• Dátum účinnosti

18/2018

Časová verzia predpisu účinná od 15.06.2018

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

18
OPATRENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 30. mája 2018 č. MF/007021/2018-32, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 28. decembra 2012 č. MF/026991/2012-321, ktorým sa ustanovuje denný limit zostatku finančných prostriedkov v hotovosti pre klientov Štátnej pokladnice v znení neskorších predpisov
(Oznámenie o vydaní opatrenia bolo publikované v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod číslom 167/2018 Z. z.)

Konsolidované znenie právneho predpisu

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 12 ods. 7 zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 28. decembra 2012 č. MF/026991/2012-321, ktorým sa ustanovuje denný limit zostatku finančných prostriedkov v hotovosti pre klientov Štátnej pokladnice (oznámenie č. 7/2013 Z. z.) v znení výnosu zo 14. mája 2014 č. MF/003114/2014-321 (oznámenie č. 134/2014 Z. z.), výnosu z 10. decembra 2014 č. MF/025384/2014-321 (oznámenie č. 383/2014 Z. z.), výnosu z 2. decembra 2015 č. MF/022689/2015-323 (oznámenie č. 418/2015 Z. z.) a opatrenia z 8. marca 2017 č. F/007720/2017-323 (oznámenie č. 66/2017 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 1 sa za slová „až l)“ vkladajú slová „a n)“.
2.
V § 2 ods. 1 písm. g) sa suma „3 000 eur“ nahrádza sumou „6 000 eur“.
3.
V § 2 ods. 1 písm. g) tretí bod znie:
„3. ústavy na výkon väzby a ústavy na výkon trestu odňatia slobody,“.
4.
V § 2 ods. 1 sa písmeno g) dopĺňa bodmi 5 a 6, ktoré znejú:
„5. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky,
6. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice,“.
5.
V § 2 ods. 1 písm. h) sa vypúšťa tretí bod.
Doterajšie body 4 až 15 sa označujú ako body 3 až 14.
6.
V § 2 ods. 1 písm. i) body 17 až 19 znejú:
„17. Kúpeľno-liečebný ústav Ministerstva vnútra Slovenskej republiky DRUŽBA Bardejovské Kúpele,
18. Kúpeľno-liečebný ústav Ministerstva vnútra Slovenskej republiky ARCO Trenčianske Teplice,
19. Kúpeľno-rehabilitačný ústav Ministerstva vnútra Slovenskej republiky BYSTRÁ Liptovský Ján,“.
7.
V § 2 ods. 1 sa písmeno i) dopĺňa bodom 27, ktorý znie:
„27. Slovenská inovačná a energetická agentúra,“.
8.
V § 2 ods. 1 písm. j) sa suma „200 eur“ nahrádza sumou „500 eur“.
9.
V 2 ods. 1 písm. j) sa vypúšťa bod 16.
Doterajšie body 17 až 23 sa označujú ako body 16 až 22.
10.
V § 2 ods. 1 písm. j) bod 21 znie:
„21. verejné výskumné inštitúcie,“.
11.
V § 2 ods. 1 sa písmeno j) dopĺňa bodmi 23 a 24, ktoré znejú:
„23. Výskumný ústav vodného hospodárstva,
24. Národný onkologický ústav,“.
12.
V § 2 ods. 1 písm. k) prvý bod znie:
„1. MH Manažment, a.s.,“.
13.
V § 2 ods. 1 písm. k) ôsmy bod znie:
„8. Štátny komorný orchester Žilina,“.
14.
V § 2 ods. 1 písm. k) bod 18 znie:
„18. regionálne úrady verejného zdravotníctva,“.
15.
V § 2 ods. 1 písm. k) bod 20 znie:
„20. Národná zoologická záhrada Bojnice,“.
16.
V § 2 ods. 1 sa písmeno k) dopĺňa bodom 21, ktorý znie:
„21. Slovenské banské múzeum,“.
Čl. II
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 15. júna 2018.
Peter Kažimír, v.r.