ) 2016/867.
11)
Čl. 1 bod 23 nariadenia (EÚ) 2016/867.
12)
Čl. 1 bod 10 nariadenia (EÚ) 2016/867.
13)
Čl. 13 ods. 1 písm. a) ods. 8 nariadenia (EÚ) 2016/867.
14)
Čl. 13 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) 2016/867.
15)
Čl. 13 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2016/867.
16)
Čl. 3 ods. 1 písm. b) vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 680/2014 zo 16. apríla 2014, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o vykazovanie inštitúciami na účely dohľadu podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 (Ú. v. EÚ L 191, 28.6.2014) v platnom znení.
17)
Čl. 12 nariadenia (EÚ) 2016/867.
18)
§ 31 ods. 5 písm. b) a § 35 ods. 1 písm. a) zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Príloha č. 1 k opatreniu č. 24/2018 Z. z.
Príloha č. 2 k opatreniu č. 24/2018 Z. z.
Príloha č. 3 k opatreniu č. 24/2018 Z. z.
Príloha č. 4 k opatreniu č. 24/2018 Z. z.
Príloha č. 5 k opatreniu č. 24/2018 Z. z.
Príloha č. 6 k opatreniu č. 24/2018 Z. z.
Príloha č. 7 k opatreniu č. 24/2018 Z. z.
Príloha č. 8 k opatreniu č. 24/2018 Z. z.
Príloha č. 9 k opatreniu č. 24/2018 Z. z.
Príloha č. 10 k opatreniu č. 24/2018 Z. z.