• Dátum účinnosti

19/2018

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2018

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

19
OPATRENIE
Národnej banky Slovenska
z 29. mája 2018, ktorým sa dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 10/2017, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o posúdení schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver
(Oznámenie o vydaní opatrenia bolo publikované v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod číslom 168/2018 Z. z.)

Konsolidované znenie právneho predpisu

Národná banka Slovenska podľa § 7 ods. 41 písm. a) až c) a f) zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 10/2017, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o posúdení schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver (oznámenie č. 306/2017 Z. z.), sa dopĺňa takto:
1.
§ 1 sa dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f) limit na podiel výšky celkovej zadlženosti k príjmu a metodika na výpočet tohto podielu.“.
2.
Za § 6 sa vkladá § 6a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠6a
Limit na podiel výšky celkovej zadlženosti k príjmu a metodika na výpočet tohto podielu

(1) Podiel výšky celkovej zadlženosti k príjmu sa vypočíta ako podiel celkovej zadlženosti spotrebiteľa podľa odseku 6 k 12-násobku celkovej výšky čistých príjmov spotrebiteľa podľa § 2 ods. 4.

(2) Limit na podiel výšky celkovej zadlženosti k príjmu nemôže prekročiť hodnotu 8, ak v odseku 3 nie je ustanovené inak.

(3) Objem poskytnutých spotrebiteľských úverov a úverov na bývanie, okrem úverov podľa odseku 5 a podľa osobitného predpisu11a), pri ktorých podiel výšky celkovej zadlženosti k príjmu prekračuje hodnotu 8, nemôže presiahnuť 5 % z celkového objemu nových spotrebiteľských úverov a úverov na bývanie, okrem úverov podľa odseku 5 a podľa osobitného predpisu11a) s dátumom uzavretia zmluvy v tom istom kalendárnom štvrťroku.

(4) Ak veriteľ v priebehu predchádzajúcich troch mesiacov poskytol spotrebiteľovi, okrem novoposkytovaného úveru aj iný spotrebiteľský úver alebo navýšil celkovú výšku spotrebiteľského úveru, ktorý predtým sám poskytol, do objemu poskytnutých spotrebiteľských úverov na účely odseku 3 sa započítava kumulatívna hodnota všetkých takýchto úverov. To neplatí pre existujúce úvery, ktoré budú čerpaním poskytovaného spotrebiteľského úveru vyplatené.

(5) Limit na podiel výšky celkovej zadlženosti k príjmu podľa odsekov 1 a 2 sa nevzťahuje na spotrebiteľský úver, ktorým sa splatí jeden existujúci spotrebiteľský úver alebo úver na bývanie alebo viac existujúcich spotrebiteľských úverov alebo úverov na bývanie, alebo ak ide o zmenu zmluvy o spotrebiteľskom úvere spočívajúcu v navýšení výšky spotrebiteľského úveru, ak v týchto situáciách výška poskytnutého spotrebiteľského úveru neprevyšuje súčet zostávajúcich výšok refinancovaných úverov alebo navýšených úverov o nižšiu z hodnôt
a) 2000 eur,
b) 5 % súčtu zostávajúcich výšok týchto existujúcich úverov.

(6) Celkovou zadlženosťou spotrebiteľa sa na účely tohto paragrafu rozumie súčet výšky novoposkytovaného spotrebiteľského úveru a zostatkových hodnôt existujúcich spotrebiteľských úverov a úverov na bývanie spotrebiteľa overených v registri údajov o spotrebiteľských úveroch podľa § 7 ods. 17 zákona a v registri údajov o úveroch na bývanie podľa osobitného predpisu11b) a vypočíta sa ako súčet zostatkových hodnôt úverov na bývanie, spotrebiteľských úverov, aktuálnej zostatkovej hodnoty spotrebiteľských úverov poskytnutých vo forme vyčerpaného povoleného prečerpania a vo forme vyčerpaných úverových rámcov kreditných kariet a sumy zodpovedajúcej 20 % zo schválených nevyčerpaných povolených prečerpaní a zo schválených nevyčerpaných úverových rámcov kreditných kariet spotrebiteľa. Pri poskytovaní spotrebiteľského úveru vo forme povoleného prečerpania alebo vo forme úverového rámca kreditnej karty sa výška tohto úveru započítava vo výške zodpovedajúcej 20 % zo schváleného povoleného prečerpania alebo vo výške zodpovedajúcej 20 % zo schváleného úverového rámca kreditnej karty. Výška celkovej zadlženosti spotrebiteľa sa môže znížiť o zostávajúcu hodnotu existujúcich úverov alebo ich častí, ktorá bude pri čerpaní poskytovaného spotrebiteľského úveru vyplatená, ak je čerpanie poskytovaného úveru podmienené vyplatením tejto zostávajúcej hodnoty existujúcich úverov alebo ich častí.

(7) Na účely výpočtu celkovej zadlženosti podľa odseku 6 sa na existujúce úvery, pri ktorých je spotrebiteľ spoludlžníkom, hľadí, ako keby bol spotrebiteľ jediným dlžníkom. Ak spoludlžník pri inom úvere žiada o úver spoločne so spotrebiteľom, zostatková hodnota iného úveru sa započíta iba raz.

(8) Správnosť a aktuálnosť informácií o zostatkovej hodnote existujúcich úverov potrebných na určenie výšky celkovej zadlženosti spotrebiteľa podľa odsekov 6 a 7 sa overuje podľa získaných informácií z registra údajov o spotrebiteľských úveroch a úveroch na bývanie, pričom overenie vychádza z informácií dostupných v registri údajov o spotrebiteľských úveroch a úveroch na bývanie v čase posudzovania spotrebiteľského úveru alebo jeho navýšenia.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 11a a 11b znejú:
„11a) § 8a ods. 6 opatrenia Národnej banky Slovenska č. 10/2016, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o posúdení schopnosti spotrebiteľa splácať úver na bývanie (oznámenie č. 373/2016 Z. z.) v znení neskorších predpisov.
11b) 8 ods. 31 zákona č. 90/2016 Z. z.“.

3.
Za § 7 sa vkladá § 7a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠7a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2018

(1) Limit podľa § 6a ods. 3 sa od 1. júla 2018 do 30. septembra 2018 uplatňuje tak, že objem poskytnutých spotrebiteľských úverov a úverov na bývanie, okrem úverov podľa § 6a ods. 5 a podľa osobitného predpisu11a), pri ktorých podiel výšky celkovej zadlženosti k príjmu prekračuje hodnotu 8, nemôže presiahnuť 20 % z celkového objemu nových spotrebiteľských úverov a úverov na bývanie, okrem úverov podľa § 6a ods. 5 a podľa osobitného predpisu11a) s dátumom uzavretia zmluvy v tom istom kalendárnom štvrťroku.

(2) Limit podľa § 6a ods. 3 sa od 1. októbra 2018 do 31. decembra 2018 uplatňuje tak, že objem poskytnutých spotrebiteľských úverov a úverov na bývanie, okrem úverov podľa § 6a ods. 5 a podľa osobitného predpisu11a), pri ktorých podiel výšky celkovej zadlženosti k príjmu prekračuje hodnotu 8, nemôže presiahnuť 15 % z celkového objemu nových spotrebiteľských úverov a úverov na bývanie, okrem úverov podľa § 6a ods. 5 a podľa osobitného predpisu11a) s dátumom uzavretia zmluvy v tom istom kalendárnom štvrťroku.

(3) Limit podľa § 6a ods. 3 sa od 1. januára 2019 do 30. júna 2019 uplatňuje tak, že objem poskytnutých spotrebiteľských úverov a úverov na bývanie, okrem úverov podľa § 6a ods. 5 a podľa osobitného predpisu11a), pri ktorých podiel výšky celkovej zadlženosti k príjmu prekračuje hodnotu 8, nemôže presiahnuť 10 % z celkového objemu nových spotrebiteľských úverov a úverov na bývanie, okrem úverov podľa § 6a ods. 5 a podľa osobitného predpisu11a) s dátumom uzavretia zmluvy v tom istom kalendárnom štvrťroku.“.

Čl. II
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 2018, okrem čl. I druhého bodu § 6a ods. 6 až 8, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. októbra 2018 a okrem čl. I druhého bodu § 6a ods. 4, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2019.
Jozef Makúch v. r.
guvernér