• Dátum účinnosti

20/2018

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2018

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

20
OPATRENIE
Národnej banky Slovenska
z 29. mája 2018, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 10/2016, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o posúdení schopnosti spotrebiteľa splácať úver na bývanie
(Oznámenie o vydaní opatrenia bolo publikované v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod číslom 169/2018 Z. z.)

Konsolidované znenie právneho predpisu

Národná banka Slovenska po prerokovaní s Ministerstvom financií Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 16 písm. a) až c), f) a g) zákona č. 90/2016 Z. z. o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 10/2016, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o posúdení schopnosti spotrebiteľa splácať úver na bývanie (oznámenie č. 373/2016 Z. z.) sa, mení a dopĺňa takto:
1.
§ 1 sa dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

„h) limite na podiel výšky celkovej zadlženosti k príjmu, výške tohto limitu a metodiku na výpočet tohto podielu.“.
2.
V § 7 ods. 1 sa slová „ 5 až 7 k hodnote zabezpečenia úveru na bývanie podľa odsekov 8 až 13 a nemôže prekročiť hodnotu 1“ nahrádzajú slovami „4 až 6 k hodnote zabezpečenia úveru na bývanie podľa odsekov 7 až 12 a nemôže prekročiť hodnotu 0,9“.
3.
V § 7 sa vypúšťa odsek 2.
Doterajšie odseky 3 až 13 sa označujú ako odseky 2 až 12.
4.
V § 7 ods. 2 sa slová „podľa odseku 4“ nahrádzajú slovami „podľa odseku 3“ a slová „40 %“ sa nahrádzajú slovami „20 %“.
5.
V § 7 ods. 3 sa slová „1 až 3“ nahrádzajú slovami „1 a 2“.
6.
V § 7 ods. 9 sa slová „8 a 9“ nahrádzajú slovami „7 a 8“.
7.
V § 7 ods. 11 sa slová „8 až 11“ nahrádzajú slovami „7 až 10“.
8.
V § 8 ods. 2 úvodnej vete sa slová „8 až 10“ nahrádzajú slovami „7 až 9“.
9.
Za § 8 sa vkladá § 8a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠8a
Limit na podiel výšky celkovej zadlženosti k príjmu, výška tohto limitu a metodika na výpočet tohto podielu

(1) Podiel výšky celkovej zadlženosti k príjmu sa vypočíta ako podiel celkovej zadlženosti spotrebiteľa podľa odseku 7 k 12-násobku celkovej výšky príjmov spotrebiteľa podľa § 2 ods. 4.

(2) Limit na podiel výšky celkovej zadlženosti k príjmu nemôže prekročiť hodnotu 8, ak v odsekoch 3 a 4 nie je ustanovené inak.

(3) Objem poskytnutých úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov, okrem úverov podľa odseku 6 a podľa osobitného predpisu18), pri ktorých podiel výšky celkovej zadlženosti k príjmu prekračuje hodnotu 8, nemôže presiahnuť 5 % z celkového objemu nových úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov, okrem úverov podľa odseku 6 a podľa osobitného predpisu18) s dátumom uzavretia zmluvy v tom istom kalendárnom štvrťroku.

(4) Objem poskytnutých úverov, pri ktorých sú splnené podmienky na uplatnenie daňového bonusu podľa osobitného predpisu19), okrem úverov podľa odseku 6, pri ktorých podiel výšky celkovej zadlženosti k príjmu prekročí hodnotu 8 a neprekračuje hodnotu 9, nemôže presiahnuť 5 % z celkového objemu nových úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov, okrem úverov podľa odseku 6 a podľa osobitného predpisu18) s dátumom uzavretia zmluvy v tom istom kalendárnom štvrťroku.

(5) Ak veriteľ v priebehu predchádzajúcich troch mesiacov poskytol spotrebiteľovi, okrem novoposkytovaného úveru aj iný úver na bývanie alebo navýšil celkovú výšku úveru na bývanie, ktorý predtým sám poskytol, do objemu poskytnutých úverov na bývanie na účely odsekov 3 a 4 sa započítava kumulatívna hodnota všetkých takýchto úverov. To neplatí pre existujúce úvery, ktoré budú čerpaním poskytovaného úveru na bývanie vyplatené.

(6) Limit na podiel výšky celkovej zadlženosti k príjmu podľa odsekov 1 a 2 sa nevzťahuje na úver na bývanie, ktorým sa splatí jeden existujúci úver na bývanie alebo spotrebiteľský úver alebo viac existujúcich úverov na bývanie alebo spotrebiteľských úverov, alebo ak ide o zmenu zmluvy o úvere na bývanie spočívajúcu v navýšení výšky úveru na bývanie, ak v týchto situáciách výška poskytnutého úveru na bývanie neprevyšuje súčet zostávajúcich výšok refinancovaných úverov alebo navýšených úverov o nižšiu z hodnôt
a) 2000 eur,
b) 5 % súčtu zostávajúcich výšok týchto existujúcich úverov.

(7) Celkovou zadlženosťou spotrebiteľa sa na účely tohto opatrenia rozumie súčet výšky novoposkytovaného úveru na bývanie a zostatkových hodnôt existujúcich úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov spotrebiteľa overených v registri údajov o spotrebiteľských úveroch a úveroch na bývanie a vypočíta sa ako súčet zostatkových hodnôt úverov na bývanie, spotrebiteľských úverov, aktuálnej zostatkovej hodnoty spotrebiteľských úverov poskytnutých vo forme vyčerpaného povoleného prečerpania a vo forme vyčerpaných úverových rámcov kreditných kariet a sumy zodpovedajúcej 20 % zo schválených nevyčerpaných povolených prečerpaní a zo schválených nevyčerpaných úverových rámcov kreditných kariet spotrebiteľa. Výška celkovej zadlženosti spotrebiteľa sa môže znížiť o zostávajúcu hodnotu existujúcich úverov alebo ich častí, ktorá bude pri čerpaní poskytovaného úveru na bývanie vyplatená, ak je čerpanie poskytovaného úveru podmienené vyplatením tejto zostávajúcej hodnoty existujúcich úverov alebo ich častí.

(8) Na účely výpočtu celkovej zadlženosti podľa odseku 7 sa na existujúce úvery, pri ktorých je spotrebiteľ spoludlžníkom, hľadí, ako keby bol spotrebiteľ jediným dlžníkom. Ak spoludlžník pri inom úvere žiada o úver spoločne so spotrebiteľom, zostatková hodnota iného úveru sa započíta iba raz.

(9) Správnosť a aktuálnosť informácií o zostatkovej hodnote existujúcich úverov potrebných na určenie výšky celkovej zadlženosti spotrebiteľa podľa odsekov 7 a 8 sa overuje podľa informácií získaných z registra údajov o spotrebiteľských úveroch a úveroch na bývanie, pričom overenie vychádza z informácií dostupných v registri údajov o spotrebiteľských úveroch a úveroch na bývanie v čase posudzovania úveru na bývanie alebo jeho navýšenia.“.


Poznámky pod čiarou k odkazom 18 a 19 znejú:
„ 8) § 6a ods. 5 opatrenia Národnej banky Slovenska č. 10/2017, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o posúdení schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver (oznámenie č. 306/2017 Z. z.) v znení neskorších predpisov.
19) § 33a zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.“.

10.
Za § 9 sa vkladá § 9a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠9a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2018

(1) Limit podľa § 7 ods. 2 sa od 1. júla 2018 do 30. septembra 2018 uplatňuje tak, že objem poskytnutých úverov na bývanie zabezpečených nehnuteľnosťou podľa § 6 ods. 2 a 3, okrem úverov na bývanie podľa § 7 ods. 3, pri ktorých ukazovateľ zabezpečenia úveru na bývanie prekračuje hodnotu 0,8, nemôže presiahnuť 35 % z celkového objemu nových úverov na bývanie zabezpečených nehnuteľnosťou podľa § 6 ods. 2 a 3, okrem úverov na bývanie podľa § 7 ods. 3 s dátumom uzavretia zmluvy v tom istom kalendárnom štvrťroku.

(2) Limit podľa § 7 ods. 2 sa od 1. októbra 2018 do 31. decembra 2018 uplatňuje tak, že objem poskytnutých úverov na bývanie zabezpečených nehnuteľnosťou podľa § 6 ods. 2 a 3, okrem úverov na bývanie podľa § 7 ods. 3, pri ktorých ukazovateľ zabezpečenia úveru na bývanie prekračuje hodnotu 0,8, nemôže presiahnuť 30 % z celkového objemu nových úverov na bývanie zabezpečených nehnuteľnosťou podľa § 6 ods. 2 a 3, okrem úverov na bývanie podľa § 7 ods. 3 s dátumom uzavretia zmluvy v tom istom kalendárnom štvrťroku.

(3) Limit podľa § 7 ods. 2 sa od 1. januára 2019 do 30. júna 2019 uplatňuje tak, že objem poskytnutých úverov na bývanie zabezpečených nehnuteľnosťou podľa § 6 ods. 2 a 3, okrem úverov na bývanie podľa § 7 ods. 3, pri ktorých ukazovateľ zabezpečenia úveru na bývanie prekračuje hodnotu 0,8, nemôže presiahnuť 25 % z celkového objemu nových úverov na bývanie zabezpečených nehnuteľnosťou podľa § 6 ods. 2 a 3, okrem úverov na bývanie podľa § 7 ods. 3 s dátumom uzavretia zmluvy v tom istom kalendárnom štvrťroku.

(4) Limit podľa § 8a ods. 3 sa od 1. júla 2018 do 30. septembra 2018 uplatňuje tak, že objem poskytnutých úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov, okrem úverov podľa § 8a ods. 6 a podľa osobitného predpisu18), pri ktorých podiel výšky celkovej zadlženosti k príjmu prekračuje hodnotu 8, nemôže presiahnuť 20 % z celkového objemu nových úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov, okrem úverov podľa § 8a ods. 6 a podľa osobitného predpisu18) s dátumom uzavretia zmluvy v tom istom kalendárnom štvrťroku.

(5) Limit podľa § 8a ods. 3 sa od 1. októbra 2018 do 31. decembra 2018 uplatňuje tak, že objem poskytnutých úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov, okrem úverov podľa § 8a ods. 6 a podľa osobitného predpisu18), pri ktorých podiel výšky celkovej zadlženosti k príjmu prekračuje hodnotu 8, nemôže presiahnuť 15 % z celkového objemu nových úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov, okrem úverov podľa § 8a ods. 6 a podľa osobitného predpisu18) s dátumom uzavretia zmluvy v tom istom kalendárnom štvrťroku.

(6) Limit podľa § 8a ods. 3 sa od 1. januára 2019 do 30. júna 2019 uplatňuje tak, že objem poskytnutých úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov, okrem úverov podľa § 8a ods. 6 a podľa osobitného predpisu18), pri ktorých podiel výšky celkovej zadlženosti k príjmu prekračuje hodnotu 8, nemôže presiahnuť 10 % z celkového objemu nových úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov, okrem úverov podľa § 8a ods. 6 a podľa osobitného predpisu18) s dátumom uzavretia zmluvy v tom istom kalendárnom štvrťroku.“.

Čl. II
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 2018, okrem čl. I deviateho bodu § 8a ods. 7 až 9, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. októbra 2018, okrem čl. I deviateho bodu § 8a ods. 5, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2019 a okrem čl. I deviateho bodu § 8a ods. 4, ktorý nadobúda účinnosť 1. júla 2019.
Jozef Makúch v. r.
guvernér