• Dátum účinnosti

15/2018

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2018

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

15
OPATRENIE
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
č. S02933-2018-OL z 19. marca 2018, ktorým sa ustanovujú diagnostické referenčné úrovne lekárskeho ožiarenia
(Oznámenie o vydaní opatrenia bolo publikované v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod číslom 102/2018 Z. z.)

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 9a ods. 2 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 87/2018 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Toto opatrenie ustanovuje diagnostické referenčné úrovne lekárskeho ožiarenia pri vykonávaní štandardných diagnostických a liečebných postupov v diagnostickej rádiológii, v intervenčnej rádiológii alebo v nukleárnej medicíne.
§ 2
(1)
Diagnostická referenčná úroveň v diagnostickej rádiológii a v intervenčnej rádiológii je ustanovená ako hodnota
a)
vstupnej povrchovej kermy na povrchu tela pacienta na jedno vyšetrenie,
b)
absorbovanej dávky v tele pacienta na jedno vyšetrenie,
c)
súčinu kermy a plochy zväzku žiarenia,
d)
objemového indexu dávky počítačovej tomografie a súčinu dávky a dĺžky skenovania pri vyšetreniach v počítačovej tomografii,
e)
súčinu kermy a plochy zväzku žiarenia a celkového skiaskopického času pri intervenčných rádiologických postupoch,
f)
priemernej absorbovanej dávky v mliečnej žľaze pri mamografii.
(2)
Diagnostická referenčná úroveň v nukleárnej medicíne je ustanovená ako celková aktivita rádioaktívnej látky aplikovaná pacientovi na jedno vyšetrenie, chemická forma aplikovanej rádioaktívnej látky a druh aplikovaného rádionuklidu.
§ 3
(1)
Diagnostická referenčná úroveň v diagnostickej rádiológii a v intervenčnej rádiológii je ustanovená pre
a)
dospelú osobu s hmotnosťou 60 kg až 80 kg,
b)
dieťa podľa vekovej skupiny, so zohľadnením hmotnosti dieťaťa v danej vekovej skupine.
(2)
Diagnostická referenčná úroveň v nukleárnej medicíne je ustanovená pre
a)
dospelú osobu s hmotnosťou 65 kg až 75 kg,
b)
dieťa ako zlomok celkovej aktivity rádioaktívnej látky aplikovanej dospelej osobe, so zohľadnením hmotnosti dieťaťa.
(3)
Diagnostická referenčná úroveň ustanovená pre vyšetrenie v rádiológii pre dospelú osobu pre
a)
skiagrafické vyšetrenie je uvedená v prílohe č. 1,
b)
skiaskopické vyšetrenie je uvedená v prílohe č. 2,
c)
vyšetrenie pomocou počítačovej tomografie je uvedená v prílohe č. 3.
(4)
Diagnostická referenčná úroveň ustanovená pre vyšetrenie v rádiológii pre dieťa pre
a)
skiagrafické vyšetrenie je uvedená v prílohe č. 4,
b)
skiaskopické vyšetrenie je uvedená v prílohe č. 5,
c)
vyšetrenie pomocou počítačovej tomografie je uvedená v prílohe č. 6.
(5)
Diagnostická referenčná úroveň ustanovená pre mamografické vyšetrenie je vzhľadom na hrúbku prsníka po jeho stlačení uvedená v prílohe č. 7.
(6)
Diagnostická referenčná úroveň ustanovená pre postupy v intervenčnej rádiológii pre dospelú osobu je uvedená v prílohe č. 8.
(7)
Diagnostická referenčná úroveň ustanovená pre postupy v intervenčnej kardiológii pre dieťa, so zohľadnením hmotnosti dieťaťa, je uvedená v prílohe č. 9.
(8)
Diagnostická referenčná úroveň ustanovená pre diagnostické postupy v nukleárnej medicíne pre
a)
dospelú osobu je uvedená v prílohe č. 10,
b)
dieťa je uvedená v prílohe č. 11.
§ 4
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. apríla 2018.
Tomáš Drucker v. r.
minister