• Dátum účinnosti

21/2018

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2018

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

21
OPATRENIE
Národnej banky Slovenska
z 29. mája 2018, ktorým sa ustanovuje vzor dokumentu o dôležitých zmluvných podmienkach uzatváranej poistnej zmluvy
(Oznámenie o vydaní opatrenia bolo publikované v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod číslom 182/2018 Z. z.)

Národná banka Slovenska podľa § 70 ods. 4 zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
§ 1
(1)
Vzor dokumentu o dôležitých zmluvných podmienkach uzatváranej poistnej zmluvy, s ktorými musí byť poistník oboznámený pred uzavretím poistnej zmluvy, je uvedený v prílohe. Informácie uvedené v dokumente majú byť formulované jasne, stručne, zrozumiteľne a spôsobom, ktorý uľahčuje pochopenie podstatných informácií o poistnom produkte.
(2)
Vzor dokumentu o dôležitých zmluvných podmienkach uzatváranej poistnej zmluvy sa nevzťahuje na investičné produkty založené na poistení, produkty neživotného poistenia, starobné dôchodky a predčasné starobné dôchodky vyplácané ako súčasť starobného dôchodkového sporenia.1)
§ 2
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 2018.
Jozef Makúch v. r.
guvernér
1)
Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1286/2014 z 26. novembra 2014 o dokumentoch s kľúčovými informáciami pre štrukturalizované retailové investičné produkty a investičné produkty založené na poistení (PRIIP) (Ú. v. EÚ L 352, 9.12.2014) v platnom znení, vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1469 z 11. augusta 2017, ktorým sa stanovuje štandardizovaný prezentačný formát informačného dokumentu o poistnom produkte (Ú. v. EÚ L 209, 12.8.2017), opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky z 28. júna 2017 č. 8796/2017-M_OPVA, ktorým sa ustanovuje vzor ponukového listu (oznámenie č. 194/2017 Z. z.).
Príloha k opatreniu č. 21/2018 Z. z.