• Dátum účinnosti

22/2018

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

22
OPATRENIE
Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
zo 17. júla 2018 č. O-1/2018, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe a forme poskytovania informácií jednotnému informačnému miestu a ich sprístupňovania podnikom prostredníctvom jednotného informačného miesta
(Oznámenie o vydaní opatrenia bolo publikované v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod číslom 224/2018 Z. z.)

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb podľa § 67ba ods. 9 v znení zákona č. 319/2017 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
(1)
Toto opatrenie ustanovuje podrobnosti týkajúce sa spôsobu a formy poskytovania informácií jednotnému informačnému miestu od ústredných orgánov štátnej správy, miestnych orgánov štátnej správy, vyšších územných celkov a obcí (ďalej len „povinná osoba“) a prevádzkovateľa siete podľa § 67a ods. 1 písm. b) zákona a podrobnosti o sprístupňovaní týchto informácií podnikom podľa § 5 ods. 1 zákona prostredníctvom portálu jednotného informačného miesta podľa § 67ba ods. 8 zákona (ďalej len „portál“).
(2)
Toto opatrenie ustanovuje postup pri poskytovaní informácií jednotnému informačnému miestu povinnou osobou a prevádzkovateľom siete a pri ich sprístupňovaní podnikom, ak nie je možné postupovať podľa odseku 1.
§ 2
(1)
Prístup do portálu sa realizuje prostredníctvom konta na prístup do portálu (ďalej len „konto“), prostredníctvom ktorého sa v elektronickej podobe zhromažďujú, spracovávajú, uchovávajú a sprístupňujú informácie podľa § 67b ods. 1 a § 67d ods. 1 zákona.
(2)
Povinná osoba a prevádzkovateľ siete, ktorý nie je podnikom, na účely vytvorenia konta poskytne jednotnému informačnému miestu prostredníctvom portálu informácie potrebné na vykonanie registrácie, ak § 5 ods. 4 neustanovuje inak. Na základe informácií podľa prvej vety jednotné informačné miesto bezodkladne overí, či subjekt, ktorý má získať oprávnenie na prístup do portálu podľa § 3 ods. 1, je povinnou osobou alebo prevádzkovateľom siete.
(3)
Subjekty na účely vykonania registrácie podľa odseku 2 uvedú najmä
a)
identifikačné údaje
1.
meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu,
2.
názov, sídlo, identifikačné číslo alebo rovnocenné registračné číslo pridelené v inom členskom štáte Európskej únie a právnu formu, ak ide o právnickú osobu,
3.
obchodné meno, miesto podnikania, identifikačné číslo, ak bolo pridelené alebo rovnocenné registračné číslo pridelené v inom členskom štáte Európskej únie, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa,
4.
názov, sídlo, identifikačné číslo, ak bolo pridelené, ak ide o povinnú osobu,
b)
osobu alebo osoby oprávnené konať v mene povinnej osoby alebo prevádzkovateľa siete,
c)
kontaktnú adresu elektronickej pošty povinnej osoby alebo prevádzkovateľa siete; inú kontaktnú adresu, ak nemá adresu elektronickej pošty.
(4)
Ak subjekty, ktoré požiadajú o registráciu, poskytnú jednotnému informačnému miestu neúplné alebo nesprávne informácie podľa odseku 3, jednotné informačné miesto ich vyzve, aby tieto informácie v primeranej lehote doplnili alebo opravili. Ak tieto subjekty v lehote podľa prvej vety nedoplnia alebo neopravia informácie potrebné na registráciu, jednotné informačné miesto konto nevytvorí.
(5)
Ak jednotné informačné miesto v procese registrácie overí, že subjekt, ktorý požiadal o prístup do portálu je povinnou osobou alebo prevádzkovateľom siete, vytvorí mu konto na účely podľa § 3 ods. 1 tohto opatrenia a na kontaktnú adresu podľa odseku 3 písm. c) mu bezodkladne oznámi prístupové meno a prístupové heslo (ďalej len „prístupové údaje“). Ak jednotné informačné miesto zistí, že subjekt, ktorý požiadal o registráciu nie je povinnou osobou alebo prevádzkovateľom siete, takému subjektu konto nevytvorí.
(6)
Prístupové údaje ku kontu podniku oznámi jednotné informačné miesto na kontaktnú adresu elektronickej pošty; ak takú adresu podnik nemá, jednotné informačné miesto zašle prístupové údaje na inú kontaktnú adresu.
(7)
Ak jednotné informačné miesto zistí, že subjekt, ktorý disponuje kontom, nie je povinnou osobou, prevádzkovateľom siete alebo podnikom, konto zruší.
§ 3
(1)
Povinná osoba a prevádzkovateľ siete vkladaním informácií prostredníctvom vzdialeného prístupu do portálu vykonávajú svoje povinnosti podľa § 67ba ods. 2 zákona, ak § 5 ods. 1 neustanovuje inak.
(2)
Na účely podľa odseku 1 sa informácie vkladajú do portálu v preddefinovanom formáte, ktorým je súbor vo formáte *.xls alebo *.xlsx.
(3)
Preddefinovaný formát podľa odseku 2 zabezpečuje vkladanie identifikačných údajov povinnej osoby alebo prevádzkovateľa siete v rozsahu podľa § 2 ods. 3 a informácií v rozsahu požadovanom podľa § 67b ods. 1 a § 67d ods. 1 zákona týmto spôsobom
a)
pre existujúcu fyzickú infraštruktúru sa uvedú
1.
základné technické parametre, najmä podľa druhu a rozmerov,
2.
údaje o umiestnení fyzickej infraštruktúry podľa § 67b ods. 1 písm. b) zákona,
3.
určenie druhu fyzickej infraštruktúry, najmä či predmetnou fyzickou infraštruktúrou sú rúry, stožiare, káblovody, kontrolné komory, vstupné šachty, rozvodné skrine, budovy alebo vstupy do budov, inštalácie antén a anténnych systémov, veže a stĺpy; ak nie je možné použiť žiadny z uvedených druhov fyzickej infraštruktúry, uvedie sa ako druh fyzickej infraštruktúry iný druh a bližšie sa špecifikuje,
4.
údaje o súčasnom využívaní fyzickej infraštruktúry, najmä účel využitia fyzickej infraštruktúry, či ide o fyzickú infraštruktúru určenú na poskytovanie verejných komunikačných sietí, poskytovanie služieb výroby, prepravy alebo distribúcie plynu, elektriny, vykurovania alebo dopravné komunikácie a iné údaje, ak sú potrebné na určenie základných technických parametrov,
5.
údaje kontaktnej osoby prevádzkovateľa siete podľa § 67b ods. 1 písm. d) zákona,
b)
pre prebiehajúce alebo plánované stavby sa uvedú
1.
miesto stavby vymedzené najmä obcou, katastrálnym územím, a mestskou časťou ak ide o obec, ktorá sa člení na mestské časti,
2.
druh stavby, pričom sa uvedie klasifikácia stavby podľa osobitného predpisu,1)
3.
časti fyzickej infraštruktúry podľa § 67d ods. 1 písm. b) zákona, pričom sa uvedie aj druh fyzickej infraštruktúry, najmä či predmetnou fyzickou infraštruktúrou sú rúry, stožiare, káblovody, kontrolné komory, vstupné šachty, rozvodné skrine, budovy alebo vstupy do budov, inštalácie antén a anténnych systémov, veže a stĺpy; ak nie je možné použiť žiadny z uvedených druhov fyzickej infraštruktúry, uvedie sa ako druh fyzickej infraštruktúry iný druh a bližšie sa špecifikuje,
4.
odhadovaný dátum začatia stavby a jej trvanie,
5.
kontaktné údaje osoby oprávnenej na koordinovanie stavby podľa § 67d ods. 1 písm. d) zákona .
§ 4
Jednotné informačné miesto sprístupnením informácií podľa § 67b ods. 1 a § 67d ods. 1 zákona v rozsahu podľa § 3 ods. 3 v súbore vo formáte *.xls alebo *.xlsx prostredníctvom portálu podniku umožňuje realizáciu jeho práv podľa § 67ba ods. 1 zákona, ak § 5 ods. 2 neustanovuje inak.
§ 5
(1)
Ak si z dôvodu nefunkčnosti portálu povinná osoba alebo prevádzkovateľ siete nemôže plniť svoje povinnosti podľa § 67ba ods. 2 zákona prostredníctvom portálu, plnia povinné osoby a prevádzkovateľ siete tieto povinnosti zaslaním informácií podľa prílohy č. 1, ak ide o existujúcu fyzickú infraštruktúru, alebo podľa prílohy č. 2, ak ide o prebiehajúce alebo plánované stavby, v rozsahu podľa § 3 ods. 3, na určenú adresu elektronickej pošty, zverejnenej na webovom sídle Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb. Jednotné informačné miesto môže akceptovať akékoľvek technicky vhodné riešenie navrhnuté povinnou osobou alebo prevádzkovateľom siete, ak navrhnuté riešenie nespôsobí vznik neprimeraných nákladov.
(2)
Ak z dôvodu nefunkčnosti portálu nie je možné sprístupniť podniku informácie podľa § 67b ods. 1 a § 67d ods. 1 zákona spôsobom ustanoveným v § 4, jednotné informačné miesto tieto informácie sprístupní na základe žiadosti podniku, ak ich má k dispozícii. V žiadosti podľa prvej vety podnik uvedie najmä umiestnenie fyzickej infraštruktúry vymedzené obcou a katastrálnym územím a či žiada o informácie o existujúcej fyzickej infraštruktúre alebo o plánovanej fyzickej infraštruktúre.
(3)
Na účely sprístupnenia informácií podľa odseku 2 až do opätovného zavedenia plnej funkčnosti portálu jednotné informačné miesto informácie sprístupní prostredníctvom iného technicky vhodného riešenia. Za technicky vhodné riešenie sa považuje spôsob poskytnutia informácií, ktorý je technicky možný a nespôsobí vznik neprimeraných nákladov podniku alebo jednotnému informačnému miestu. Ide najmä o odovzdanie informácií na prenositeľnom pamäťovom médiu, alebo ak to veľkosť súborov umožňuje, zaslanie na určenú adresu elektronickej pošty, ak ju má jednotné informačné miesto k dispozícii. Jednotné informačné miesto môže akceptovať akékoľvek technicky vhodné riešenie navrhnuté podnikom, ak navrhnuté riešenie nespôsobí vznik neprimeraných nákladov.
(4)
Ak z dôvodu nefunkčnosti portálu nie je možné na portáli vykonať registráciu povinnej osoby alebo prevádzkovateľa siete, ktorý nie je podnikom podľa § 2 ods. 2, registráciu je možné vykonať iným technicky vhodným spôsobom. Za technicky vhodný spôsob podľa prvej vety sa považuje zaslanie informácií podľa § 2 ods. 3 na určenú adresu elektronickej pošty, zverejnenej na webovom sídle jednotného informačného miesta. Ustanovenie § 2 ods. 4 sa použije primerane.
(5)
Ak informácie, ktoré boli poskytnuté jednotnému informačnému miestu, boli zničené alebo znehodnotené a jednotné informačné miesto ich nemá k dispozícii, bezodkladne o tejto skutočnosti informuje povinné osoby a prevádzkovateľa siete. Pri postupe podľa prvej vety jednotné informačné miesto vyzve povinné osoby a prevádzkovateľov sietí na opätovné poskytnutie aktuálnych informácií podľa § 67b ods. 1 a § 67d ods. 1 a určí im na poskytnutie týchto informácií primeranú lehotu; jednotné informačné miesto zároveň vo výzve podľa predchádzajúcej vety uvedie rozsah informácií od povinnej osoby alebo prevádzkovateľa siete, ktorými disponuje.
(6)
Ustanovenia odsekov 1 až 5 sa použijú iba do odstránenia nefunkčnosti portálu. Informácie, ktoré jednotné informačné miesto získa počas nefunkčnosti portálu, vloží do portálu po odstránení jeho nefunkčnosti.
§ 6
(1)
Od 1. augusta 2018 do uvedenia portálu do prevádzky povinné osoby a prevádzkovateľ siete sú povinní plniť svoje povinnosti podľa § 67ba ods. 2 zákona postupom ustanoveným v § 5 ods. 1.
(2)
Od 1. augusta 2018 do uvedenia portálu do prevádzky jednotné informačné miesto sprístupňuje informácie podľa postupu v § 5 ods. 2.
§ 7
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. augusta 2018.
Vladimír Kešjar v. r.
1)
Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 323/2010 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia stavieb.
Príloha č. 1 k opatreniu č. 22/2018 Z. z.
Príloha č. 2 k opatreniu č. 22/2018 Z. z.