• Dátum účinnosti

11/2018

Časová verzia predpisu účinná od 15.03.2018

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

11
OPATRENIE
Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu
z 12. marca 2018, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy v znení neskorších predpisov
(Oznámenie o vydaní opatrenia bolo publikované v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod číslom 78/2018 Z. z.)

Konsolidované znenie právneho predpisu

Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu (ďalej len „úrad“) podľa § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy v znení výnosu č. 276/2014 Z. z. a výnosu č. 137/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
Čl. II
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 15. marca 2018 okrem čl. I bodov 30, 32, 35, 49, 55, 68, 74, 93 a 95 , ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2018 a čl. I bodov 6, 40, 51, 56, 66, 85 a 97, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júna 2019.
Patrik Krauspe v. r.
vedúci Úradu podpredsedu vlády Slovenskej
republiky pre investície a informatizáciu