• Dátum účinnosti

12/2018

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2018

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

12
OPATRENIE
Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky
zo 16. marca 2018, ktorým sa mení výnos Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky z 21. decembra 2010 č. 20786/2010-SRVS/z.54145-M o poskytovaní dotácií zo štátneho rozpočtu obciam na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku a bývania
(Oznámenie o vydaní opatrenia bolo publikované v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod číslom 84/2018 Z. z.)

Konsolidované znenie právneho predpisu

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky podľa § 8a ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Výnos Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky z 21. decembra 2010 č. 20786/2010-SRVS/z.54145-M o poskytovaní dotácií zo štátneho rozpočtu obciam na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku a bývania (oznámenie č. 555/2010 Z. z.) sa mení takto:
V § 3 ods. 1 sa suma „0,930 eura“ nahrádza sumou „1,11 eura“.
Čl. II
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. apríla 2018.
Arpád Érsek v. r.
minister dopravy a výstavby
Slovenskej republiky