• Dátum účinnosti

14/2018

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2018

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

14
OPATRENIE
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
č. 01139-2018-OL, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 11. marca 2009 č. 10548/2009-OL, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o záchrannej zdravotnej službe v znení neskorších predpisov
(Oznámenie o vydaní opatrenia bolo publikované v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod číslom 90/2018 Z. z.)

Konsolidované znenie právneho predpisu

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 1 písm. b), c) a e) až g) zákona č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 11. marca 2009 č. 10548/2009-OL, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o záchrannej zdravotnej službe (oznámenie č. 98/2009 Z. z.) v znení výnosu z 9. júla 2010 č. 14016/2010-OL (oznámenie č. 338/2010 Z. z.) a výnosu z 26. novembra 2014 (oznámenie č. 340/2014 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:
1.
V prílohe č. 1 časti C. písm. b) úvodná veta znie:

„b) dvaja lekári operačného strediska na určenom pracovisku“.
2.
V prílohe č. 3 časti I. sa písmeno A. dopĺňa šiestym bodom, ktorý znie:

„6. prostriedky na pripojenia do Národného zdravotníckeho informačného systému, ktorými sú prenosná tlačiareň, hardvér s pripojením na internet a softvér s overením zhody.“.
3.
V prílohe č. 3 časti III. písm. C. prvý bod znie:

„1. lekár
1.1. so špecializáciou v špecializačnom odbore urgentná medicína alebo so špecializáciou v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna medicína, alebo
1.2. so špecializáciou v špecializačnom odbore chirurgia, v špecializačnom odbore vnútorné lekárstvo, v špecializačnom odbore kardiológia, v špecializačnom odbore úrazová chirurgia, v špecializačnom odbore pediatria alebo v špecializačnom odbore neurológia, ktorý je pripravený konzultovať svoj postup s lekárom so špecializáciou v špecializačnom odbore urgentná medicína alebo so špecializáciou v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna medicína príslušného poskytovateľa.“.
Čl. II
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. apríla 2018.
Tomáš Drucker v. r.
minister