• Dátum účinnosti

17/2018

Časová verzia predpisu účinná od 01.06.2018

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

17
OPATRENIE
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 30. mája 2018 č. 07045-45/2018-OL, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 07045/2003 z 30. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov
(Oznámenie o vydaní opatrenia bolo publikované v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod číslom 155/2018 Z. z.)

Konsolidované znenie právneho predpisu

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 11 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 30. decembra 2003 č. 07045/2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva (oznámenie č. 588/2003 Z. z.) v znení opatrenia z 25. februára 2004 č. 07045-2/2004-OAP (oznámenie č. 130/2004 Z. z.), opatrenia z 20. apríla 2004 č. 07045-3/2004-OAP (oznámenie č. 253/2004 Z. z.), opatrenia z 3. augusta 2004 č. 07045-4/2004-OAP (oznámenie č. 474/2004 Z. z.), opatrenia z 23. augusta 2004 č. 07045-5/2004OAP (oznámenie č. 487/2004 Z. z.), opatrenia z 18. novembra 2004 č. 07045-6/2004-OAP (oznámenie č. 628/2004 Z. z.), opatrenia z 15. decembra 2004 č. 07045-7/2004-OAP (oznámenie č.754/2004 Z. z.), opatrenia z 1. marca 2005 č. 07045-8/2005-SL (oznámenie č. 89/2005 Z. z.), opatrenia zo 16. marca 2005 č. 07045-9/2005-SL (oznámenie č. 106/2005 Z. z.), opatrenia z 27. apríla 2005 č. 07045-10/2005-SL (oznámenie č. 183/2005 Z. z.), opatrenia z 15. júna 2005 č. 07045-11/2005-SL (oznámenie č. 272/2005 Z. z.), opatrenia z 18. októbra 2005 č. 07045-12/2005-SL (oznámenie č. 472/2005 Z. z.), opatrenia z 25. januára 2006 č. 07045-13/2006-SL (oznámenie č. 34/2006 Z. z.), opatrenia zo 17. marca 2006 č. 07045-14/2006-SL (oznámenie č. 165/2006 Z. z.), opatrenia z 19. apríla 2006 č. 07045-15/2006-SL (oznámenie č. 241/2006 Z. z.), opatrenia z 21. júna 2006 č. 07045-16/2006-SL (oznámenie č. 426/2006 Z. z.), opatrenia z 13. decembra 2006 č. 28380/2006-OL (oznámenie č. 666/2006 Z. z.), opatrenia z 5. marca 2007 č. 07045-17/2007-OL (oznámenie č. 98/2007 Z. z.), opatrenia z 20. júna 2007 č. 07045-18/2007-OL (oznámenie č. 290/2007 Z. z.), opatrenia z 19. septembra 2007 č. 21992-19/2007-OL (oznámenie č. 451/2007 Z. z.), opatrenia z 13. decembra 2007 č. 07045-20/2007-OL (oznámenie č. 612/2007 Z. z.), opatrenia z 19. marca 2008 č. 07045-21/2008-OL (oznámenie č. 103/2008 Z. z.), opatrenia z 28. mája 2008 č. 07045-22/2008-OL (oznámenie č. 193/2008 Z. z.), opatrenia z 11. júna 2008 č. 07045-23/2008-OL (oznámenie č. 227/2008 Z. z.), opatrenia zo 17. septembra 2008 č. 07045-24/2008-OL (oznámenie č. 363/2008 Z. z.), opatrenia z 8. októbra 2008 č. 07045-25/2008-OL (oznámenie č. 430/2008 Z. z.), opatrenia zo 17. decembra 2008 č. 07045-26/2008-OL (oznámenie č. 638/2008 Z. z.), opatrenia z 11. marca 2009 č. 07045-27/2009-OL (oznámenie č. 115/2009 Z. z.), opatrenia zo 4. júna 2009 č. 07045-28/2009-OL (oznámenie č. 260/2009 Z. z.), opatrenia z 27. augusta 2009 č. 07045-29/2009-OL (oznámenie č.370/2009 Z. z.), opatrenia z 25. novembra 2009 č. 07045-30/2009-OL (oznámenie č. 582/2009 Z. z.), opatrenia z 24. februára 2010 č. 07045-31/2010-OL (oznámenie č. 123/2010 Z. z.), opatrenia z 10. júna 2010 č. 07045-32/2010-OL (oznámenie č. 308/2010 Z. z.), opatrenia zo 16. septembra 2010 č. 07045-33/2010-OL (oznámenie č. 385/2010 Z. z.), opatrenia z 15. decembra 2010 č. 07045-34/2010-OL (oznámenie č. 542/2010 Z. z.), opatrenia z 24. marca 2011 č. 07045-35/2011-OL (oznámenie č. 89/2011 Z. z.), opatrenia z 22. júna 2011 č. 07045-36/2011-OL (oznámenie č. 195/2011 Z. z.), opatrenia z 20. septembra 2011 č. 07045-37/2011-OL (oznámenie č. 306/2011 Z. z.), opatrenia z 19. decembra 2011 č. 07045-38/2011-OL (oznámenie č. 527/2011 Z. z.), opatrenia z 30. januára 2012 č. 07045-39/2012-OL (oznámenie č. 27/2012 Z. z.), opatrenia z 22. februára 2012 č. 07045-40/2012-OL (oznámenie č. 83/2012 Z. z.), opatrenia z 25. marca 2013 č. 07045-41/2012-OL (oznámenie č. 66/2013 Z. z.), opatrenia z 27. októbra 2015 č. 07045-42/2015-OL (oznámenie č. 284/2015 Z. z.), opatrenia z 13. januára 2016 č. 07045-43/2016-OL (oznámenie č. 82/2016 Z. z.) a opatrenia z 31. januára 2018 č. 07045-44/2018-OL (oznámenie č. 35/2018 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:
1.
V prílohe č. 4 časti A písmene b) úvodnej vete sa za slovami „Výkony zdravotnej starostlivosti“ vypúšťa čiarka a slová „ktoré sa úplne alebo čiastočne uhrádzajú z prostriedkov štátneho rozpočtu“.
2.
V prílohe č. 4 časti A písmene b) šiestom bode sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ktoré sa úplne alebo čiastočne uhrádzajú z prostriedkov štátneho rozpočtu.“.
3.
V prílohe č. 4 časti A položke 4. Záchranná zdravotná služba písmene a) sa číslo „17 969“ nahrádza číslom „19 247“, číslo „34 468“ sa nahrádza číslom „36 737“ a číslo „35 220“ sa nahrádza číslom „37 547“.
4.
V prílohe č. 4 časti A položke 4. Záchranná zdravotná služba písmene f) sa číslo „90 285“ nahrádza číslom „93 066“.
5.
V prílohe č. 4 časti A položke 5. Urgentná zdravotná starostlivosť na urgentnom príjme 1. typu alebo 2. typu písmene a) sa číslo „26 700“ nahrádza číslom „28 148“.
6.
V prílohe č. 4 časti A položke 5. Urgentná zdravotná starostlivosť na urgentnom príjme 1. typu alebo 2. typu písmene b) sa číslo „99 300“ nahrádza číslom „104 325“ a číslo „26 700“ sa nahrádza číslom „28 148“.
7.
V prílohe č. 4 časti A položke 5. Urgentná zdravotná starostlivosť na urgentnom príjme 1. typu alebo 2. typu sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:
„f) Pevná cena výkonov zdravotnej starostlivosti na urgentnom príjme 1. typu poskytnutých cudzincovi a výkonov zdravotnej starostlivosti na urgentnom príjme 1. typu uhrádzaných z prostriedkov štátneho rozpočtu podľa osobitného predpisu,15) je 12,10 eura. Pevná cena výkonov zdravotnej starostlivosti na urgentnom príjme 2. typu poskytnutých cudzincovi a výkonov zdravotnej starostlivosti na urgentnom príjme 2. typu uhrádzaných z prostriedkov štátneho rozpočtu podľa osobitného predpisu,15) je 29,40 eura. Pevná cena za poskytovanie zdravotnej starostlivosti na expektačnom lôžku a výkonov zdravotnej starostlivosti poskytovaných na expektačnom lôžku uhrádzaných z prostriedkov štátneho rozpočtu podľa osobitného predpisu,15) cudzincovi do dovŕšenia 19. roku veku je 250 eur a cudzincovi od dovŕšenia 19. roku veku je 240 eur.“.
Doterajšie písmeno f) sa označuje ako písmeno g).
8.
V prílohe č. 4 časti A položke 5. Urgentná zdravotná starostlivosť na urgentnom príjme 1. typu alebo 2. typu písmene g) sa slová „a), b) a d)“ nahrádzajú slovami „a), b), d) a f)“.
9.
V prílohe č. 4 časti C sa vypúšťajú slová „a normám“.
10.
V prílohe č. 4 časti C v položke Z. Sterilizácia a iná dekontaminácia sa slová „s STN EN 556 Sterilizácia zdravotníckych pomôcok, STN EN 285 Sterilizácia - Parné sterilizátory, STN EN 867 Nebiologické systémy na použitie v sterilizátoroch, STN EN 868 Obalové materiály a systémy balenia zdravotníckych pomôcok určených k sterilizácii“ nahrádzajú slovami „so slovenskými technickými normami alebo inými obdobnými technickými špecifikáciami18)“ a slová „STN EN 285, STN EN 556“ sa nahrádzajú slovami „v súlade so slovenskými technickými normami alebo inými obdobnými technickými špecifikáciami19)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 18 a 19 znejú:„18) Napríklad STN EN 556-1 Sterilizácia zdravotníckych pomôcok. Požiadavky na zdravotnícke pomôcky, ktoré sa majú označiť ako STERILNÉ. Časť 1: Požiadavky na zdravotnícke pomôcky sterilizované v spotrebiteľskom balení (85 6533), STN EN 556-2 Sterilizácia zdravotníckych pomôcok. Požiadavky na zdravotnícke pomôcky, ktoré sa majú označiť ako STERILNÉ. Časť 2: Požiadavky na asepticky spracované zdravotnícke pomôcky (85 6533), STN EN 285 Sterilizácia. Parné sterilizátory. Veľké sterilizátory (84 7108), STN EN 867-5 Nebiologické systémy na použitie v sterilizátoroch. Časť 5: Špecifikácia indikátorových systémov a skúšobných telies na overenie výkonnosti malých sterilizátorov typu B a typu S (85 6541), STN EN 868-2 Obaly na zdravotnícke pomôcky sterilizované v konečnom obale. Časť 2: Sterilizačný obal. Požiadavky a skúšobné metódy (85 6543) STN EN 868-3 Obaly na zdravotnícke pomôcky sterilizované v konečnom obale. Časť 3: Papier používaný na výrobu papierových vreciek (EN 868-4) a na výrobu vreciek a zvitkov (EN 868-5). Požiadavky a skúšobné metódy (85 6543) STN EN 868-4 Obaly na zdravotnícke pomôcky sterilizované v konečnom obale. Časť 4: Papierové vrecká. Požiadavky a skúšobné metódy (85 6543) STN EN 868-5 Obaly na zdravotnícke pomôcky sterilizované v konečnom obale. Časť 5: Uzavierateľné vrecká a zvitky z pórovitých materiálov a plastových fólií. Požiadavky a skúšobné metódy (85 6543) STN EN 868-6 Obaly na zdravotnícke pomôcky sterilizované v konečnom obale. Časť 6: Papier na nízkoteplotné sterilizačné procesy. Požiadavky a skúšobné metódy (85 6543) STN EN 868-7 Obaly na zdravotnícke pomôcky sterilizované v konečnom obale. Časť 7: Papier s vrstvou lepidla na nízkoteplotné sterilizačné procesy. Požiadavky a skúšobné metódy (85 6543) STN EN 868-8 Obaly na zdravotnícke pomôcky sterilizované v konečnom obale. Časť 8: Kontajnery na opakované použitie pre parné sterilizátory podľa EN 285. Požiadavky a skúšobné metódy (85 6543) STN EN 868-9 Obaly na zdravotnícke pomôcky sterilizované v konečnom obale. Časť 9: Netkané polyolefínové materiály bez povlaku. Požiadavky a skúšobné metódy (85 6543) STN EN 868-10 Obaly na zdravotnícke pomôcky sterilizované v konečnom obale. Časť 10: Netkané polyolefínové materiály s vrstvou lepidla. Požiadavky a skúšobné metódy (85 6543).19) Napríklad STN EN 285 Sterilizácia. Parné sterilizátory. Veľké sterilizátory (84 7108), STN EN 556-1 Sterilizácia zdravotníckych pomôcok. Požiadavky na zdravotnícke pomôcky, ktoré sa majú označiť ako STERILNÉ. Časť 1: Požiadavky na zdravotnícke pomôcky sterilizované v spotrebiteľskom balení (85 6533) STN EN 556-2 Sterilizácia zdravotníckych pomôcok. Požiadavky na zdravotnícke pomôcky, ktoré sa majú označiť ako STERILNÉ. Časť 2: Požiadavky na asepticky spracované zdravotnícke pomôcky (85 6533).“.

Čl. II
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. júna 2018.
Andrea Kalavská v. r.
ministerka