• Dátum účinnosti

23/2018

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

23
OPATRENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 30.07.2018 č. MF/010937/2018-731, ktorým sa ustanovuje vzor daňového priznania k dani z poistenia
(Oznámenie o vydaní opatrenia bolo publikované v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod číslom 236/2018 Z. z.)

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 15 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
§ 1
Vzor daňového priznania k dani z poistenia je uvedený v prílohe.
§ 2
Vzor daňového priznania k dani z poistenia podľa § 1 sa prvýkrát použije pri podávaní daňového priznania k dani z poistenia za prvý kalendárny štvrťrok roka 2019.
§ 3
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2019.
Dana Meager v z.
štátny tajomník Ministerstva financií
Slovenskej republiky
Príloha k opatreniu č. 23/2018 Z. z.